972011 pgsts h vn hi ueb vnu 14 2 c im ca factoring

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: 1974 Factoring mới được công nhận ở hầu hết ở các nước trên thế giới. 9/7/2011 TS. Hà Văn Hà Văn-Hội - UEB- -VNU PGS.TS. Hội COE VNU 11 3. Sự phát triển của Factoring (tiếp) • Hiện nay, trên thế giới có hiệp hội Bao thanh toán quốc tế (FCI) có 204 thành viên (chiếm hơn 50% doanh thu BTT quốc tế trên thế giới). • Việt Nam có 4 NH đã gia nhập FCI là NHTMCP Ngoại thương VN (VCB), NHTMCP Á Châu (ACB), NHTMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) và NHTMCP kỹ thương (Techcombank). 9/7/2011 TS. Hà Văn Hà Văn-Hội - UEB- -VNU PGS.TS. Hội COE VNU 12 4 9/7/2011 Tại Việt Nam: Có 11 NH (có cả NH nước ngoài tại VN) cung cấp dịch vụ BTT. Tuy nhiên, phần lớn các NH trong nước mới chỉ thực hiện dịch vụ BTT mua bán trong nước. Nguyên nhân: - VN hiện vẫn còn nhiều hạn chế về hành lang pháp lý để thực hiện dịch vụ này. - Nhiều DN cho rằng, hiện ở VN dịch vụ BTT của các NH vẫn chưa thật tiện lợi. 9/7/2011 TS. Hà Văn Hà Văn-Hội - UEB- -VNU PGS.TS. Hội COE VNU 13 Tại Việt Nam: Nguyên nhân (tiếp) - Nhiều NH cũng chưa mặn mà với việc cung cấp dịch vụ này vì có quá ít thông tin về tình hình tài chính của người mua, nhất là khách hàng nhập khẩu. - Các NH khi thực hiện BTT đồng nghĩa với chấp nhận rủi ro ở mức độ nào đó. - Bản thân người cung cấp chưa mặn mà với dịch vụ này nên họ không chú trọng công tác marketing, tuyên truyền quảng bá tới khách hàng. 9/7/2011 PGS.TS. Hà Văn Hội - UEB - VNU 14 => 2. Đặc điểm của Factoring: - Đây là hợp đồng mua, bán các khoản phải thu chưa đến hạn thanh toán - Fact...
View Full Document

Ask a homework question - tutors are online