US - Monetarno-kreditni i devizni sistem

novanica se sve vie pribliava funkciji iskljuivog

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ata status, Beograd, 2008., str. 588). Babić M. kaže da se pod novcem podrazumeva sve ono što je opšte prihvaćeno kao sredstvo plaćanja (Makroekonomski modeli, Narodne novine, Zagreb, 1977, str. 145). Cit. stav Keynesa iz sledećeg izvora: Živković, A., Kože nac, G., cit.delo, str. 40 Cit. definicija iz sledećeg izvora: Živković, A., Kože nac, G., cit. delo, str. 41 Gurley J.G and E.S.Show, Money in a Theory of Finance, Washington, D.C.: Brookings Ins tu on, 1960., u sledećem izvoru: Živković, A., Kože nac,G., cit. delo, str. 43 Prirodne prednos plemen h metala, u odnosu na druge robe, u vršenju funkcije opšteg ekvivalenta, MÊÄ ã ÙÄÊ-»Ù ®ãÄ® ® ò®þÄ® Ý®Ýã à Dalja evolucija novca zavisi od sledećih pojava: osamostaljivanje određenih funkcija novca, državni intervencionizam na monetarnom planu, dinamičan razvoj pojedinih oblika novca, koji su u ranijoj fazi bili samo u rudimentarnom obliku (depozitni novac, međunarodni novac, elektronski novac), nestanak ili smanjivanje značaja nekih, već klasičnih funkcija novca (novac kao blago, novac kao mera vrednos ) i dr. „Novčanica predstavlja svaki oblik novca (surogat novca), koji se pojavljuje u obliku papirne cedulje, bez obzira na nastanak, ekonomsko značenje i pravnu normu. Suroga novca su zamenici novca koji, kao vrednosni papiri (menice, čekovi i sl.), sadrže pravo koje imalac tog papira ima na određenu količinu punovrednog novca (zlata). Novčanica nastaje postepeno u toku razvoja novčanog sistema, kao posledica spontanog saznanja da nominalna vrednost novca u prometu ne mora odgovara stvarnoj i da od nje može, više ili manje, odstupa . Novčanica postaje surogat pravog novca, a razvija se zbog potreba prometa.... Novčanica se sve više približava funkciji isključivog novca, jedinog zakonskog sredstva plaćanja i prometa. Time ona istovremeno dobija karakteris ke defini vnog sredstva plaćanja – pretvarajući se sve više u papirnu valutu.” (Živković, A., Kože nac, G.)14 Papirni novac je zamenio metalni, kao rezultat potreba prometa i u svrhu olakšanja prometa, i to kao njegov predstavnik, odnosno, uz pretpostavku da se svakodnevno može konvertova u odreenu količinu plemenitog metala. Papirni novac je u potpunos prihvaćen zahvaljujući dugotrajnom funkcionisanju mogućnos zamene papirnog novca za plemenite metale. Takođe, često se pojava inflacije vezuje za razvoj papirnog novca i „zloupotrebu“ novca u privrednom razvoju. U cilju kontrolisanja inflacije, u svim zemljama se donose posebni propisi, a pravo emisije novca se prenosi na centralnu banku, tako da ona dobija ulogu isključivo emisione banka pod kontrolom države. Danas papirni novac ima posrednu vrednost, i to samo toliku, koliko taj novac predstavlja zlato i druge robe. Njegova vrednost proizilazi iz toga što funkcioniše u op caju. Količina papirnog novca u op caju je determinisama količinom stvarnog (zlatnog) novca koja bi bila potrebna za nesmetano odvijanje privredne ak vnos . Znači, osnovni element za određivanje vrednos papirnog novca u savremenoj privredi je vrednost potrebne količine zlata, odnosno, stvarnog novca, koju papirni novac reprezentuje. Depozitni ili žiralni novac je nastao iz funkcije novca kao platežnog sredstva, a u osnovi je kreditni novac. Savremeni novac je potraživanje. Slobodna novčana sredstva su depozi klijenta (pravnih i fizičkih lica) za banku, odnosno, predstavljaju njenu pasivu (tj. obavezu). Banka ih oplođuje (uvećava vrednost) tako što ih plasira drugim klijen ma u formi kredita koji se nalaze u ak vi banke (tj. predstavljaju potraživanje). Klijen dobijena sredstva po kreditu koriste za servisiranje obaveza ka drugim dobavljačima ili za inves cije. 14 su sledeće: velika vrednost, velika specifična težina, lakoća prenošenja, kovljivost, lako raspoznavanje, zamenljivost, deljivost, korist i dr. Cit.definicija novčanica iz sledećeg izvora: Živković, A., Kože nac, G., cit. delo, str. 27 (za prva dva pasusa), str. 29 (za treći pasus). MÊÄ ã ÙÄÊ-»Ù ®ãÄ® Ý®Ýã à 9 Shodno tome, depozitnim novcem se stvara još veća mogućnost proširenja novčanog volumena, u odnosu na njegovo stvaranje. Svojom kreditnom ak vnošću, banke stvaraju nova platežna sredstva (stvaraoci novca). Možemo zaključi da depozitni novac ima ogroman značaj u privredi, tj. pokreće potrošnju i inves cije. U savremenoj privredi funkcioniše depozitni novac (ili bezgotovinski) i gotovinski novac (keš ili efek va). Zajedno čine organsku celinu. Efek vni novac (gotovina ili keš) kreiran od strane centralne banke, je i dalje osnova depozitnog novca. Konverzija jednog oblika novca u drugi (gotovine u depozite i obrnuto) je neograničena i gotovo automatska. Danas jedan od najtežih zadataka monetarno-kreditne i ekonomske poli ke upošte, jeste defnisanje op malne veličine potrebne količine novca prema potrebama proizvodnje i prometa. BOKS 1.1. – NOVAC NA OSTRVU JAP Jap, Mikronezija – Na ovom o...
View Full Document

This note was uploaded on 01/08/2013 for the course ECONOMICS 2 taught by Professor Ahmad during the Spring '09 term at Punjab Engineering College.

Ask a homework question - tutors are online