Ou0308vergripande.docx - Den som inleder en tvist i...

This preview shows page 1 out of 1 page.

Den som inleder en tvist i domstol kallas för ”kärande” och den som blir stämd kallas för svarande I civil-, straff och processrätten behandlas alla människor efter samma grundsatser, oberoende av deras sociala ställning och medborgarskap ( principen om ”likhet inför lagen”) I den offentliga rätten kan medborgarskapet medföra särbehandling; vissa politiska rättigheter tillkommer endast svenska medborgare Med underåriga menas i lagen personer som är under 18 år (FB 9:1) Skillnad på; - Förmynderskapet, (handlar om framförallt barnets ekonomiska angelägenheter) - vårdnaden (rör barnets mera personliga angelägenheter; uppfostran, utbildning mm.) och - underhållsskyldigheten (avser skyldigheten att bekosta barnets uppehålle och uppfostran. - Vanligtvis fyller En person som fyllt 18 år är ersättningsskyldig om han utfört skadegörande handling uppsåtligen eller av vårdslöshet (skadegörelselagen 2:1) - den som är yngre har en begränsad ersättningsskyldighet och ansvar endast för skada som han vållat i den mån det är skäligt med hänsyn till han ålder,

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture