US - Monetarno-kreditni i devizni sistem

062009 objavljena u sllistu rs 3409 d 333

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: znog sistema. Vrste poslova koji se mogu obavlja sa inostranstvom. Rokovi u okviru kojih se obavljaju poslovi sa inostranstvom. Sredstva plaćanja sa inostranstvom. Instrumente plaćanja u međunarodnom platnom prometu. Deviznu kontrolu. Devizno tržište i devizni kurs. Devizne rezerve. KADA PROČITATE OVAJ DEO TREBALO BI DA: Znate koji zakonski propisi regulišu oblast spoljnotrgovinskog i deviznog poslovanja u zemlji. Znate da definište ko su reziden , a ko nereziden . Navedete ko su učesnici deviznog sistema naše zemlje. Objasnite koji poslovi spadaju u kategoriju tekućih deviznih poslova. Odgovorite u kom roku se tekući devizni poslovi moraju obavi . Objasnite koji poslovi spadaju u kategoriju kapitalnih poslova sa inost-ranstvom. Odgovorite u kom roku se kapitalni poslovi sa inostranstvom moraju obavi . Znate koja su sredstva plaćanja sa inostranstvom. Znate koji su instrumen plaćanja u međunarodnom platnom prometu. Odgovorite šta je devizno tržište. Objasnite kako funkcioniše devizno tržište u našoj zemlji. Odgovorite na pitanje kako se formira devizni kurs u našoj zemlji. Odgovorite na pitanje iz čega se sastoje devizne rezerve Republike Srbije. D ò®þÄ® Ý®Ýã à 313 4.1. OKVIR DEVIZNOG SISTEMA Osnovni zakonski propis koji reguliše devizno poslovanje je Zakon o deviznom poslovanju, koji je stupio na snagu krajem jula 2006. godine.314 U Zakon su inkorporirane osnovne odrednice člana 8. Statuta MMF-a, koji zemlje članice obavezuje na: Izbegavanje ograničenja tekućih plaćanja. Izbegavanje diskriminatorne valutne prakse ili višestrukih kurseva. Uvođenje konver bilne valute. Takođe, važno je istaći da je Zakon povezan sa drugim sistemskim zakonima: o bankama, o trgovanju har jama od vrednos , o spoljnotrgovinskom poslovanju, itd. Istovremeno, je osnova za donošenje odgovarajućih Odluka i Uputstava koje bliže uređuju relevantne oblas : statusa učesnika u međunarodnom platnom prometu, vrstama poslova i tehnologiji rada (obavljanju platnog prometa sa inostranstvom, tekućim i kapitalnim poslovima sa inostranstvom, kreditnih poslova, menjačkih poslova), funkcionisanju deviznog tržišta i formiranju deviznog kursa, kontroli deviznog poslovanja, itd. 315 Osnovne odrednice deviznog sistema su: Reziden i nereziden , umesto domaća i strana pravna lica, kao učesnici u deviznim poslovima.316 U skladu sa Zakonom o deviznom poslovanju, rezident je: Pravno lice koje je registrovano i ima sedište u Republici Srbiji. Preduzen k – fizičko lice koje je registrovano u Republici Srbiji i koje radi s canja dobi , u vidu zanimanja, obavlja zakonom dozvoljenu delatnost. Ogranak stranog pravnog lica upisan u registar kod nadležnog orana u Republici Srbiji. 314 Zakon o deviznom poslovanju, Sl.glasnik RS 62/06 315 Zakon o spoljnotrgovinskom poslovanju, Sl.glasnik RS br. 36/2009.; Zakon o bankama Sl.glasnik RS 107/2005; Zakon o stranim ulaganjima, Sl.glasnik RS br. 22/2006; Relevantne odluke i uputstva: Odluka o uslovima i načinu plaćanja, naplaćivanja i prenosa po tekućim i kapitalnim poslovima sa inostranstv om u devizama i u dinarima; Uputstvo za sprovođenje Odluke o uslovima i načinu plaćanja, naplaćivanja i prenosa po tekućim i kapitalnim poslovima sa inostranstvom u devizama i u dinarima; Odluka o plaćanju, naplaćivanju, upla i ispla koje se mogu vrš u efek vnom stranom novcu, Sl.glasnik RS br. 31/07; Odluka o uslovima i načinu rada deviznog tržišta….Sl.glasnik RS br. 36/09; Odluka o vrstama deviza i efek vnog stranog novca koje se kupuju i prodaju na deviznom tržištu, Sl.glasnik RS 116/08; Odluka o uslovima vođenja deviznih računa rezidenata Sl.glasnik RS 67/06; Odluka o uslovima pod kojim i načinu na koji reziden mogu drža devize na računu kod banke u inostranstvu; Odluka i uputstvo o platnom prometu sa inostranstvom, Sl.glasnik RS 24/07; Odluka o uslovima i načinu vođenja deviznih računa rezidenata, Sl. List RS 67/2006 i 116/22.12.2008.; Odluka o uslovima i načinu obavljanja menjačkih poslova, Sl.glasnik RS 67/2006; Odluka o uslovima za lične i fizičke prenose sredstava plaćanja u inostranstvu; Odluka o uslovima pod kojima i načinu na koji banke mogu kupova strane har je od vrednos na stranom i domaćem tržištu; Odluka u uslovima pod kojima i načinu na koji banka nerezidentu odobrava kredit u dinarima u Republici Srbiji; Odluka o jedinstvenoj strukturi za iden fikaciju i klasifikaciju računa i o planu računa za primenu međunarodnih pravila i IBAN standarda…. 316 Posebnim odlukama je regulisano: 1. Otvaranje i vođenje deviznih računa rezidenata, u smislu neophodne dokumentacije za otvaranje, vođenja i gašenje računa; 2. Vrste računa koje se mogu otvori i u kojim valutama, 3. Obaveza čuvanja dokumentacije. 314 MÊÄ ã ÙÄÊ-»Ù ®ãÄ® ® ò®þÄ® Ý®Ýã à Fizičko lice koje ima prebivalište u Republici Srbiji, osim fizičkog lica koje ima boravak u inostranstvu duži od godinu dana. Fizičko lice – strani državljanin koji na osnovu dozvole za boravak, odnosno, radne vize boravi u Republici Srbiji duže od godinu dana. Državni organ i organiz...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online