US - Monetarno-kreditni i devizni sistem

pomenute mere u u na poveano ostvarivanje i smanjeno

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: nostro i loro garancije (loro garancije mogu bi bez obaveze po banku i sa obavezom banke), direktne i indirektne garancije, činidbene i pla ve garancije, pokrivene i nepokrivene. Takođe, prodavac/izvoznik/poverilac može traži od svog ino-partnera (kupca/ uvoznika/dužnika) supergaranciju kao sredstvo obezbeđenja. Supergarancija je garancija u okviru koje druga (obično jača banka) može da potvrdi obavezu iz garancije banke garanta, gde korisnik iz garancije (prodavac/izvoznik) može podne svoj zahtev bilo kojoj od ove dve banke. Ukoliko se desi da dođe do poziva za plaćanje po garanciji, trebalo bi da korisnik garancije (prodavac/uvoznik) ima u vidu da je garancija instrument obezbeđenja, a ne plaćanja (što je slučaj sa akredi vom), tako da je plaćanje po garanciji izuzetak, a ne pravilo. U tom slučaju banka će kontak ra klijenta (kupca/uvoznika/dužnika) i pokuša da se dogovori o izmirenju obaveze. Ukoliko isto ne pos gne, banka će pla iz svojih sredstava dospelo potraživanje korisniku garancije (prodavcu/izvozniku/poveriocu) u definisanom (ugovorenom) roku. Potom će banka nastavi da komunicira 238 MÊÄ ã ÙÄÊ-»Ù ®ãÄ® ® ò®þÄ® Ý®Ýã à sa nalogodavcem garancije (kupcem/uvoznikom/dužnikom) kako bi napla la svoje potraživanje bilo iz redovnog poslovanja klijenta (kupca/uvoznika/dužnika) bilo ak viranjem instrumenata obezbeđenja po plasmanu. 1.4.4.1. OSNOVNE RAZLIKE IZMEĐU AKREDITIVA I GARANCIJE Uvažavajući iznete argumente o akredi vima i garancijama u prethodnim poglavljima mogli bismo reći da su osnovne razlike između akredi va i garancije sledeće: Akredi v je instrument plaćanja, a garancija je instrument obezbeđenja. Pošto je akredi v instrument plaćanja kod njega se ne koriste drugi instrumen za plaćanje, a ako klijent želi da pla obavezu po garanciji mora da dostavi doznaku banci. Kod akredi va banka formalno odmah izmiruje svoju primarnu obavezu, a kod garancije tek po pozivu. Kod akredi va banka je odgovorna za pregled dokumenata, a kod garancije dokumenta prate robu i nije potrebno da s gnu u banku, osim nekih kopija dokumenata u slučaju poziva za plaćanje. Većina garancija je pla va na prvi poziv korisnika, a kod akredi va dokumenta moraju bi prezentovana banci. 1.4.4.2. ŠTA SAVETOVATI SPOLJNOTRGOVINSKIM PREDUZEĆIMA – DA LI JE BOLJI AKREDITIV ILI GARANCIJA? Vrlo često se klijen – trgovinska preduzeća obraćaju banci za savet koji instrument obezbeđenja da izaberu u konkretnom budućem spoljnotrgovinskom poslu, kako bi bili sigurni da će napla svoje potraživanje. Uobičajeno je da se trgovinskim preduzećima sugeriše sledeće: Ako je reč o jednokratnom poslu, jednom uvozu ili izvozu bolji je akredi v. Ako je reč o više uvoza/izvoza bolja je garancija. Po garanciji su rela vno manji administra vni troškovi, nego kod akredi va. Prednost garancije je u njenoj bržoj i efikasnoj realizaciji. Pretnja plaćanjem po garanciji je s mulans za nalogodavca da na vreme izvrši svoje obaveze. Ugovorna strana za koju njegova banka neće da izda garanciju nije dobar partner. Kod akredi va banka neće pla po dokumen ma koja nisu u strogoj saglasnos sa zahtevima iz akredi va, tj. dokumenta su važnija od robe koja je predmet kupoprodajnog ugovora. D ò®þÄ® Ý®Ýã à 239 PITANJA ZA DISKUSIJU I VEŽBE: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 240 Šta čini okvir deviznog sistema zemlje? Šta se podrazumeva pod deviznim plaćanjima? Šta je devizno tržište? Koje su vrste deviznih tržišta? Šta je deviza? Šta je valuta? Šta je pretpostavka obavljanja međunarodnog platnog prometa između poslovnih banaka? Šta je devizni kurs? Koje su vrste deviznih kurseva? Koje su vrste plaćanja u međunarodnom platnom prometu? Koji su instrumen međunarodnog platnog prometa? Koji instrumen međunarodnog platnog prometa imaju i funkciju sredstva obezbeđenja? Navedite i objasnite kako funkcionišu bezgotovinski instrumen međunarodnog platnog prometa. Šta je dokumentarni inkaso? Koje su vrste dokumentarnog inkasa? Šta je dokumentarni akredi v? Koje su vrste dokumentarnog akredi va? Šta je bankarska garancija? Koje su vrste bankarskih garancija? Navedite razlike između akredi va i garancije. Šta biste savetovali spoljnotrgovinskim kompanijama da izaberu – akreditv ili garanciju? MÊÄ ã ÙÄÊ-»Ù ®ãÄ® ® ò®þÄ® Ý®Ýã à 2. UTICAJ SPOLJNE POLITIKE NA PLATNI BILANS Platni bilans jedne zemlje je sistematski pregled svih transakcija koje reziden te zemlje obave u datom periodu (najčešće u toku jedne godine) sa reziden ma drugih zemalja. Platni bilans (bilans transakcija) sadrži pregled svih ekonomskih transakcija određene zemlje, izvršenih sa svim drugim zemljama u određenom vremenu, izraženih u novcu. Platni bilans bilo koje zemlje je vrlo retko u ravnoteži, tako da je to više teorijska konstrukcija. Obično postoji višak ili manjak primljenih, odnosno, izda h sredstava. Taj višak ili manjak (ak va ili pasiva u bilansu) predstavlj...
View Full Document

This note was uploaded on 01/08/2013 for the course ECONOMICS 2 taught by Professor Ahmad during the Spring '09 term at Punjab Engineering College.

Ask a homework question - tutors are online