{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Ts h vn hi ueb vnu 54 18 972011 3 ni dung nghip v 1

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: i với doanh nghiệp bán hàng: -Chi phí cao: Lãi suất chiết khấu cao, chi phí hành chính cao - Không phù hợp với các doanh nghiệp xuất khẩu có khoản phải thu nhỏ. - Chi phí trong bao thanh toán gồm phí chiết khấu (có thể cao hơn lãi suất vay ngắn hạn); Phí hoa hồng (Service Fee): chi phí quản lý sổ sách bán hàng và quản lý tín dụng của factor (0,5%-2,5%/năm khoản thanh toán chuyển nhượng bao gồm cả VAT) 9/7/2011 PGS.TS. Hà Văn Hội - UEB - VNU 36 12 9/7/2011 5. Hạn chế của bao thanh toán: Đối với các Factor: - Nhà nhập khẩu trì hoãn hoặc mất khả năng thanh toán (đặc biệt trong L/C miễn truy đòi) - Việc trả tiền trên hóa đơn dễ dẫn đến hóa đơn có thể bị làm giả - Giữa người bán và người mua có thể thông đồng lừa Factor. 9/7/2011 PGS.TS. Hà Văn Hội - UEB - VNU 37 6. Chức năng của Fac...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online