Ts h vn hi ueb vnu 24 8 972011 mi quan h gia cc bn

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ký kết hợp đồng mua, bán hàng hóa, tiến hành giao hàng. Bên bán hàng gởi hồ sơ đến bộ phận tín dụng Eximbank đề nghị thực hiện Bao thanh toán các khoản phải thu Eximbank và bên bán hàng ký kết hợp đồng Bao thanh toán, hợp đồng bảo đảm (nếu có) và các thỏa thuận khác Eximbank và bên bán hàng đồng ký gởi văn bản thông báo về hợp đồng Bao thanh toán cho bên mua hàng và các bên liên quan. Bên mua hàng gởi văn bản cho Eximbank và bên bán hàng xác nhận về việc đã nhận được thông báo và cam kết thực hiện như thỏa thuận. Bên bán hàng chuyển giao bản gốc hợp đồng mua bán hàng, chứng từ liên quan khác ... cho Eximbank và ký khế ước nhận nợ với Eximbank, Eximbank thu phí và chuyển tiền ứng trước cho khách hàng. 9/7/2011 Eximbank theo dõi thu nợ từ số tiền do bên mua hàng thanh toán PGS.TS. Hà Văn Hội - UEB - VNU 19 Ví dụ bao thanh toán trong nước Một hợp đồng bao thanh toán giữa công ty A với Factor B có nội dung sau: - Số tiền ứng trước 120.000 USD, tương đương 80% khoản nợ phải thu. - Thời hạn bao thanh toán là 3 tháng kể từ ngày ký HĐ. - Mức lãi suất chiết khấu là 24%/năm kỳ hạn 3 tháng - Hoa hồng phí 2,0% trên tổng trị giá nợ phải thu - Lãi suất kép và hoa hồng phải trả sau khi ký hợp đồng PGS.TS. Hà Văn Hội - UEB - VNU 9/7/2011 20 Ví dụ bao thanh toán trong nước Khoản tiền ứng trước mà công ty A nhận được Chỉ tiêu Trị giá nợ phải thu Khoản tiền ứng trước Hoa hồng phí Lãi suất chiết khấu Số tiền mà công ty nhận được 9/7/...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online