US - Monetarno-kreditni i devizni sistem

11 slika br 12 slika br 13 slika br 14 slika br 15

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: o – na osnovu pojedinačnog zahteva banke za svop kupovinu ili prodaju deviza. Narodna banka Srbije utvrđuje visinu spot kursa, uključujući mogućnost korišćenja procenta umanjenja /uvećanja po osnovu svop transakcija, rukovodeći se tržišnim uslovima i likvidnosnom situacijom bankarskog sektora, imajući u vidu i ročnost svop transakcije. Visina svop poena, odnosno, terminskog kursa izračunava se po sledećim formulama: ⎛ ⎛ k2 d⎞ ⎞ × ⎜ 1+ ⎜ ⎟⎟ ⎜ ⎝ 100 360 ⎠ -1⎟ ×10000 Svop.poeni=spot.kurs× d⎞ ⎟ ⎜ ⎛ k1 ⎜ 1+ ⎜ 100 × 360 ⎟ ⎟ ⎠⎠ ⎝⎝ 327 Odluka o o uslovima i načinu obavljanja svop trgovine, stupila na snagu 01.06.2009./Objavljena u Sl. listu RS 34/09. D ò®þÄ® Ý®Ýã à 335 Terminski.kurs=spot.kurs+ svop.poeni 10000 k1 - godišnja kamatna stopa za evro sa dva decimalna mesta, k2 - godišnja kamatna stopa za dinar sa dva decimalna mesta, d - ročnost transakcije. Narodna banka Srbije može da obavlja aukcijsku svop kupovinu ili prodaju deviza sa ročnos ma svop transakcija, utvrđenom odlukom o organizovanju aukcijske svop kupovine/prodaje deviza, kao i aukcijsku svop kupovinu ili prodaju deviza po unapred utvrđenom kursu i po: Svop poenima koje je NBS unapred fiksno utvrdila i saopš la bankama – aukcija po fiksnim svop poenima. Svop poenima koje NBS nije unapred fiksno utvrdila ni saopš la bankama – aukcija po varijabilnim svop poenima. Aukcija po višestrukim svop poenima, kada Narodna banka Srbije kupuje ili prodaje devize po svop poenima koje je ponudila banka čija je ponuda prihvaćena na aukciji. Aukcija po jedinstvenim svop poenima, kada Narodna banka Srbije kupuje ili prodaje devize po is m svop poenima od svake banke čija je ponuda privhaćena na aukciji. Izveštavanje i slanje obaveštenja bankama o organizovanju aukcije, dostavljanje ponuda banaka za kupovinu/prodaju deviza, kao i prihvatanje h ponuda od Narodne banke Srbije, može se obavlja elektronski – preko Rojters sistema, elektronske pošte ili telefaksa. Kod bilateralne svop kupoprodaje deviza, Narodna banka Srbije, na osnovu pojedinačnog zatheva banke, može da svop proda ili kupi devize sa ročnošću svop transakcije na poslednjoj aukciji svop kupoprodaje deviza. O bilateralnoj svop kupovini, odnosno, prodaji deviza, odlučuje guverner. Narodna banka Srbije i banka o svakoj pojedinačnoj svop transakciji obavljenoj na aukciji ili bilateralno – zaključuju poseban svop ugovor, koji se smatra zaključenim kada strana koja je dala ponudu na svop transakciju (ponudilac) primi prihvat te ponude od druge strane (ponuđeni). Narodna banka Srbije i banka obavezne su da međusobno potvrde elemente posebnog svop ugovora razmenom SWIFT poruka MT 300. Izvršenje obaveza Narodne banke Srbije prema banci po osnovu svop kupoprodaje deviza obaviće se nakon što banka izvrši svoje obaveze prema Narodnoj banci Srbije, i to kupoprodajnih obaveza banke na osnovu spot transakcije i po osnovu terminske transakcije na datum dospeća svop kupoprodaje deviza. 336 MÊÄ ã ÙÄÊ-»Ù ®ãÄ® ® ò®þÄ® Ý®Ýã à Ukoliko banka ne izvrši svoje obaveze prema Narodnoj banci Srbije, Narodna banka Srbije može toj banci da ograniči obavljanje poslova kupoprodaje deviza sa Narodnom bankom Srbije. 4.4.3. VRSTE DEVIZA I EFEKTIVE KOJIMA SE TRGUJE U skladu sa važećom zakonskom regula vom propisane su vrste deviza i efek vnog stranog novca koje banke i Narodna banka Srbije, kao reziden – pravna lica i preduzetnici koji imaju ovlašćenje od NBS za obavljanje menjačkih poslova (ovlašćeni menjači), mogu kupova i prodava na deviznom tržištu. 328 Banke mogu kupova i prodava vrste deviza i efek vnog stranog novca prikazane tabelom br.18 i tabelom br.19. Valuta Austrijski dolar Kanadski dolar Danska kruna Japanski jen Kuvajtski dinar Norveška kruna Švedska kruna Švajcarski franak Britanska funta Američki dolar Evro Međunarodna oznaka valute AUD CAD DKK JPY KWD NOK SEK CHF GBP USD EUR Tabela br. 18. Vrste deviza i efek vnog stranog novca koji banke mogu kupova na deviznom tržištu Valuta Hvratska kuna Češka kruna Mađarska forinta Konvertibilna marka Poljski zlog Međunarodna oznaka valute HRK CZK HUF BAM PLN Tabela br.19. Ostale vrste efek vnog stranog novca koji banke mogu kupova i prodava na...
View Full Document

This note was uploaded on 01/08/2013 for the course ECONOMICS 2 taught by Professor Ahmad during the Spring '09 term at Punjab Engineering College.

Ask a homework question - tutors are online