US - Monetarno-kreditni i devizni sistem

236 u savremenim uslovima poslovanja prilikom

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Uvođenje SWIFT tehnologije je pokazalo višestruke koris i prednos , pošto se poruke u celom svetu obavljaju jedinstvenim jezikom i postupcima – eliminišu se jezički i komunikacioni problemi između primaoca i pošiljaoca, sigurnost i tajnost poruka je veća nego do tada, prenos poruka je brži i sigurniji, mogućnost grešaka je manja, poruke se automarski obrađuju, koriste se jedinstveni standardi, troškovi po porukama su ispod troškova po is m porukama u dosadašnjem radu. 219 SWIFT poštuje u svom radu SWIFT Corpora ve Rules. Članovi SWIFT-a u radu poštuju SWIFT Standard IPR Policy i End-User Licence Agreement. Takođe, svi korisnici SWIFT proizvoda su u obavezi da koriste i poštuju Uputstvo za korišćenje SWIFT proizvoda i zaš tnog znaka tzv. Trademark guidlines. 212 MÊÄ ã ÙÄÊ-»Ù ®ãÄ® ® ò®þÄ® Ý®Ýã à Tabela 1. Prikaz razvoja SWIFT mreže u svetu D ò®þÄ® Ý®Ýã à 213 Tabela 1. Prikaz razvoja SWIFT mreže u svetu (nasvatak) Možemo konstatova da SWIFT predstavlja odgovarajuću komunikacionu pla ormu, proizvode, klijentsko povezivanje i razmenu finansijskih informacija sigurno i poverljivo. Takođe, definiše standarde i razmenjuje rešenja za zajednički interes. Bitno je naglasi da je proces plaćanja standardizovan način emitovanja i primanja naloga i drugih bitnih bankarskih informacija, po SWIFT standardima pripreme, kontrole i razmene poruka. Lanac plaćanja je generisan pravilima SWIFT modela plaćanja i korišćenjem dve osnovne poruke – MT 103 (doznaka) i MT 202 (transfer) za realizaciju dve ključne bankarske funkcije: plaćanja između subjekata u lancu plaćanja (MT 103) i međubankarski transferi (MT 202). Ciklus plaćanja definiše sledeće procese sa polaznom pretpostavkom da se lanac plaćanja posmatra samo kao sistem razmene podataka bez tumačenja bankarskog scenarija u plaćanju: iniciranje plaćanja, prijem, kontrola i prosleđivanje poruke doznake od strane banke nalogodavca, prijem, kontrola i prosleđivanje poruke doznake od strane centralne banke, banka primalac poruke emituje izvod o iznosu odobrenja na račun krajnjeg korisnika, koji predstavlja krajnju instancu plaćanja u smislu daljih instrukcija.220 220 Finansijski rizici u bankarskom poslovanju (strukturno posmatrano kroz kompleksne lance plaćanja), najčešće nastaju u prvoj instanci lanca plaćanja na relaciji nalogodavac – banka nalogodavca. Javljaju se u formi kreditnog rizika i rizika likvidnos . Generalno, globalni rizici u finansijskoj industriji su: rizik plaćanja, stanje blokada i pojava kontrolnih rizika. 214 MÊÄ ã ÙÄÊ-»Ù ®ãÄ® ® ò®þÄ® Ý®Ýã à U bankarskoj praksi su plaćanja (i domaća i međunarodna) pod ingerencijom centralne banke.221 Generalno, SWIFT poruke se razvrstavaju na: System to User Messages – poruke koje sistem šalje korisnicima. User to User Messages – poruke koje korisnici (banke) SWIFT mreže šalju između sebe (137 fromata), a postoji deset kategorija predmetnih poruka po instrumenma plaćanja.222 servisne ili kontrolne poruke – sadrže komandne i razne konrmirajuće poruke. Takođe, SWIFT podržava različite industrijske inicija ve, od kojih izdvajamo:223 E-invoicing – direktno slanje elektronskih faktura banci kupca od strane prodavca, koja će, posle bančine konfirmacije, automatski bi naplaćena prema instrukcijama prodavca već ugrađenim u samu fakturu. Dalji razvoj ide u pravcu elektronskog sravnjenja računa (e-reconcilia on) dužnika i pove-rilaca prema željenom vremenskom periodu za koji se učesnici dogovore.224 SEPA – je uspostavljanje sistema jedinstvenog platnog prometa u zoni evra (podrazumeva infrastrukturu i plaćanja). SEPA je namenjen plaćanjima u maloprodaji tzv. mikro i malim plaćanjima do 50.000,00 evra po nižim, jedinstvenim tarifama.225 TARGET, odnosno, TARGET 2 se odnosi na uspostavljanje sistema jedinstvenog platnog prometa u zoni evra (podrazumeva infrastrukturu i plaćanja), ali za velika plaćanja (tzv. RTGS, za naloge vrednos preko 50.000 evra). 226 U kompletnoj primeni će bi od januara 2011. godine. Pojava rizika u sistemu velikih plaćanja je u principu narušavanje stabilnos finansijskog sistema, kon nuiteta poslovanja i finansijskih i nefinansijskih ins tucija i značajnog povećanja opera vnih troškova poslovanja. Vrlo je bitno da se uspešno uvede risk management, što podrazumeva implementaciju određenih alata i metodologije. 221 Organizacija i sistem upravljanja sistemima plaćanja obuhvata: 1) infrastrukturu, telekomunikacije i mrežu, 2) aplikaciju, 3) članice sistema, 4) zakonodavni okvir, 5) bankarske instrumente, 6) upravljanje limi ma, 7) upravljanje redovima čekanja, 8) vrste transakcija u platnom prometu (RTGS i SEPA), 8) standarde, 9) upravljanje otkazima i back-up. 222 Do sada je u svom radu SWIFT razvio sledeće pove poruka (User to User Messages): Category 1 – Customer Transfer, Category 2 – Bank Transfer, Category 3 – Foreign Exchange, Category 4 – Collecon, Category 5 – Securi es, Category 6 – Reserved for future use, Category 7 – Documentary Credits, Category 8 – Reserved for future use and Category 9 – Special Messages. Svaka poruka se sastoji iz tri dela: zaglavlje, tekst i auten fikacija poruke. Oznaka korisničke poruke je trocifreni broj, gde prva prva cifra označava kategoriju (i...
View Full Document

This note was uploaded on 01/08/2013 for the course ECONOMICS 2 taught by Professor Ahmad during the Spring '09 term at Punjab Engineering College.

Ask a homework question - tutors are online