US - Monetarno-kreditni i devizni sistem

186 172 optimalni koncept monetarne politike faktori

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: u ulozi bankara države – obuhvata: (1) deponovanje novčanih sredstava koja pripadaju državi, (2) pozajmljivanje novčanih sredstava državi, (3) fiskalni posrednik (agent) i jemac države, (4) pružanje stručnog mišljenja o monetarnim i finansijskim poslovima izvršnoj vlas države. Delovanje u ulozi “banke banaka” – obuhvata: (1) prihvatanje depozita koji služe kao rezervne likvidnos poslovnih banaka, (2) spremnost da se eskontuju komercijalni i državni vrednosni papiri koji se nalaze u por elju poslovnih banaka, (3) obaveze centralne banke da služi kao “poslednje utočište” u odnosu na poslovne banke. Regulisanje i nadgledanje ak vnos domaćih finansijskih ins tucija – obuhvata: (1) obezbeđivanje uslova da poslovne banke i druge finansijske ins tucije vode svoje poslove na zdravoj i razumnoj osnovi u skladu sa važećim zakonima i pravilima, (2) regulisanje stope obavezne rezerve i nadgledanje sprovođenja bankarskih poslova. Trebalo bi imatu i vidu da su čvrsto povezane funkcije bankara za domaće poslovne banke i regulatora ponašnja ovih banaka, jer su usmerene ka ostvarenju sledećih osnovnih ciljeva: (1) očuvanje stabilnos pojedinačnih banaka, (2) nametanje odgovarajućih stopa obavezne rezerve i nadgledanje sprovođenja 164 MÊÄ ã ÙÄÊ-»Ù ®ãÄ® ® ò®þÄ® Ý®Ýã à bankarskih poslova u svrhu: osiguranja da sve finansijske ins tucije podležu kontroli održavanja određenog standarda u pogledu sigurnos , s kojom korisnici njihovih usluga mogu da računaju. Stabilnost pojedinačne banke doprinosi stabilnos bankarskog (odnosno, finansijskog) sistema u celini. Sprovođenje monetarne poli ke – odnosi se na dejstva koja preduzima centralna banka, sa namerom da u če na monetarne i druge finansijske uslove (u caj na monetarne i kreditne agregate, kamatne stope i devizni kurs), a sve u pokušaju da se ostvare izabrani krajnji ciljevi makroekonomske poli ke društva: poželjan porast realnog društvenog proizvoda, visoka zaposlenost i stabilnost cena. Danas su države ovlas le centralne banke da upravljaju monetarnim kretanjima pomoću instrumenata koji dopuštaju kontrolu nad kreiranjem depozita i u ču na opšte finansijske uslove.170 Regulisanje likvidnos bankarskog i privrednog sistema, Spoljno-ekonomska funkcija, Oranizovanje funkcije platnog prometa u zemlji, Razvojna funkcija centralne banke. Svrha navedenih funkcija jeste da doprinese efikasnos i stabilnos finansijs-kog sistema, a preko toga i sveukupnom ekonomskom prosperitetu konkretne zemlje. Znači, osnovi razlozi za postojanje centralne banke su: Pozi vni efek tzv. “ekonomije obima”, koji se mogu pos ći ukoliko se ove funkcije povere jednoj ins tuciji sa odgovarajućim finansijskim znanjima i sposobnosma. Čvrste veze između navedenih funkcija opravdava njihovo ins tucionalizovanje u jednom telu, sa dovoljno širokim ovlašćenjima, koje preuzima javnu odgovornost za stabilno funkcionisanje ukupnog finansijskog sistema zemlje. Trebalo bi ima u vidu da centralna banka nije profitabilna ins tucija i ako raspolaže sopstvenim izvorima prihoda. Osnovna funkcija centralne banke je uspostavljanje i održavanje monetarne i privredene stabilnos nacionalne privrede. 16.2. VLASNIČKA STRUKTURA, ORGANIZACIJA I RUKOVODEĆA TELA CENTRALNE BANKE Osnovni oblici svojine kod centralnih banaka su: Državna, koja se manifestuje kroz dva oblika: (1) centralna banka kao javna ustanova, formirana zakonom (u osnovi pravilo), (2) centralna banka kao formalno akcionarsko društvo, u kome su sve akcije u posedu države (izuzetak). 170 U savremenim tržišnim ekonomijama, količina novca u op caju sastoji se pretežno od tzv. depozitnog novca (novčanih sredstava položenih na račune ili u depozit kod banaka), a samo manjim delom do emitovanog papirnog i sitnog kovanog novca. MÊÄ ã ÙÄÊ-»Ù ®ãÄ® Ý®Ýã à 165 Privatna, gde vlada obezbeđuje svoj u caj kroz kadrovsku poli ku, tj. kroz imenovanje ili davanje saglasnos na izbor guvrenera i imenovanje upravljačkih tela centralne banke. Mešovita. Osnovni modeli organizacije centralne banke su determinisani razvijenošću i strukturom privrednog sistema zemlje, i mogu bi : Jedinstvena centralna banka, je koncept najzastupljeniji u savremenim uslovima, gde su funkcije vrhovne monetarne vlas koncentrisane u jednom centru. Složen sistem centralne banke, podrazumeva organizaciju sistema centralnih banaka, što znači da u jednoj zemlji postoji više banaka koje zajedno obavljaju funkcije centralne banke. U takvom modelu obično jedna od h banaka ima ulogu glavnog koordinatora i njen zadatak je da upravlja delovima složene ins tucije (najpozna ji primer je sistem Federalnih rezervi SAD-a). Nadnacionalna centralna banka je karakteris čna za monetarnu uniju grupe zemalja. Monetarna unija predstavlja visok stepen ekonomske integracije, kakav je danas slučaj sa Evropskom unijom. Države članice se odriču svog monetarnog suvereniteta, promovišu jedinstvenu valutu, usklađuju monetarnu i deviznu poliku, formiraju zajedničke devizne rezerve i osnivaju zajedničku centralnu banku. Nadnacionalna centralna banka se, po pravilu, sastoji od ogranaka koji se nalaze u svakoj...
View Full Document

This note was uploaded on 01/08/2013 for the course ECONOMICS 2 taught by Professor Ahmad during the Spring '09 term at Punjab Engineering College.

Ask a homework question - tutors are online