US - Monetarno-kreditni i devizni sistem

10 koje su osnovne funkcije narodne banke srbije 11

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: u. Fed je, na mnogo načina, bio dobro pripremljen za promenu datuma, zato što, čak i tokom uobičajenih promena godina, tražnja za gotovinom ima tendenciju rasta u no-vembru i decembru usled praznične sezone šopinga. Izvor: Ritter, L., Silber, W., Udell, G., Principi novca, bankarstva i finansijskih tržišta, Udruženje banaka Srbije, Beograd, 2009., str. 425 PITANJA ZA DISKUSIJU I VEŽBE: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Šta su instrumen monetarne poli ke? Koji su instrumen monetarnog regulisanja? Koji su instrumen monetarne poli ke u Srbiji? Kako funkcioniše obavezna rezerva kao instrument monetarne poli ke? Šta može bi osnovica za obračun obavezne rezerve? Da li se formira kamatna stopa na obavezne rezerve? Šta je eskontna (diskontna) stopa i koji su efek njene primene? Kako biste definisali novčano tržište? Šta su operacije centralne banke na otvorenom tržištu i kako funkcionišu? Kako funkcionišu kredi centralne banke poslovnim banakama i koji su efek primene ovog instrumenta? 11. Kako biste opisali selek vnu kreditnu poli ku? 12. U kojim slučajevima centralna banka koris limite rasta kreditnih plasmana kao instrument monetarne poli ke? MÊÄ ã ÙÄÊ-»Ù ®ãÄ® Ý®Ýã à 161 13. Kako biste definisali koeficijent likvidnos banaka? 14. Koji su efek primene koeficijenta likvidnos banaka kao instrumenta monetarne poli ke? 15. Kako biste definisali obavezni kreditni plasman? 16. Petar Petrović je uložio na svoj devizni tekući račun kod Orange banke 100.000 evra. Obavezna rezerva je prema važećoj odluci banke na depozite građana 20%. Izračunajte koliko Orange banka novčanih sredstava drži kod Narodne banke Srbije po osnovu obavezne rezerve po Petrovom depozitu. 17. Orange banka je završila prethodnu kalendarsku godinu sa visinom plasiranih kredita u korišćenju u iznosu od 1 milijarde evra. Prema važećoj odluci Narodne banke Srbije u ovoj godini limit rasta kreditnih plasmana je 10% u odnosu na prethodnu kalendarsku godinu. Izračunajte na kraju ove kalendarske godine koliko Orange banka može maksimalno da ima plasiranih kredita u korišćenju. 18. Orange banka na današnji dan ima sredstva na žiro-računima i gotovine u vrednos 1 milijardu dinara, dok su joj obaveze po kratkoročnim izvorima 800 miliona dinara. Izračunajte stopu likvidnos Orange banke na današnji dan. 19. Eskontna stopa Narodne banke Srbije je 8%p.a. Izračunajte po kojoj ceni će Orange banka plasira sredstva XYZ firmi, ako je obavezna rezerva 20%, standardni troškovi rizika 2% i profitna margina po konkretnom plasmanu 2%. 162 MÊÄ ã ÙÄÊ-»Ù ®ãÄ® ® ò®þÄ® Ý®Ýã à 16. CENTRALNA BANKA I MONETARNO REGULISANJE Centralna banka je banka koja zauzima centralni položaj u bankarskom sistemu određene zemlje, u smislu da ova banka deluje kao banka drugih banaka i kao bankar države. Osnovne funkcije centralne banke su: Emisija novca i upravljanje deviznim rezervama zemlje, Delovanje u ulozi bankara države, Delovanje u ulozi “banke banaka”, Regulisanje i nadgledanje ak vnos domaćih finansijskih ins tucija Sprovođenje monetarne poli ke i regulisanje likvidnos bankarskog i privrednog sistema, Spoljno-ekonomska funkcija, Organizovanje funkcije platnog prometa u zemlji, Razvojna funkcija centralne banke. KADA PROČITATE OVAJ DEO TREBALO BI DA: Znate da odgovorite kakvo je mesto i uloga centralne banke u finansijskom sistemu. Odgovorite na pitanje kakve vlasničke strukture i organizacije može bi centralna banka. Odgovorite na pitanje šta čini rukovodeće telo centralne banke. Objasnite zašto je važna nezavisnost centralne banke. Objasnite na šta se odnosi monetarni suveren tet centralne banke. Objasnite kako funkcioniše Narodna banka Srbije. MÊÄ ã ÙÄÊ-»Ù ®ãÄ® Ý®Ýã à 163 16.1. MESTO I ULOGA CENTRALNE BANKE Ekonomska suverenost bilo koje zemlje određena je, između ostalog, i monetarnom suverenošću koja obuvhata monetarno-kreditni, valutni i devizni sistem. Trebalo bi ima u vidu da je koncept centralne banke, njene funkcije, monetarna poli ka i mere monetarnog regulisanja podređen: Prema užoj definiciji centralne banke, osnovnoj ciljnoj funkciji centralne banke stabilnos valute. Prema široj definiciji centralne banke, stabilnos valute, likvidnos privrednih subjekata u unutrašnjem platnom prometu i plaćanjima prema inostranstvu, i monetarnoj i deviznoj kontroli banaka. Sam razvoj centralnih banaka je povezan sa centralizaciojom emisije novca u jednoj ili manjem broju najstabilnijih poslovnih banaka u koje su država, privreda i građani imali najviše poverenja. Pri tome, jedinstvenog koncepta centralne banke nema, imajući u vidu poli čke, ekonomske i istorijske razloge. Među m, ono što je karakteris čno za sve centralne banke jeste da je reč o ins tuciji koja se nalazi na vrhu piramide bankarskog sistema zemlje i ima glavnu ulogu u organizovanju, usmeravanju i regulisanju monetarnih kretanja. U skladu s m, centralna banka je banka koja zauzima centralni položaj u bankarskom sistemu određene zemlje, u smislu da ova banka deluje kao banka drugih banaka i kao bankar države. Osnovne funkcije centralne banke su: Emisija novca (papirnog i kovanog) i upravljanje deviznim rezervama zemlje (radi održavanja spoljne vrednos nacionalne valute), Delovanje...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online