Ts h vn hi ueb vnu 47 7 phn loi bao thanh ton bao

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: /2011 PGS.TS. Hà Văn Hội - UEB - VNU 31 4. Lợi ích của bao thanh toán: • Đối với bên nhập khẩu: - Không mất thời gian để mở L/C cho từng lần nhập hàng, không phải ký quỹ; - Được nhận hàng và sử dụng hàng mà chưa cần phải thanh toán tiền ngay; - Chỉ thanh toán tiền hàng khi hàng hoá đáp ứng được các yêu cầu của hợp đồng mua bán; - Không phải trả bất kỳ một khoản phí bao thanh toán nào. 9/7/2011 PGS.TS. Hà Văn Hội - UEB - VNU 32 4. Lợi ích của bao thanh toán: • Đối với FACTOR/Ngân hàng: - Cho phép thu lợi nhuận qua phí dịch vụ và lãi suất. - Đa dạng hóa các loại hình dịch vụ - Cho phép sử dụng tốt hơn các nguồn lực - So với việc cấp hạn mức tín dụng, NH thích làm dịch vụ BTT hơn. Vì nếu cấp vốn lưu động cho DN, NH phải giám sát rất vất vả, trong khi với BTT các khoản phải thu rất rõ, việc sử dụng cũng đã rõ, các DN đã chứng minh với NH về uy tín trên thị trường khi đã bán được hàng. 9/7/2011 PGS.TS. Hà Văn Hội - UEB - VNU 33 11 9/7/2011 4. Lợi ích của bao thanh toán: • Đối với nền kinh tế: -Tạo môi trường kinh doanh ổn định, tạo tâm lý yên tâm cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh. - Đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu PGS.TS. Hà Văn Hội - UEB - VNU 9/7/2011 34 => Tóm lại: - Bao thanh toán là loại dịch vụ cả hai bên cùng có lợi. Nhưng doanh nghiệp có lợi hơn ngân hàng. - Khi cung cấp dịch vụ này ngân hàng phải gánh chịu về mình những rủi ro khi người mua mất khả năng thanh toán. 9/7/2011 PGS.TS. Hà Văn Hội - UEB - VNU 35 5. Hạn chế của bao thanh toán: Đố...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online