US - Monetarno-kreditni i devizni sistem

meunarodni biznis i menadment ekonomski fakultet

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ma ih devet od 1 do 9), druga grupu (ima ih deset od 0 do n), a treća p (ima ih deset od 0 do n). Korisnička poruka se sastoji od pet blokova, koji su strogo forma zovani: Basic Header, Applica on Header, User Header, Text Block i Trailers block. 223 Izvor: www.swi .com 224 Evropska komisija je došla do proračuna uštede u eliminaciji nepotrebne paprine dokumentacije, odnosno, obavljanja elektronskog platnog prometa, od 64,5 milijardi evra do kraja 2010. godine samo u Evropi. 225 Sastavni deo projekta jedinstvenog evropskog tržišta tzv. Single Payment Area, koje bi trebalo da zaživi do kraja 2010. godine. 226 Real Time Gross Se lement (RTGS) – Sistem velikih plaćanja D ò®þÄ® Ý®Ýã à 215 Uvažavajući prethodno navedeno možemo zaključi da je SWIFT međunarodno prihvatljivi standard, koji omogućuje brz, precizan i razumljiv prenos podataka ili poruke. SWIFT omogućava dvadesetčetvoročasovno komuniciranje, uz što kraće vreme i niže cene poslovnih tansakcija, veću tačnost podataka, veću konkurentnost i bolje uslove. Globalna informa čka infrastruktura je cilj kome se danas teži u svetu. Takođe, trebalo bi napomenu da je SWIFT sponzorisao projekat za elektronski prenos komercijalnih dokumenata – BOLERO, koji je sproveden kroz posebno osnovanu firmu Bolero Opera ons LTD London (1998.). Bolero razvija svetske standarde koji uklanjaju prekogranične barijere i podržavaju spoljnu trgovinu. Bolero je razvio platformu između ugovornih strana u spoljnotrgovinskoj transakciji (baziranu na SWIFT mreži). Predstavlja sponu u finansijskom lancu isporuke (tzv. The Financial Supply Chain), odnosno, podržava koncept krajnje trgovine (tvz. End to End Trade Process). Među m, zbog različi h zakonskih ograničenja nije zaživeo u svim zemljama sveta gde je SWIFT prisutan. I na kraju ćemo spomenu Jednoobrazna pravila (Interna onal Commercial Terms – Incoterms), koja predstavljaju zbirku međunarodnih trgovinskih pravila, koje je utvrdila Međunarodna trgovinska komora u Parizu u cilju što preciznijeg definisanja prava i obaveza prodavaca i kupaca u međunarodnim trgovinskim transakcijama. Ova pravila se odnose na transportne klauzule, odnosno, regulišu uslove za prodaju i isporuku robe. Trenutno su važeći INCOTERMS 2000. Ona definišu vreme, mesto i način prelaska svojine i troškova rizika na robi sa prodavca na kupca. One su sistema zovane, prihvaćene i objavljene, čime su postale trgovinske uzanse – uslovi za prodaju i isporuku robe. Prema važećem Incoterms-u, postoji 13 klauzula koje ugovarači mogu koris u ugovorima u međunarodnoj trgovini (prikazano slikom br.18). Pri tome, transportna klauzula ugovorena je na potpun način ukoliko sadrži tri bitna elementa, a to su: osnovna klauzula, mesto isporuke sa tačkom isporuke i poziv na zbirku klauzula sa godinom izdanja. EXW Ex works (named place) Franko fabrika (naznačeno mesto) FCA Free carrier (named place) Franko prevoznik (naznačeno mesto) FAS Free alongside ship (named port of shipment) Franko uz bok broda (naznačena luka otpreme) FOB Free on board (named port of shipment) Franko brod (naznačena luka otpreme) CFR Cost and freight (named port of destination) Cost, insurance and freight (named port of destination) Carriage paid to (named port of destination) Carriagde and insurance paid to (named port of destination) Cena sa vozarinom (naznačene luka odredišta) Cena, osiguranje i vozarna (naznačena luka odredišta) Vozarina plaćena do (naznačeno mesto odredišta) Vozarina i osiguranje plaćeno do (naznačeno mseto odredišta) CIF CPT CIP 216 MÊÄ ã ÙÄÊ-»Ù ®ãÄ® ® ò®þÄ® Ý®Ýã à DAF Delivered at frontier (named place) Isporučeno na granici (naznačeno mesto) DES Delivered ex ship (named port of destination) Delivered ex quay (named port of destination) Delivered, duty unpaid (named place of destination) Delivered, duty paid (named place of destination) Isporučeno franko brod (naznačena luka odredišta) Isporučeno franko obala (naznačena luka odredišta) Isporučeno, neocarinjeno (naznačeno mesto odredišta) Isporučeno, ocarinjeno (naznačeno mesto odredišta) DEQ DDU DDP Slika br.18. Klauzule Incoterms-a 1.2. DEVIZNO TRŽIŠTE Na deviznom tržištu vrše se operacije kupovine i prodaje deviza (i kratkoročnih har ja od vrednos koje su u deviznom znaku) i formira se tržišni devizni kurs.227 Poslovi međunarodnog platnog prometa su osnova za postojanje trgovine devizama. Možemo reći da su mo vi i razlozi glavnih učesnika na deviznom tržištu: 228 a. Čis poslovi deviznog tržišta – rezultat interesi komitenata (domaća i međunarodna likvidnost). b. Špekulacija čiji je cilj zarada ili zaš ta imovine u budućnos (kupovina deviza radi dalje prodaje). U skladu s m, funkcije deviznog tržišta su sledeće: Omogućava obavljanje međunarodnih plaćanja, Pruža mogućnost zaš te od valutnog rizika, Obezbeđuje realizaciju međunarodnih kreditnih aranžmana, Pruža osnovu za donšenje odluka zainteresovnim subjek ma...
View Full Document

This note was uploaded on 01/08/2013 for the course ECONOMICS 2 taught by Professor Ahmad during the Spring '09 term at Punjab Engineering College.

Ask a homework question - tutors are online