Bn bn hng chuyn giao bn gc hp ng mua bn hng chng t

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: or tài trợ cho người bán bằng cách ứng trước tiền. - Factor cung cấp dịch vụ quản lý sổ sách, kế toán bán hàng và tiến hành thu nợ khi đếnhạn - Factor đảm nhận rủi ro tín dụng 9/7/2011 PGS.TS. Hà Văn Hội - UEB - VNU 15 5 9/7/2011 2. Đặc điểm của Factoring (tiếp) Trong một nghiệp vụ bao thanh toán, thông thường sẽ có sự xuất hiện của ít nhất ba bên : tổ chức bao thanh toán (factor), khách hàng của tổ chức bao thanh toán (seller) và con nợ của tổ chức bao thanh toán (buyer). Đối với các loại bao thanh toán xuất nhập khẩu có hai đơn vị bao thanh toán, một đơn vị ở nước của nhà xuất khẩu và một đơn vị ở nước của nhà nhập khẩu. PGS.TS. Hà Văn Hội - UEB - VNU 9/7/2011 16 3. Quy trình nghiệp vụ bao thanh toán Bao thanh toán trong nước (1Factor) - Trường hợp cả người mua và người bán đều trong cùng một quốc gia - Khi cung cấp dịch vụ thu hộ và quản lý sổ sách bán hàng, Factor thu một khoản hoa hồng phí theo tỷ lệ% cố định trên tổng trị giá số tiền phải thu. - Đối với các khoản ứng trước, Factor áp dụng mức lãi suất cao hơn mức lãi suất cho vay vốn lưu động của NHTM PGS.TS. Hà Văn Hội - UEB - VNU 9/7/2011 17 3. Quy trình thực hiện 1. Hîp ®ång b¸n hµng Ng­êi b¸n (Kh¸ch hµng) Ng­êi mua (Con nî) 6. Giao hµng 10. Thanh to¸n 9. Thu nî khi ®Õn h¹n 3. ThÈm ®Þnh tÝn dông 11. Thanh to¸n øng tr­íc 8. Thanh to¸n tr­íc 5.KÝ H§ BTT 7. ChuyÓn nh­îng ho¸ ®¬n 4. Tr¶ lêi tÝn dông 2. Yªu cÇu tÝn dông §¬n vÞ bao thanh to¸n 9/7/2011 PGS.TS. Hà Văn Hội - UEB - VNU 18 6 9/7/2011 Ví dụ Quy trình bao thanh toán của Eximbank Bên bán và bên mua hàng...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online