US - Monetarno-kreditni i devizni sistem

231 november 1987 62 kim s kim s global corporate

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: vi i usluge na objek ma u inostranstvu. Osnivanje preduzeća ćerke u inostranstvu, kao i izmene vezane za visinu kapitala ili vlasničku strukturu, se vrši uz prethodno odobrenje nadležnog ministarstva radi upisa D ò®þÄ® Ý®Ýã à 329 u registar. Ukoliko se osnivač odluči za otvaranje predstavništva svog stranog preduzeća u inostranstvu, o tome obaveštava nadležni organ. Pri tome, domaće preduzeće koje je vlasnik stranog preduzeća za povećanje osnivčakog uloga i u drugim slučajevima može koris : (1) dobit ostvarnu poslovanjem preduzeća u inostranstvu, (2) Stvari i prava izražena u novcu. Izuzetno osnivač koji prvi put osniva preduzeće u inostranstvu može koris i devize kupljene na deviznom tržištu u skladu sa zakonom koji uređuje devizno poslovanje. Pri tome, odgovarajući ugovor pra sve radnje vazane za osnivanje, ulog, obavljanje delatnos , podelu i inves ranje dobi , itd. Dobit ostvarena u inostranstvu se može koris za: Povećanje osnivačkog uloga nastalog usled gubitka u poslovanju. Nadoknadu osnivačkog uloga nastalog usled gubitka u poslovanju. Osnivanje novih preduzeća i za otkupljivanje osnivačkog uloga. Davanje kredita preduzeća preduzeću u inostranstvu u kome je dobit ostvarena. Ulaganje u preduzeće na osnovu ugovora o ulaganju. Važno je naglasi da je propisana procedura i dokumentacija koja je neophodna za upis preduzeća u registar kod nadležnog organa, obaveze izveštavanja nadležnog organa, osnivanje holding preduzeća u inostranstvu, korišćenje dobi ostvarene poslovanjem u inostranstvu, postupak i mirovanja preduzeća u inostranstvu. 4.4. DEVIZNO TRŽIŠTE Na deviznom tržištu, kao što smo već rekli vrše se operacije kupovine i prodaje deviza (i kratkoročnih har ja od vrednos koje su u deviznom znaku) i formira se tržišni devizni kurs. Na deviznom tržištu formira se devizni kurs i u zemljama koje imaju samo delimičnu konver bilnost. Dinar, nema punu konver bilnost jer se devize na njemu ne mogu potpuno slobodno kupova , nego samo na osnovu ugovorenih uvoznih poslova (ugovora). Da nije tako banke bi mogle otkupljiva devize, prebaciva ih u inostranstvo i ugrozi monetarni sistem i konver bilnost valute, jer se još uvek radi o krhkoj konvertibilnos , pošto se, ponuda deviza zasniva na sigurnim i trajnim izvorima. U skladu sa važećim zakonskim ovlašćenjima Narodna banka Srbije je donela Odluku o uslovima i načinu rada deviznog tržišta, kojom se propisuju uslovi i način rada deviznog tržišta, kao i način formiranja zvaničnog srednjeg kursa dinara prema stranim valutama.324 Na deviznom tržištu se mogu kupova i prodava devize i efek vni strani novac (u skladu sa Odlukom kojom se utvrđuju vrste deviza i efek vnog stranog novca koji se kupuju i prodaju na deviznom tržištu), na spot i termin. Trebalo bi ima u vidu da se na 324 Odluka o uslovima i načinu rada deviznog tržišta, Sl.glasnik RS 34/2009 330 MÊÄ ã ÙÄÊ-»Ù ®ãÄ® ® ò®þÄ® Ý®Ýã à našem deviznom tržištu i strana lica mogu pojavi kao učesnici, ukoliko imaju dinarske račune u zemlji. Dinari mogu bi stečeni po osnovu prodaje deviza ovlašćenoj banci, prodaje robe i usluga za dinare, učešća u dobi u preduzećima u našoj zemlji i prenosom sa računa drugih lica u zemlji i inostranstvu po propisanim osnovima. Spot kupovina ili prodaja deviza predstavlja kupovinu ili prodaju deviza za dinare sa datumom izvršenja dva radna dana od dana zaključenja kupoprodajnog ugovora, odnosno, dana trgovanja. Terminska kupovina ili prodaja deviza predstavlja kupovinu ili prodaju deviza za dinare sa datumom izvršenja na određeni dan posle spot valute, dok se kod svop kupovine ili prodaje deviza vrši istovremeno ugova-ranje kupovine deviza za dinare i prodaje deviza za dinare sa različi m datumima izvršenja. Poslovi kupovine i prodaje efek vnog stranog novca i deviza između učesnika na deviznom tržištu mogu se obavlja elektronski, telefonom i telefaksom, kao i u direktnom kontaktu prisutnih lica. Međubankarsko devizno tržište (MDT) je deo deviznog tržišta, na kome se obavljaju poslovi kupovine i prodaje deviza i efek vnog stranog novca između Narodne banke Srbije i banaka, odnosno, između banaka. MDT je organizovano pri Narodnoj banci Srbije. Narodna banka Srbije može da organizuje sastanak MDT-a u elektronskoj formi, u skladu sa ugovorom zaključenim sa bankama (koji pra SWIFT poruka MT 300), kojim se uređuju njihovi međusobni odnosi u vezi sa načinom rada i održavanja sastanka MDT-a. Narodna banka Srbije može kupovinu i prodaju deviza za dinare obavlja : Neposredno sa bankama: aukcijska kupoprodaja deviza ili bilateralnim poslovima kupoprodaje deviza. 325 Na sastanku MDT-a. Pri tome, trebalo bi ima u vidu da Narodna banka Srbije, u svojstvu interven jenta vrši kupovinu i prodaju deviza u cilju: održavanja likvidnosplaćanja prema inostranstvu, ostvarivanja jedinstvenog kursa dinara i u caja na njegov nivo i obezbeđenja deviznih rezervi zemlje. Takođe...
View Full Document

Ask a homework question - tutors are online