US - Monetarno-kreditni i devizni sistem

browne m haas p modern economics principles goals and

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ÙÄÊ-»Ù ®ãÄ® Ý®Ýã à 129 14. MONETARNI MENADŽMENT I MONETARNA POLITIKA Ciljeve monetarne poli ke treba stavi u širi okvir nacionalne ekonomske poli ke. Savremeno stanovište je: (1) osnovni cilj monetarne poli ke je monetarna stabilnost, (2) u caj na stopu privrednog rasta, inves cije i druge ciljeve, prepušten je drugim delovima makroekonomske poli ke, pogodnijim za s mulisanje neinflatornog i stabilnog rasta u privredi. Kvalitet monetarne poli ke se može meri stepenom uskađenos monetarne ekspanzije sa stvarnim potencijalom rasta ekonomije, posebno na dugi rok. Osnovni smisao monetarne poli ke je njeno delovanje na nivo i dinamiku privredne ak vnos regulisanjem obima i strukture efek vne novčane tražnje, adekvatnim formiranjem visine i strukture novčane mase. Na taj način, monetarna poli ka postaje izuzetno ak vno sredstvo u vođenju stabilizacione, odnosno, konjunkturne poli ke na finansijskom planu. U skladu s m centralna banka, kao monetarna ins tucija može da preduzima: Ekspanzivnu poli ku kojom podržava konjunkturu kada je u padu, odnosno, kada privredna ak vnost i zaposlenost padaju. Restrik vnu poli ku kojom smanjuje obim novca i kredita u periodu kada potrošnja pre da postane ekscesno velika, čiji dalji rast može da izazove porast cena, odnosno, inflaciju. KADA PROČITATE OVAJ DEO TREBALO BI DA: Odgovorite na pitanje šta je početna osnova formiranja monetarne poli ke. Znate koji su osnovni ekonomski ciljevi jedne privrede. Znate šta je osnovni cilj monetarne poli ke. Znate kako se meri kvalitet monetarne poli ke. Objasnite čime je determinisana strategija monetarnih ciljeva . Znate kada centralna banka primenjuje ekspanzivnu, odnosno, restrik vnu monetarnu poli ku. Odgovorite na pitanje koji su instrumen ekspanzivne, odnosno, restrik vne monetarne poli ke. 130 MÊÄ ã ÙÄÊ-»Ù ®ãÄ® ® ò®þÄ® Ý®Ýã à 14.1. OKVIR MONETARNE POLITIKE Početnu osnovu formulisanja monetarne poli ke predstavlja postavljanje ciljeva makroekonomske poli ke čijem ostvarenju treba monetarno-kreditna poli ka da doprinese. Makroekonomska teorija predstavlja logično povezan naučni sistem o ekonomskim procesima, koji omogućavaju upravljanje. Postojanje makroekonomske teorije, odnosno, ekonomske poli ke podrazumeva tržišnu ekonomiju.145 Dobar deo teorijskih razmatranja iz oblas makroekonomije baziran je na matema čkim modelima, koji u osnovi više zamagljuju nego što pojašnjavaju stvari. Vrlo teško mogu da prate i predvide ljudsko ponašanje i ljudsku inven vnost. U praksi ne funkcionišu jednom za svagda uspostavljeni odnosi, pošto na jedan nejasan način sve u če na sve. Analize iz oblas ekonomije dopuštaju da se predvide opšte posledice tekućih ekonomskih procesa i mera ekonomske poli ke, ali bez tačnog vremenskog koeficijenta i/ili precizne procene prognoziranih uzroka i/ili posledica. Ukoliko se žele relevantni odgovori, odnosno, adekvatno upravljanje makroekonomskom poli kom neophodno je da se analiziraju društveni procesi i ins tucije. 146 Možemo reći da makroekonomski cilj predstavlja određenu vrednost koja se želi pos ći. Pri tome, ekonomski ciljevi su specifične zavisne varijable koje se traže da bi povećale performanse izabranih pojedinačnih ekonomskih poli ka. U grupu ekonomskih ciljeva spadaju:147 Efikasnost – podrazumeva korišćenje svakog resursa u proizvodnji roba i usluga po želji potrošača na najproduk vniji način. Privredna sloboda – je mogućnost ostvarenja privrednih ciljeva koji su izabrani od strane privrednih subjekata. Pravičnost – je legi mna raspodela dohotka i bogatstva, pri čemu nije jednom zauvek utvrđena. Zaš ta okruženja – je obezbeđenje prirodnog okruženja, kako bi moglo da se koris i u budućnos (od strane budućih generacija na is način). Privredni rast – je prirast privrednih kapaciteta koji obezbeđuju višak robe i usluga per capita, pri čemu promene u proizvodnim mogućnos ma pokazuju kako se ostvaruje ekonomski rast. Puna zaposlenost – znači da ima posla za svaku osobu koja želi da radi. 148 145 Prema Mankiwu (Principi ekonomije, Ekonomski fakultet, Beograd, 2007, str. 727-756) tri ključne činjenice o ekonomskim fluktuacijama su: (1) ekonomske fluktuacije su nepravilne i nepredvidive, (2) većina makroekonomskih veličina fluktuira istovremeno, (3) kada proizvodnja opada, nezaposlenost raste. 146 Opširnije o problemima makroekonomske teorije pogleda sledeće izvore: Economic Policy and Naonal Accoun ng in Infla onary Condi ons, Studies in Banking and Finance, No. 2, 1985, Amsterdam, pg. 1-451; Ku ner, O stanju u oblas ekonomije, Pregled, 1985, str. 65-71 i Henderson, D., Nezavisnost i koncept – u caj ekonomskih ideja na poli ku, Ekonomski ins tut, Beograd, 1991. 147 Opširnije o makroekonomskim ciljevima pogleda sledeće izvore: Browne, M., Hans, P., Modern Economics, Principles, Goals and Trade –offs, Pren ce-Hall Interna onal Inc, 1987, pg. 29-34 i Hoyle, K., Whifehead, G., Money and Banking, Heinemann, London, 1982, pg. 129-134 148 U praksi ne postoji puna saglasnost oko toga šta se podrazumeva pod punom zaposlenošću. Neki sugerišu da puna zaposlenost postoji onda kada svako lice, registrovano kao nezaposleno, može da nađe posao. Drugi pr...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online