972011 ts h vn h vn hi ueb vnu pgsts hi coe vnu 8 tm

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: n bán hàng và bên mua hàng 9/7/2011 TS. Hà Văn Hà Văn-Hội - UEB- -VNU PGS.TS. Hội COE VNU 6 2 9/7/2011 Bao thanh toán trong ngoại thương • Bao thanh toán xuất khẩu là một dịch vụ mà ngân hàng cung cấp vốn và các dịch vụ thanh toán quốc tế cho nhà xuất khẩu, khi người mua thanh toán theo phương án trả chậm cho người bán. PGS.TS. Hà Văn Hội - UEB - VNU 9/7/2011 7 Bao thanh toán trong ngoại thương • Thông qua đánh giá của đối tác muốn bao thanh toán (nhà xuất khẩu) về uy tín của nhà nhập khẩu, ngân hàng có thể bảo lãnh thanh toán cho người bán. • Người bao thanh toán sẽ cam kết trả thay khi nhà nhập khẩu bị phá sản hoặc mất khả năng trả nợ. 9/7/2011 TS. Hà Văn Hà Văn-Hội - UEB- -VNU PGS.TS. Hội COE VNU 8 Tóm lại: Mặc dù có nhiều cách diễn đạt khác nhau, nhưng nhìn chung: - Nghiệp vụ bao thanh toán chính là hình thức tài trợ cho những khoản thanh toán chưa đến hạn từ các hoạt động sản xuất kinh doanh, cung ứng hàng hóa và dịch vụ, đó chính là hoạt động mua bán nợ. 9/7/2011 TS. Hà Văn Hà Văn-Hội - UEB- -VNU PGS.TS. Hội COE VNU 9 3 9/7/2011 Sự phát triển của Factoring - Tuy phát triển khá lâu ở nước ngoài, nhưng còn khá mới mẻ đối với Việt Nam. - Factoring bắt nguồn từ sự phát triển của thương mại quốc tế. 9/7/2011 PGS.TS. Hà Văn Hội - UEB - VNU 10 Sự phát triển của Factoring (tiếp) •Factoring ra đời tại Anh vào thế kỷ thứ 17. • Đến 60s của thế kỷ 19 ở châu Âu hình thức này mới được phát triển rầm rộ • Bắt đầu từ năm...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online