US - Monetarno-kreditni i devizni sistem

koe nac g cit delo str 133 m zasnovan na jednainama

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: to ponašanje i interakcija učesnika na tržištu određuje transmisioni mehanizam monetarne poli ke, čijim posredstvom se izazivaju promene tržišnih kamatnih stopa i tokova privredne ak vnos . 42 MÊÄ ã ÙÄÊ-»Ù ®ãÄ® ® ò®þÄ® Ý®Ýã à Nivo primarnog novca kontroliše centralna banka kroz: operacije na otvorenom tržištu, svoju direktnu kreditnu ak vnost, promenama u stopi obavezne rezerve banaka ili promenama u diskontnoj stopi. Ali, neposrednu kontrolu novčane mase (gotov novac + depozitni novac) ne obezbeđuju promene u količini primarnog novca. Raspored primarnog novca u okviru finansijskog sistema determiniše količinu novca u op caju, odnosno, zavisi od procesa interakcije između banaka i nebankarskih ekonomskih subjekata. Znači, centralna banka vrši indirektnu kontrolu novčane mase, koja je uspešnija ukoliko centralna banka raspolaže adekvatnim informacijama o funkcijama ponašanja nebankarskih privrednih subjekata i banaka. Osnovne komponente primarnog novca determinišu nebankarski privredni subjek i poslovne banke. Obim gotovog novca u op caju je uslovljen transakcijama nebankarskih privrednih subjekata, odnosno, njihovom tražnjom za ovim oblikom novca, koja varira u odnosu na promene u dohotku i tržišnim kamatnim stopama (pre svega na štedne depozite i kredite). Obim depozitnog novca je determinisan ponšanjem nebankarskih privrednih subjekata i banaka. Tražnja ekonomskih subjekata za depozi ma po viđenju je pozi vna funkcija dohotka, a nega vna funkcija kamatnih stopa na finansijskim tržiš ma (pre svega na sopstvene štedne uloge kod banaka). Ukoliko je kamatna stopa na depozite niža od prinosa na drugim finansijskim instrumen ma, to će u ca da dođe do smanjenja tražnje za depozi ma po viđenju i povećanja tražnje za drugim finansijskim oblicima ak ve. Banke u ču na visinu depozitnog novca kroz svoju poli ku kamatnih stopa na štedne depozite i proces por olio prilagođavanja. Možemo zaključi da ponašanje učesnika na tržištu određuje količinu novca u op caju zahvaljujući složenoj mreži finansijskih transakcija, u kojoj se međusobno prepliću transakcije kreiranja (ili povlačenja) novca, sa transakcijama tokova finansijskog posredovanja. 5.2. TEORIJA PROCESA FORMIRANJA NOVČANE MASE Vreme dominacije ortodoksne kejnzijanske monetarne teorije, do početka šezdese h godina prošlog veka, je naglašavalo funkciju tražnje novca dok je proces kreiranja novca posmatran kao proces koji je egzogeno kontrolisan od strane monetarnih vlas . Polazište ove teorije je u teoriji mehaničkog monetarnog mul -plikatora odnosno shvatanju procesa kreiranja novca kao jednog tehničkog mehanizma. U skladu sa ovom teorijom, postoji jedan jednostavan mehanički odnos između primarnog novca kreiranog od strane centralne banke i količine novca u op caju. Možemo konstatova da ovakav zaključak nije prihvatljiv, s obzirom na to da se zanemaruje činjenica da je proces kreiranja primarnog novca rezultat složenog delovanja transakcija bankarskog sistema i nebankarskih privrednih subjekata. Radovima predstavnika bihevioris čkog pristupa obezbeđeni su osnovi o modernim determinantama koje u ču na promene količine u novcu. Razvili su sofis cirane analize MÊÄ ã ÙÄÊ-»Ù ®ãÄ® Ý®Ýã à 43 monetarnog sistema i (posebno) mehanizme kreiranja novčane mase u uslovima razvijene kapitalis čke privrede, na osnovu kojih se došlo do zaključka da je količina novca u op caju determinisana i egzogenim i endogenim faktorima.47 U skladu s m, kreditna ekspanzija banaka presudno zavisi od prinosa koji donose različi oblici finansijske ak ve. Znači, jednim delom količina novca u op caju je endogeno određena i promena njenog obima je rezultat interakcije u okviru ukupnog ekonomskog sistema između ak vnos centralne banke, poslovnih banaka i nebankarskih privrednih subjekata, u zavisnos od strukture njihove finansijske imovine. Korišćenjem odgovarajućih instrumenata monetarne poli ke, centralna banka narušava ravnotežu koja postoji između pojedinih oblika finansijske ak ve u por eljima banaka i nebankarskih privrednih subjekata, jer izaziva promenu postojećih uslova pod kojima ekonomski subjek žele da drže zatečeni iznos i strukturu svoje finansijske imovine. Reakcija jednog dela ekonomskih subjekata će bi otklanjanje odstupanja postojećeg obima i strukture svoje finansijske imovine od svojih želja u tom pogledu. Procesom prilagođavanja dolazi i do promene količine novca. Karl Brunner je izložio ovo gledište rečima da banke i nebankarski privredni subjek kroz međusobno delovanje određuju obim kredita, visinu kamatnih stopa i volumen novčane mase, zavisno od ponašanja monetarnih vlas .48 5.3. TOKOVI STVARANJA NOVČANE MASE Razvojem odgovarajućih metoda analize procesa promene količine novca u op caju, usvojen je stav da je količina novca u op caju istovremeno determinisana i endogenim i egzogenim varijablama. Pomenu modeli su uvažili složenost karakteris ka samih učesnika u ovom procesu, složenost strukture finansijskih instrumenata i funkcionalnih odnosa koji su prisutni u o...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online