US - Monetarno-kreditni i devizni sistem

US Monetarno-kreditni i devizni sistem

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: bilnos .180 Narodna banka Srbije kreira i sprovodi monetarnu politku u skladu sa Programom monetarne poli ke, Memorandumom o fiskalnoj i ekonomskoj poli ci za naredni period i Zakonom o NBS, polazeći od ekonomske poli ke Republike Srbije, koja se objavljuje svake godine. U slučaju da novac i kredi rastu brže od proizvedene ukupne količine robe i usluga, dolazi do rasta opšteg nivoa cena. To znači da država, privreda i građani trenutno troše više nego što Srbija može da proizvede, uvozi se roba i usluge, a za to se plaća novcem koji je često pozajmljen od inostranstva. Ukoliko se ne bi vodilo računa o ukupnom trošenju države, privrede i građana, sve veći deo iznosa koji zarade pojedinci bi morao da se daje za vraćanje dugova, zbog čega bi privredni rast i životni standard opali. Ukoliko Srbija želi da ostvari zdrav ekonomski rast i uredno servisiranje ino-duga u srednjem roku, to podrazumeva prosečan rast bruto društvenog proizvoda najmanje od 5-6% godišnje. Da bi taj rast bio moguć neophodno je da rastu inves cije, a da bi on bio održvi, nephodno je da raste domaća štednja. Devizni kurs dinara, kao što ćemo vide u razmatranjima koja slede, u če ne samo na cene roba i usluga koje kupujemo od inostranstva već i na kretanje cena u Srbiji. Prema članu 43. Zakona o Narodnoj banci Srbije181, NBS uz saglasnost Vlade, utvrđuje režim kursa dinara, a samostalno vodi poli ku kursa. Režim rukovođenog fluktuiranja i poli ka kursa dinara u če na inflaciju, ali i na jačanje međunarodne likvidnos i konkurentnos privrede Srbije. Na poli ku deviznog kursa dinara NBS u če monetarnom poli kom i direktnim intervencijama na Međubankarskom deviznom tržištu. Rela vna konzistentnost ovog okvira monetarne poli ke obezbeđena je ograničenjem slobodnog kretanja kapitala, uz postepeno ukidanje ograničenja u projektovanom roku. 180 Akuelni dokumen : Sporazum NBS i Vlade RS o ciljanju inflacije, donet 01.01.09.; Memorandum NBS o utvrđivanju ciljne stope inflacije za period 2009-2011.; Program monetarne poli ke u 2010. donet 22.12.08. i Odluka o utvrđivanju programa monetarne poli ke NBS u 2010, Sl.glasnik RS 104/2009. 181 Cit.Zakon o NBS 174 MÊÄ ã ÙÄÊ-»Ù ®ãÄ® ® ò®þÄ® Ý®Ýã à PITANJA ZA DISKUSIJU I VEŽBE: 1. Kako biste definisali centralnu banku? 2. Koje su osnovne funkcije centralne banke? 3. Kakve vlasničke strukture može bi centralna banka? 4. Kakvi modeli organizacije centralne banke postoje u svetu? 5. Koji su rukovodeći organi centralne banke? 6. U čemu se ogleda stepen nezavisnos centralne banke? 7. Objasnite šta znači monetarni suveren tet centralne banke. 10. Koje su osnovne funkcije Narodne banke Srbije? 11. Kako je organizovana Narodna banka Srbije? 12. Koje instrumente monetarne poli ke koris Narodna banka Srbije? 13. Kako Narodna banka Srbije sprovodi monetarnu poli ku? 14. Koji je osnovni cilj poslovanja Narodne banke Srbije? MÊÄ ã ÙÄÊ-»Ù ®ãÄ® Ý®Ýã à 175 17. STRATEGIJA EFIKASNE MONETARNE POLITIKE Efikasnost monetarne poli ke se može posmatra u odnosu na postavljene ciljeve. Pri, tome: (1) delovanje centralne banke ne može bi sprovedeno po istom receptu za sve tržišne privrede; (2) vrlo je važno uze u obzir nivo privredne razvijenos i strukturu finansijskog sistema u konkretnoj zemlji; (3) manevarski prostor centralne banke je limi ran i reakcijama nebankarskih ekonomskih subjekata; (4) delovanje akcija centralne banke na osnovne ekonomske subjekte u tržišnoj privredi različito, u zavisnos od veličine privrednog subjekta i finansijske pozicije u kojoj se nalazi. Monetarna poli ka bi trebalo da se sprovodi na takav način da omogući pos zanje i održavanje stabilnos cena na dugi rok, zajedno sa maksimalno mogućom uzlaznom linijom proizvodnje: ostvarivanje takvog obima proizvodnje koji znači puno (ili približno tome) korišćenje raspoloživih kapaciteta u privredi. KADA PROČITATE OVAJ DEO TREBALO BI DA: Odgovorite na pitanje šta se podrazumeva pod efikasnom monetarnom polikom. Odgovorite na pitanje koji faktori determinišu op malnu efikasnu monetarnu poli ku. Znate da odgovorite na pitanje na šta se odnosi efikasnost monetarne poli ke na dugi rok. 176 MÊÄ ã ÙÄÊ-»Ù ®ãÄ® ® ò®þÄ® Ý®Ýã à 17.1. POJAM EFIKASNOSTI MONETARNE POLITIKE Ukoliko govorimo o efikasnos monetarne poli ke važno je da je sagledamo u oviru ekonomske efikasnos i bankarskih struktura. Efikasna makroekonomska poli ka podrazumeva: Efikasnost privrednog sistema u pos zanju visokih performansi, Efikasnost u formulisanju ciljeva makroekonomske poli ke, Efikasnost makroekonomske poli ke da izabere adekvatne instrumente i mere primerene ciljevima, Efikasnost makroekonomske poli ke da ostvaruje makroekonomske ciljeve. Pri tome, ekonomska efikasnost se može posmatra sa aspekta: Racionalne upotrebe resursa, Adap bilnos na promene u okolini, Dinamičnos rasta nacionalnog bogatstva.182 Efikasnost se može posmatra u odnosu na realizaciju postav...
View Full Document

This note was uploaded on 01/08/2013 for the course ECONOMICS 2 taught by Professor Ahmad during the Spring '09 term at Punjab Engineering College.

Ask a homework question - tutors are online