{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Nhng doanh nghip c li hn ngn hng khi cung cp dch v ny

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: actor XK mua các khoản phải thu) 9/7/2011 PGS.TS. Hà Văn Hội - UEB - VNU 25 Mối quan hệ giữa các bên trong bao thanh toán quốc tế (tiếp) 3. Giữa Factor xuất khẩu và nhà nhập khẩu: • Quan hệ pháp lý giữa con nợ và chủ nợ • Có hiệu lực thực thi được pháp lý công nhận • Là hệ quả từ HĐ giữa nhà XK và Factor XK 4. Giữa Factor xuất khẩu và Factor nhập khẩu: • Là mối quan hệ đại lý • 2 Factor cùng trong Hiệp hội BTT quốc tế 5. Giữa Factor nhập khẩu và nhà nhập khẩu: • Factor NK là người được ủy thác thu tiền NK • Factor NK có thể thực hiện bảo lãnh cho người NK 9/7/2011 PGS.TS. Hà Văn Hội - UEB - VNU 26 4. Lợi ích của bao thanh toán: • Đối với bên bán/bên xuất khẩu: - Bán được hàng trong trường hợp bên mua muốn nhập khẩu hàng theo phương thức thanh toán trả chậm - Tăng lợi thế cạnh tranh khi chào hàng với các điều khoản thanh toán trả chậm mà không ảnh hưởng đến nguồn vốn kinh doanh của mình 9/7/2011 PGS.TS. Hà Văn Hội - UEB - VNU 27 9 9/7/2011 4. Lợi ích của bao thanh toán: • Đối với bên bán/bên xuất khẩu (tiếp): - Người bán có thể thu tiền ngay thay vì phải đợi tới kỳ hạn thanh toán theo hợp đồng. - Được sử dụng khoản phải thu đảm bảo cho tiền ứng trước, do đó tăng được (một cách gián tiếp) nguồn vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh. - Chủ động trong việc lập kế hoạch tài chính vì dự đoán được dòng tiền vào. 9/7/2011 PGS.TS. Hà Văn Hội - UEB - VNU 28 4. Lợi...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online