US - Monetarno-kreditni i devizni sistem

2 evropska komisija predstavlja najvii organ eu vladu

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: imalno mogućom uzlaznom linijom proizvodnje: ostvarivanje takvog obima proizvodnje koji znači puno (ili približno tome) korišćenje raspoloživih kapaciteta u privredi. Centralna banka, kao što smo ranije rekli, može vodi : neutralnu, ekspanzivnu (prekomernu) ili restrik vnu (neodovoljnu) monetarnu poli ku. Pri tome, bi trebalo da se rukovodi ostvarenjem makroekonomskih ciljeva na dugi rok. PITANJA ZA DISKUSIJU I VEŽBE: 1. 2. 3. 4. 5. Definišite makroekonomsku efikasnost. Koji faktori u ču na op malnu efikasnost monetarne poli ke? Šta se podrazumeva pod efikasnom monetarnom poli kom? Šta se podrazumeva pod efikasnošću banaka? Šta je polazna osnova za formiranje ekonomskih ciljeva? Fellner, W., The Credibility Effect and Ra onal Expecta ons: Implica ons of the Gramlich Study, Brookings Papers on Economic Ac vity, No. 1/1979, pg. 167-189; Gordon, R., King, S., The Output Cost of Disinfla on in Tradi onal and Vector Autoregressive Models, Brooking Papers on Economic Ac vity, No. 1/1982, pg. 205-243; i Blanchard, O., The Lucas Cri que and the Vocker Defla on, American Eocnomic Revies, May, 1984, pg. 211-215 MÊÄ ã ÙÄÊ-»Ù ®ãÄ® Ý®Ýã à 179 18. KOORDINACIJA MONETARNE I FISKALNE POLITIKE Efikasna monetarna poli ka mora da bude dovoljno konzistentna sa drugim delovima makroekonomskog regulisanja, pre svega sa fiskalnom poli kom. U savremenim uslovima monetarna i fiskalna poli ka se primenjuju potpuno koordinirano i sinhronizovano u pogledu kombinacije mera ovih poli ka. Ukoliko ne bi bila ostvarena navedena sinhronizacija i koordinacija instrumenata i mera teško bi bilo očekiva da se ostvare postavljeni ciljevi. Obe poli ke deluju u pravcu ostvarenja makroekonomskih ciljeva različi m instrumen ma. Pri tome, monetarna (monetarni agrega ) i fiskalna (budžet, odnosno, prihodi i rashodi) poli ka su dva dela jedinstvene finansijske poli ke. Važno je pažljivo bira mere koje će sinergetski da najbolji efekat za pos zanje određenog cilja, uvažavajući konkretnu privrednu i ekonomsku situaciju u zemlji, kao i razvijenost finanijskog tržišta. KADA PROČITATE OVAJ DEO TREBALO BI DA: Odgovorite na pitanje kakva bi koordinacija trebalo da postoji između monetarne i fiskalne poli ke. Znate da odgovorite na pitanje koje instrumente koriste monetarna i fiskalna polika u ostvarivanju makroekonomskih ciljeva. Odgovorite na pitanje kada se budžetski deficit koris kao instrument monetarne poli ke. Znate da objasnite efekat is skivanja na finansijskom tržištu. Znate da objasnite finansijski mehanizam javnog duga. 180 MÊÄ ã ÙÄÊ-»Ù ®ãÄ® ® ò®þÄ® Ý®Ýã à 18.1. SINHRONIZACIJA MONETARNE I FISKALNE POLITIKE Efikasna monetarna poli ka mora da bude dovoljno konzistentna sa drugim delovima makroekonomskog regulisanja. U tom kontekstu, jedan od najvažnijih odnosa jeste veza između monetarne i fiskalne poli ke. U savremenim uslovima monetarna i fiskalna poli ka se primenjuju potpuno koordinirano i sinhronizovano u pogledu kombinacije mera ovih poli ka. Ukoliko ne bi bila ostvarena navedena sinhronizacija i koordinacija instrumenata i mera teško bi bilo očekiva da se ostvare postavljeni ciljevi.188 U skladu s m, monetarna poli ka preko regulisanja količine novca u op caju i polikom kamatne stope, pre svega, želi da ostvari makroekonomske ciljeve. Dok fiskalna poli ka nastoji to da ostvari regulisanjem i preraspodelom dohotka (porezi, državni rashodi, javni dug, budžetski deficit, i dr.). Pri tome, trebalo bi ima u vidu da fiskalna poli ka u današnje vreme ima značajnu ulogu i da: (1) podiže stopu akumulacije, (2) je instrument redistribucije i usmeravanja dohotka, (3) je instrument za regulisanje inflacije, odnosno, deflacije, (4) je instrument za regulisanje alokacije izvoza, (5) je instrument koji je neophodan u usmeravanju određenih pravaca i pods caja nekih ak vnos u privredi. Delovanje na agregatnu tražnju: (1) fiskalna poli ka pos že neposredno kroz preraspodelu, (2) monetarna poli ka pos že posredno preko kamatne stope, štednje i inves cija.Trebalo bi ima u vidu da monetarna i fiskalna poli ka imaju svoje prednos i nedostatke, zbog čega ih vlada u svojoj makroekonomskoj poli ci obično kombinuje. Pri tome, se polazi od sledećih principa: Monetarna i fiskalna poli ka moraju osigura dovoljnu tražnju, ali da se pri tome ne izazivaju inflatorni efek . Na nivou pune zaposlenos , monetarna poli ka mora da osigura visoke kamatne stope i restrikciju novca, dok fiskalna poli ka dodatnim oporezivanjem treba da spreči pojavu širenja inflacije.189 Da bi privatni sektor mogao da inves ra, da bi se povećala sklonost ka inves ranju u ovom sektoru, mora se snizi kamatna stopa, smanji poresko opterećenje, uz druge brojne olakšice za inves ranje kapitala.190 Porast dohotka i privredni razvoj dovode i do automatskog delovanja ugrađenih stabilizatora, pri čemu se sprečava pri sak poreza na rast troškova i cena.191 188 Opširnije o sinhronizaciji i kooridnaciji instrumenata monetarne poli ke i drugih poli ka pogleda sledeći izvo...
View Full Document

This note was uploaded on 01/08/2013 for the course ECONOMICS 2 taught by Professor Ahmad during the Spring '09 term at Punjab Engineering College.

Ask a homework question - tutors are online