Cap cc phc nam gan truc ao nhat goi la cap cc quyet

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: g lôùn (cöïc caøng naèm gaàn truïc thöïc) dao ñoäng suy giaûm caøng nhanh. 18 October 2010 ξ=0 ξ = 0.2 ξ = 0.4 ξ = 0.6 © H. T. Hoàng - www4.hcmut.edu.vn/~hthoang/ 21 Ñaù Ñaùp öùng quaù ñoä Nhaä xet ve heä dao ñoä baä Nhaän xeùt veà heä dao ñoäng baäc 2 Ñaùp öùng quaù ñoä cuûa heä dao ñoäng baäc 2 coù voït loá. ⎛ ⎜ − ξπ POT = exp ⎜ 1− ξ 2 ⎝ Ñoä voït loá ⎞ ⎟.100% ⎟ ⎠ POT (%) ξ caøng lôùn (caëp cöïc ξ caøng naèm gaàn truïc thöïc) POT caøng nhoû ξ caøng nhoû (caëp cöïc phöc cang nam gan phöùc caøng naèm gaàn truïc aûo) POT caøng lôùn Quan heä giöõa heä soá giöa taét vaø ñoä voït loá 18 October 2010 © H. T. Hoàng - www4.hcmut.edu.vn/~hthoang/ 22 Ñaù Ñaùp öùng quaù ñoä Nhaä xet ve heä dao ñoä baä Nhaän xeùt veà heä dao ñoäng baäc 2 Thôøi gian quaù ñoä: Tieâu chuaån 5%: Tieâu chuaån 2%: 18 October 2010 tqñ = tqñ = 3 ξωn 4 ξωn © H. T. Hoàng - www4.hcmut.edu.vn/~hthoang/ 23 Ñaù Ñaùp öùng quaù ñoä Quan heä giöõa vò trí cöïc vaø ñaùp öùng heä dao ñoäng baäc 2 heä giöa vò trí cöc va ñap ng heä dao ñoä baä Caùc heä dao ñoäng baäc 2 coù caùc cöïc naèm treân cuøng 1 tia xuaát phaùt töø goùc toïa ñoä thì coù heä soá taét baèng nhau, do ñoù coù ñoä voït loá baèng nhau. Heä naøo coù cöïc naèm xa goác toïa ñoä hôn thì coù taàn soá dao ñoäng töï nhieân lôùn hôn, do ñoù thôøi gian quaù ñoä ngaén hôn. Im s cosθ = ξ y(t) K θ Re s 0 Gian ño cöïc Giaûn ñoà cöc –zero cuûa khaâu dao ñoäng baäc 2 18 October 2010 t 0 Ñap ng qua ñoä Ñaùp öùng quaù ñoä cuûa khaâu dao ñoäng baäc 2 © H. T. Hoàng - www4.hcmut.edu.vn/~hthoang/ 24 Ñaù Ñaùp öùng quaù ñoä Quan heä giöõa vò trí cöïc vaø ñaùp öùng heä dao ñoäng baäc 2 heä giöa vò trí cöc va ñap ng heä dao ñoä baä Caùc heä dao ñoäng baäc 2 coù caùc cöïc naèm caùch goác toïa ñoä moät khoaûng baèng nhau thì coù cuøng taàn soá dao ñoäng töï nhieân, heä naøo coù cöïc naèm gaàn truïc aûo hôn thì coù heä soá taét nhoû hôn, do ñoù ñoä voït loá cao hôn, thôøi gian quaù ñoä daøi hôn. Im s ωn y(t) Re s K 0 t 0 Gian ño cöïc zero Giaûn ñoà cöc –zero cuûa khaâu dao ñoäng baäc 2 18 October 2010 Ñap ng qua...
View Full Document

This note was uploaded on 12/31/2012 for the course AUTOMATION 121 taught by Professor Hth during the Spring '12 term at Ho Chi Minh City University of Technology.

Ask a homework question - tutors are online