US - Monetarno-kreditni i devizni sistem

monetarna ekonomija ekonomski fakultet beograd 1998

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: e, usmerene ka usporavanju stope inflacije, povećanju izvoza i smanjenju prelivanja uvoza (i obrnuto). Takođe, funkcionisanje finansijskog posredovanja podrazumeva široku strukturu finansijskih instrumenata (prilagođenih potrebama ponude i tražnje finansijskih sredstava), široku strukturu finansijskih ins tucija i finansijskih tržišta (domaćih i inostranih), koji učestvuju u monetarnim procesima. Monetarni procesi obuhvataju procese kreiranja novca i uklađivanje količine novca i tražnje novca ako dođe do njihove nejednakos , uključujući realne i finansijske transakcije. Monetarni procesi se mogu posmatra sa: Mikro nivoa, odnosno, nivoa pojedinačnih subjekata (ili grupa subjekata), i u tom slučaju se ne mogu odvoji od procesa finansijskog posredovanja, odnosno, predstavljaju deo tog posredovanja. Makro nivoa, odnosno, u okviru cele privrede, kada se mogu posmatra odvojeno od procesa finansijskog posredovanja. U praksi postojeća količina novca nije često jednaka tražnji novca, i pojedini privredni subjek nisu u stanju da izmene ukupnu količinu novca kako bi se izjednačila sa tražnjom novca. Može se desi da pojedini privredni subjek nadokande manjak novca ili oslobode višak novca, što ne mora da u če na promenu količine novca (npr. smanjenje iznosa novca kupovinom robe). Do ponovnog pos zanja monetarne ravnoteže se može doći kompromisnim procesom koji obuhvata kako realne tako i finansijske transakcije (domaće i međunarodne). 7.3. RAVNOTEŽA PONUDE I TRAŽNJE NOVCA Monetarna ravnoteža, prema pretpostavkama monetarne teorije, znači jednakost postojeće količine novca (novčane mase) i tražnje novca, čime monetarni faktori deluju MÊÄ ã ÙÄÊ-»Ù ®ãÄ® Ý®Ýã à 71 neutralno na realne privredne tokove. Novac obavlja svoje funkcije, ali ne deluje u pravcu usporavanja ni u pravcu ubrzavanja privredne ak vnos .71 U slučaju odstupanja količine novca od tražnje novca nastaju procesi koji izjednačavaju ove dve kategorije: Procesi približavanja postojeće količine novca tražnji - procesi kreiranja novca, su pod kontrolom monetarnih vlas i njihovo adekvatno regulisanje je problem efikasnos monetarnog planiranja i ostvarenja postavljenih ciljeva monetarne poli ke. Procesi približavanja tražnje novca postojećoj količini novca – predstavljaju reakciju pojedinih ekonomskih subjekata na postojanje veće ili manje količine novca od one koju bi želeli da drže. Privredna kretanja, su rezultat ak vnos mnoštva privrednih subjekata koji teže da se usklade sa onom količinom novca koja je stvarno prisutna u ekonomskom sistemu. U pitanju su procesi koji ne stoje pod neposrednom kontrolom ekonomske poli ke (odnosno monetarne vlas ). Tokom procesa uspostavljanja poremećene monetarne ravnoteže se ostvaruje u caj novčane mase na privredna kretanja. U obliku pozi vne ili nega vne dodatne tražnje, se pojavljuje neravnotežna količina novca na tržištu roba i usluga, kao i finansijskom tržištu. Kao što smo već ranije rekli, proces monetarnog uravnoteženja je zasnovan na odlučivanju pojedinih ekonomskih subjekata da izjednače sopstvenu količinu noca sa količinom koju oni ocenjuju kao potrebnu, putem realnih transakcija, finansijskih transakcija ili njihovom kombinacijom. U slučaju viška novca iznad tražnje novca, ekonomski subjek će pokuša da se oslobode viška novca povećanom kupovinom robe i usluga ili ulaganjem viška novca u nemonetarne finansijske instrumente. Pri tome, ostvaruju se vrlo složeni efek : Povećanje kamatnih stopa i cene ovih instrumenata, kao rezultat povećane tražnje finansijskih instrumenata na finansijskom tržištu. To može ima značajnih efekata na: valorizacioni efekat, dohodovni efekat, efekat na cenu kapitala i efekat sups tucije imovinskih oblika. Povećana tražnja robe i usluga, kao rezultat povećanja kreditnog potencijala finansijskih posrednika i povećanja njihove ponude kredita. Pojačava monetarnu neravnotežu i njene efekte, kao rezultat ulaganja viška novca u sekundarne monetarne oblike. Monetarni efek su determinisani konkretnim ins tucionalnim (sistemskim) uslovima, nivoom privredne razvijenos i usmerenos ka različi m ins tucionalnim sektorima. Najznačajniji faktori koji opredeljuju strukturu ulaganja viška novca u inostrane finansijske instrumente su: konver bilnost domaće valute, otvorenost privrede prema inostranim tržiš ma i stepen slobode finansijskih transakcija sa inostranim subjek ma, usaglašenost ekonomskog vrednovanja domaćeg novca (realnost deviznog kursa). 71 72 Ravnoteža na robnom i novčanom tržištu je u skladu sa ISLM analizom pos gnuta kada je I=S i M=L, odnosno, IS=LM. MÊÄ ã ÙÄÊ-»Ù ®ãÄ® ® ò®þÄ® Ý®Ýã à Shodno tome, možemo zaključi da struktura ulaganja zavisi od ins tucionalne strukture privrede i nivoa privredne razvijenos . Efek monetarne neravnoteže na finansijske procese u velikoj meri zavise od vremenskog perioda posmatranja. U smislu, da u kraćem periodu oni mogu apsorbova višak novca u poređenju sa dužim vremenskim posmatranjem. Takođe, povećanje tražnje robe i us...
View Full Document

This note was uploaded on 01/08/2013 for the course ECONOMICS 2 taught by Professor Ahmad during the Spring '09 term at Punjab Engineering College.

Ask a homework question - tutors are online