US - Monetarno-kreditni i devizni sistem

2 jeep commerce doo iz beograda ima obavezu ka ino

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: koliko imaju prirodu podređenog potraživanja (subordinirani kredi ). Poslovi sa har jama od vrednos i finansijskim deriva ma – su sa: Dugoročnim har jma od vrednos . Kratkoročnm har jama od vrednos . Vlasničkim har jama od vrednos . Finansijskim deriva ma. Lični i fizički prenos sredstva plaćanja – je prenos sredstava iz Republike u inostranstvo ili iz inostranstva u Republiku koji se ne zasniva na izvršenju posla – vrši se između rezidenta fizičkog lica i nerezidenta, uključujći poklone i pomoć, nasledstva, rente, podmirenje duga useljenika i sredstva koja iznose iseljenici. Fizički prenos sredstva plaćanja je svaki prenos gotovine u dinarima, kao i prenos efek vnog stranog novca i har ja od vrednos iz Republike i u Republiku (za rezidente je predviđeno do 15.000 evra, a za nerezidente do 10.000 evra). Zaš tne mere u slučaju poremećaja u platnom bilansu – Vlada na predlog Narodne banke Srbije može done odgovarajuće mere u cilju stabilizacije deviznog tržišta i tekućih i kapitalnih transakcija sa inostranstvom. Navedene mere mogu se primenjiva dok traju poremećaji zbog kojih su donesene, a najduže šest meseci od dana njihovog donošenja. Narodna banka Srbije ili Vlada može uves dodatne zaš tne mere, ako je to neophodno sa ciljem sprovođenja sankcija Organizacije Ujedinjenih Nacija ili drugih međunarodnih organizacija čiji je Republika Srbija član, koje ove organizacje sprovode prema drugim zemljama. Kontrola i evidencija deviznog poslovanja – Važno je naglasi da devizno poslovanje podleže deviznoj kontroli. D ò®þÄ® Ý®Ýã à 319 Kontrolu deviznog poslovanja vrše organi kontrole: Narodna banka Srbije – vrši kontrolu deviznog poslovanja banaka i drugih finansijskih organizacija, menjača, kao i rezidenata i nerezidenata koji su sa bankom i drugom finansijskom organizacijom, odnosno, menjačem povezani imovinskim, upravljačkim ili poslovnim odnosima. Devizni inspektorat (pri Ministarstvu finansija) – vrši kontrolu rezidenata i nerezidenta. Carinski organi. Drugi nadležni organi (MUP i dr.) koji imaju pravo da, radi provere, zahtevaju svu dokumentaciju o tom poslovanju kao i drugu dokumentaciju neophodnu za deviznu kontrolu. Reziden i nereziden su u obavezi da vode evidenciju o poslovanju propisanu odredbama deviznog zakona. Važno je da sve spoljnotrgovinske transakcije pra odgovarajuća dokumentacija, koja potvrđuje da je roba ili usluga uvezena odnosno izvezena, i da je u skladu s m izvšrena naplata odnosno plaćanje. 4.2. TEKUĆE TRANSAKCIJE SA INOSTRANSTVOM Devizni poslovi jesu poslovi u zemlji sa inostranstvom, koji mogu da u ču na stanje u bilansu plaćanja zemlje i na intervalutnu vrednost domaće valute do čne zemlje. Najčešće ih bankarska praksa definiše kao poslove platnog promet sa inostranstvom (međunarodni platni promet) i kreditne poslove sa inostranstvom. Tekuće devizno poslovanje jesu tekući poslovi između rezidenata i nerezidenata čija namena nije prenos kapitala. Plaćanje, naplaćivanje i prenos po tekućim poslovima između rezidenata se vrši slobodno. Plaćanja i prenosi po osnovu tekućih poslova obuhvataju, bez ograničenja: Plaćanja po osnovu spoljnotrgovinskih poslova i po drugim tekućim poslovima sa inostranstvom u smislu zakona koji uređuje spoljnotrgovinsko poslovanje. Plaćanja po osnovu otplate dela glavnice i kamata na kredite. Povraćaj sredstava uloženih u inves cije, kao i prenos u inostranstvo i unos dobi po osnovu direktnih inves cija. Prenose u korist fizičkih lica po osnovu: penzija, invalidnina i ostalih socijlanih primanja, prenose po osnovu poreza i taksi, međudržavne saradnje, likvidiranih šteta po osnovu ugovora o osiguranju, prenose po osnovu pravosnažnih sudskih odluka, prenose po osnovu dobitaka u igrama na sreću, naknada za koncesije, članarine i kazni (penala) i druge prenose, kao i prenose po osnovu iznosa troškova potrebnih za izdržavanje porodice. 320 MÊÄ ã ÙÄÊ-»Ù ®ãÄ® ® ò®þÄ® Ý®Ýã à U Srbiji je međunarodni platni promet regulisan jedinstvenim propisima, s obzirom na to da je od značaja i za njegove učesnike i za našu privredu. U zavisnos od toga kako je organizovan, zavisi brzina plaćanja, a me i racionalnost koršćenja deviznih sredstava, što neposredno može u ca na stanje platnog bilansa zemlje i njena ukupna privredna kretanja. Nosioci međunarodnog platnog prometa su banke, koje su prethodno dobile ovlašćenje Narodne banke Srbije za obavljanje platnog prometa i kreditnih poslova. To podrazumeva da poslovna banka ispunjava sledeće uslove: 1) registrovana i ima dozvolu za rad, 2) kadrovski osposobljena, 3) tehnički osposobljena.318 Osnov obavljanja međunarodnog platnog prometa jesu uspostavljeni korespondentski i kontokorentni odnosi između banaka i ak vno člansto u međunarodnoj SWIFT mreži (za elektronski transfer finansijskih poruka). Srbija se početkom devedese h godina uključila u SWIFT mrežu. Sve ak vnos oko uključivanja i imp...
View Full Document

This note was uploaded on 01/08/2013 for the course ECONOMICS 2 taught by Professor Ahmad during the Spring '09 term at Punjab Engineering College.

Ask a homework question - tutors are online