{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

He h co bien o mien tan so thap cang cao th he kn co

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ñoä Ñaùp öùng quaù ñoä cuûa khaâu dao ñoäng baäc 2 © H. T. Hoàng - www4.hcmut.edu.vn/~hthoang/ 25 Ñaù Ñaùp öùng quaù ñoä Quan heä giöõa vò trí cöïc vaø ñaùp öùng heä dao ñoäng baäc 2 heä giöa vò trí cöc va ñap ng heä dao ñoä baä Caùc heä dao ñoäng baäc 2 coù caùc cöïc naèm caùch truïc aûo moät khoaûng baèng nhau thì coù ξωn baèng nhau, do ñoù thôøi gian quaù ñoä baèng nhau. Heä naøo coù cöïc naèm xa truïc thöïc hôn thì coù heä soá taét nhoû hôn, do ñoù ñoä voït loá cao hôn. Im s y(t) Re s −ξωn K 0 t 0 Gian ño cöïc zero Giaûn ñoà cöc –zero cuûa khaâu dao ñoäng baäc 2 18 October 2010 Ñap ng qua ñoä Ñaùp öùng quaù ñoä cuûa khaâu dao ñoäng baäc 2 © H. T. Hoàng - www4.hcmut.edu.vn/~hthoang/ 26 Ñaù Ñaùp öùng quaù ñoä Heä baäc cao baä cao Heä baäc cao coù nhieàu hôn 2 cöïc Neáu heä baäc cao coù 1 caëp cöïc phöùc naèm gaàn truïc aûo hôn so vôùi caùc cöïc coøn laïi thì coù theå xaáp xæ heä baäc cao veà heä baäc 2. Caëp cöïc phöùc naèm gaàn truïc aûo nhaát goïi laø caëp cöïc quyeát ñònh cuûa heä baäc cao. Im s y(t) Ñaùp öùng heä baäc cao Re s 0 Ñaùp öùng heä baäc 2 vôùi caëp cöïc quyeát ñònh t 0 Heä baäc cao coù nhieàu hôn 2 cöïc baä cao co nhieu hôn cöc 18 October 2010 Heä baäc cao coù theå xaáp xæ veà heä baä cao co the xap xæ ve heä baäc 2 vôùi caëp cöïc quyeát ñònh © H. T. Hoàng - www4.hcmut.edu.vn/~hthoang/ 27 Caùc tieâu chuaån toái öu hoùa ñaùp öùng quaù ñoä 18 October 2010 © H. T. Hoàng - www4....
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}