H vn hi ueb vnu 41 dch v thu n collection k hoch thu

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ích của bao thanh toán: • Đối với bên bán/bên xuất khẩu (tiếp): - Nắm được chính xác uy tín tín dụng (hạn mức tín dụng) thực tế của bên mua thông qua việc thẩm định thường xuyên của ngân hàng/đơn vị thẩm định chuyên nghiệp - Được ứng trước tiền hàng đến 80~ 90% giá trị hoá đơn. - Không mất thời gian và chi phí trong việc quản lý và thu hồi các khoản phải thu vì ngân hàng/ đơn vị chuyên nghiệp đã thực hiện việc này thay bên bán 9/7/2011 PGS.TS. Hà Văn Hội - UEB - VNU 29 4. Lợi ích của bao thanh toán: • Đối với bên bán/bên xuất khẩu (tiếp): - Được bảo đảm rủi ro tín dụng 100% giá trị hoá đơn. - Rủi ro tín dụng trong bao thanh toán là rủi ro bên NK mất khả năng thanh toán hoặc không thanh toán trong vòng 90 ngày kể từ ngày đến hạn của khoản phải thu, với điều kiện không có tranh chấp xảy ra giữa bên xuất khẩu và bên nhập khẩu cũng như với bên thứ 3 bất kỳ. 9/7/2011 PGS.TS. Hà Văn Hội - UEB - VNU 30 10 9/7/2011 4. Lợi ích của bao thanh toán: • Đối với bên bán/bên xuất khẩu (tiếp): - Tiện ích của dịch vụ BTT rất quan trọng đối với nhà sản xuất - Đa phần các doanh nghiệp vừa và nhỏ rất thích dịch vụ bao thanh toán - Các DN có thể sử dụng các hình thức như : BTT chiết khấu hóa đơn, BTT trung gian, BTT đến hạn, BTT thu hộ, BTT truy đòi, BTT miễn truy đòi. - Phạm vị hoạt động BTT cũng rất đa dạng : Về địa lý thì có BTT trong nước và BTT quốc tế; Trong hoạt động xuất nhập khẩu thì có BTT xuất khẩu và BTT nhập khẩu; Có BTT số lượng hóa đơn của người bán hoặc BTT toàn bộ hay BTT một phần; Có BTT kín và BTT công khai 9/7...
View Full Document

This note was uploaded on 12/17/2012 for the course ECON 505 taught by Professor Ptc during the Spring '12 term at St. Louis CC.

Ask a homework question - tutors are online