US - Monetarno-kreditni i devizni sistem

1 9 u slededeem izvoru ivkovi a koe nac g cit delo

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: pre svega od stepena privredne razvijenos , ali i od delovanja drugih faktora – istorijskih, društveno-ekonomskih, itd. KADA PROČITATE OVAJ DEO TREBALO BI DA: Odgovorite na pitanje šta je novčana masa. Znate koji su teorijski pristupi definisanju novčane mase. Znate koji su monetarni agrega u praksi Srbije. Odgovorite na pitanje endogenos , odnosno, egzogenos novčane mase. 16 MÊÄ ã ÙÄÊ-»Ù ®ãÄ® ® ò®þÄ® Ý®Ýã à 2.1. KONCEPCIJE NOVČANE MASE Novčanu masu smo pojmovno definisali, kao zbir finansijskih instrumenata koji obavljaju funkciju novca.25 Među m, ekonomis različito tumače sadržinu ovog termina. Izvor problema je prevođenje jednog apstraktnog, teorijskog koncepta u konkretan izraz. Shodno tome, različite diskusije o definisanju sadržine novčane mase se mogu grupisa u dve osnovne kategorije: Teorijski pristup, koji razlikuje če ri široka gledišta o tome šta treba podrazumeva pod novčanom masom:26 Tradicionalni koncept novca - kao najstarija koncepcija novčane mase, koja težište stavlja na funkciju novca kao prometnog i platežnog sredstva (ujedno i manjkavost koncepta), što uslovljava definisanje novčane mase kao zbira gotovog novca u op caju i depozita po viđenju poslovnih banaka (depozitnog novca). Koncept M.Friedmana, koji novac shvata kao „privremeni pojavni oblik kupovne snage“. Friedmanova definicija novčane mase obuhvata gotov novac, depozite po viđenju i oročene depozite. Manjkavost ovog koncepta je što likvidna ak va koja služi kao “privremeni pojavni oblik kupovne snage” ne mora istovremeno i da služi kao sredstvo razmene.27 Koncept Gurley i Shawa, koji smatraju da se sredstva u pasivi određenih nebankarskih finansijskih ins tucija (posebno štednih i kreditnih udruženja i osiguravajućih društava), predstavljaju tako bliske sups tute za odgovarajuća sredstva u pasivi poslovnih banaka da to opravdava njihovo uključivanje u okvir novčane mase. Njihova definicija novčane mase obuhvata gotov novac, depozite po viđenju, oročene depozite i depozite nebankarskih finansijskih ins tucija. Svakom od navedenih finansijskih instrumenata u okviru novčane mase moguće je dodeli odgovarajući ponder (od 0 do 1) na osnovu stepena njegove zamenljivos za novac kao zbir instrumenata plaćanja. Iz ovog koncepta se izvlači teza o rela vnoj nemoći novca kao autonomnog faktora koji može da ima dejstvo na realni sektor ekonomije.28 Koncept prezentovan u Radcliffeovom izveštaju o likvidnos privrede, uključuje u novčanu masu gotov novac, depozite po viđenju, oročene depozite, depozite nebankarskih finansijskih ins tucija i kreditne linije, odnosno, „nemerljive“ 25 26 27 28 Babić M. definiše novčanu masu kao “iznos novca koji u određenom trenutku postoji u nekoj ekonomiji” (Makroekonomski modeli, Narodne novine, Zagreb, 1977, str. 145). Prema H.G.Johnson, Monetary Theory and Policy, American Econimy Review, June 1962, pg. 335-384, u sledećem izvoru: Živković, A., Kože nac, G., Monetarna ekonomija, Ekonomski fakultet, Beograd, 2005., str. 59 Prema M.Friedman, Post-War Trends in Monetary Theory and Policy, Na onal Banking Review, September, 1964, pg.1-9, u slededećem izvoru: Živković, A., Kože nac, G., cit. delo, str. 60 Prema J.G.Gurley, Edward S. Show, Financial Intermediaries and the Savings-Investment Process, Journal of Finance, May 1956, pg. 257-266 u sledećem izvoru: Živković, A., Kože nac, G., cit.delo, str. 60. MÊÄ ã ÙÄÊ-»Ù ®ãÄ® Ý®Ýã à 17 likvidne finansijske oblike. Ovaj i prethodno pomenu koncept novčane mase, znače napuštanje kategorije novčane mase i prihvatanje novog, šireg monetarnog agregata.29 Empirijski pristup je pokušaj ekonomista da uspostave jedinstveno gledište pristupu novca, koji polazi od teze da novčane agregate (novčanu masu) treba posmatra sa gledišta prak čnih potreba monetarne poli ke. Shodno tome, najbolja definicija novca je ona koja obezbeđuje najbolju kontrolu nad dohotkom, zaposlenošću i cenama.30 Izdvojile su se dve osnovne grupe pragma čnih pristupa definisanju novčane mase: Korišćena definicija bi trebalo da zavisi od konkretnog problema koji se istražuje. Novčana masa se posmatra kao deo monetarnog modela: monetarne agregate (jedan ili više) treba definisa tako da se pos že najstabilnija funkcionalna povezanost monetarnih sa nemonetarnim varijablama. Koris sta s čki metod iden fikovanja prelomne tačke u spektru finansijskih oblika poređanih po stepenu likvidnos , koja odvaja novac od kvazi-novca. Novčana masa je determinisana mogućnošću zamene različi h oblika finansijske ak ve. Shodno tome, nosioci monetarne poli ke trebalo bi stalno da prate dešavanja u finansijskom sistemu, i u skladu s m dešavanjima da vrše kon nuirano prilagođavanje svoje monetarne poli ke, odnosno, svoj stav u pogledu op malne definicije novca. 2.2. MONETARNI AGREGATI U PRIVREDNOJ PRAKSI SRBIJE Monetarni agrega u našoj privrednoj praksi se mogu svrsta u tri osnovne grup...
View Full Document

This note was uploaded on 01/08/2013 for the course ECONOMICS 2 taught by Professor Ahmad during the Spring '09 term at Punjab Engineering College.

Ask a homework question - tutors are online