US - Monetarno-kreditni i devizni sistem

109 tobin j brainard w monetary policies and the

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: , kada Narodna banka Srbije interveniše na MDT-u dolazi do monetarnog efekta. Naime, kada prodaje devize ona povlači dinare i me smanjuje novčanu masu u op caju. Kada kupuje devize od ovlašćenih banaka ona pušta (emituje) dinare i me povećava novčanu masu u op caju. Monetarnih efekata nema kod kupovine i prodaje deviza između banaka, kao i banaka sa njihovim klijen ma. Kada se tražnja za novcem pregreje, pa može da ugrozi devizni kurs i izazove inflaciju, Narodna banka Srbije podiže bazične kamatne stope (eskontnu stopu) na viši nivo i povećava obavezne rezerve banaka kod Narodne banke Srbije, kako bi uspostavila monetarnu ravnotežu. Isto 325 Podsećanje: prilivi deviza na deviznoj poziciji banke, na nostro kontu su sledeći: uze ili kupljeni devizni depozi , kupljena devizna sredstva na tržištu, priliv deviznih sredstava od uze h kredita, naplata potraživanja banaka i njenih komitenata, kao i priliv po osnovu transfera dobi , poklona, prodaje imovine i po drugim osnovama. Odliv deviza čine: proda devizni depozi , prodata devizna sredstva na tržištu, odliv deviza po da m kredi ma, odliv za kupovinu imovine sa plaćanjem u stranim valutama, odliv po osnovu plaćanja kreditnih i drugih obaveze banke i njenih komitenata. D ò®þÄ® Ý®Ýã à 331 tako, u odbrani cena kupuje ili prodaje prvoklasne har je od vrednos banaka i država. U skladu s m možemo zaključi da je devizni zakon predvideo dva nivoa deviznog tržišta: Neposrednu kupoprodaju deviza (banka-klijent), između: banaka i rezidenta, između banaka i nerezidenata, između banaka, između banaka i Narodne banke Srbije, između rezidenata koji imaju ovlašćenje za obavlja-nje menjačkih poslova i Narodne banke Srbije, između banaka i rezidenata koji imaju ovlašćenje za obavljanje menjačkih poslova, između rezidenata državnih organa i organizacija i drugih korisnika budžetskih sredstava i Narodne banke Srbije. Kupoprodaja deviza i efek vnog stranog novca na međubankarskom tržištu: između banaka, i između banaka i NBS. Samim m, mogli bismo reći da devizno tržište u našim uslovima ima širu definiciju, koja uključuje: kupoprodaju deviza između banaka i njihovih klijenata, kupovinu deviza između banaka i kupovinu deviza na MDT-u, na kome kao interven jent učestvuje i Narodna banka Srbije. Banke moraju da ispunjavaju određene uslove da bi mogle da obavljaju kupoprodaje deviza sa Narodnom bankom Srbije. Banke i Narodna banka Srbije kupuju i prodaju devize na MDT-u po kursevima koje slobdno formiraju na osnovu ponude i tražnje. Banka na početku radnog dana slobodno formira i objavljuje svoju kursnu listu za devize i efek vni strani novac – primenom principa pravilno ukrštenih kurseva i u skladu sa međuvalutnim odnosima na inostranim tržiš ma koji važe u vreme formiranja h kursnih lista. Formirana kursna lista banke važi do objavljivanja njene naredne kursne liste. Kupovni i prodajni kursevi Narodne banke Srbije za devize (ili efek vu) formiraju se oduzimanjem, odnosno, dodavanjem marži u odnosu na zvanični srednji kurs dinara, pri čemu visinu marži utvrđuje guverner. Što se če kupovine i prodaje efek vnog stranog novca reziden ma i nereziden ma, banka ih obavlja po kursevima u rasponu kupovnih i prodajnih kurseva za devize zaključeno sa datumom spot valute, odnosno, za efek vni strani novac i prodaje ga bankama primenom kupovnog, odnosno, prodajnog kursa za efek vni strani novac iz svoje važeće kursne liste. Banke su dužne da Narodnoj banci Srbije elektronski dostavljaju određene podatke i izveštaje u formi popunjenih propisanih obrazaca svakog radnog dana, vezano za poslovanje sa devizama od prethodnog dana. Banke moraju da ispunjavaju određene uslove da bi mogle da obavljaju poslove kupoprodaje deviza sa Narodnom bankom Srbijom, s m što Narodna banka Srbije, u nekim slučajevima, može da traži ispunjenje dodatnih uslova. Ako banka ne izvrši obaveze po 332 MÊÄ ã ÙÄÊ-»Ù ®ãÄ® ® ò®þÄ® Ý®Ýã à osnovu ugovora o kupovini/prodaji deviza sa Narodnom bankom Srbije – Narodna banka Srbije može toj banci da ograniči obavljanje poslova kupoprodaje deviza. Ugovor o kupovini ili prodaji deviza i efek vnog stranog novca na MDT smatra se zaključenim u trenutku kada ponudilac primi prihvat ponude. Nakon zaključenja ugovora o kupovini ili prodaji deviza na sastanku MDT-a, u kome je Narodna banka Srbije jedna od ugovornih strana – ugovorne strane su dužne da međusobno razmene SWIFT poruke MT 300. 4.4.1. SPOT KUPOVINA I SPOT PRODAJA DEVIZA Pod spot kupovinom i prodajom deviza podrazumeva se kupovina i prodaja deviza (evro za dinare) sa datumom izvršenja (valutom) dva radna dana od dana zaključenja kupoprodajnog ugovora, odnosno, dana trgovanja. Da bi poslovna banka mogla da obavlja spot transakcije sa Narodnom bankom Srbije, neophodno je da ispunjava određene uslove, a potom zaključuje okvirni ugovor o spot kupovini/prodaji deviza, kojim se utvrđuju odnosi i obaveze obe ugovorne strane.326 Narodna banka...
View Full Document

This note was uploaded on 01/08/2013 for the course ECONOMICS 2 taught by Professor Ahmad during the Spring '09 term at Punjab Engineering College.

Ask a homework question - tutors are online