{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

US - Monetarno-kreditni i devizni sistem

248 m odnose sa inostranstvom sagledavanjem sta

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ® ò®þÄ® Ý®Ýã à instrukcijama kupca/uvoznika (nalogodavca) da pla iznos koji ne prelazi iznos akrediva, uz dokumenta predviđena u akredi vu i podneta u rokovima utvrđenim u akredi vu i saglasno Jednoobraznim pravilima i običajima za dokumentarne akredi ve Međunarodne Trgovačke Komore u Parizu.“ (UCP 500) Dokumentarni akredi v je najsigurniji instrument plaćanja u međunarodnoj trgovini. Akredi vu obavezno prethodi kupoprodajni ugovor zaključen između kupca/uvoznika – prodavca/izvoznika, sa finansijskom klauzulom koja definiše da će plaćanje bi izvršeno dokumentarnim akredi vom. Način poslovanja dokumentarnim akredi vom regulisan je Jednoobraznim pravilima i običajima za dokumentarne akredi ve koje je usvojila Međunarodna Trgovačka Komora u Parizu 1933. godine. Pravila se tokom vremena unapređuju i do sada su pretrpela pet izmena (poslednja je bila 1993. godine).242 U akredi vom poslu postoji najmanje sledećih pet ugovornih odnosa: između izvoznika/prodavca i uvoznika/kupca, između uvoznika/kupca i akredi vne banke (kupčeve banke), između akredi vne banke i konfirmirajuće ili korespondentske banke, između konfirmirajuće ili korespondentske banke i izvoznika/prodavca, između akredi vne banke (kupčeve banke) i izvoznika/prodavca. Učesnici u akredi vnom poslu su: Nalogodavac (the applicant) je kupac /uvoznik koji daje nalog svojoj poslovnoj banci da otvori akredi v. Akredi vna banka (the issuing bank) je banka koja otvara akredi v na zahtev nalogodavca. Korisnik akredi va (the beneficiary) je obično prodavac/izvoznik koji prezentacijom određenih dokumenata banci s če pravo za naplatu po akredi vu. Avizirajuća banka (the advising bank) je banka koja obaveštava korisnika da je u njegovu korist otvoren akredi v, bez preuzimanja obaveze za isplatu akredi va. Potvrđujuća/konfirmirajuća banka (the confirming bank) je posrednička banka (pozvana ili ovlašćena od akredi vne banke) koja preuzima čvrstu obavezu prema korisniku da će mu ispla novčani iznos na koji je otvoren akredi v pod uslovima iz akredi va (najčešće poslovna banka izvoznika). Isplatna banka je banka navedena u akredi vu. Rambursna banka je banka ovlašćena (od akredi vne banke) da izvrši ramburs. Potražna banka je banka koja traži ramburs.243 242 Cit. definicija dokumentarnog akredi va iz Jednoobraznih pravila i običaja za dokumentarne akreditve Međunarodne Trgovačke Komore u Parizu, revizija 1993. Opširnije o dokumentarnom akredi vu pogleda Jednoobrazna pravila i običaje za dokumentarne akredi ve Međunarodne Trgovačke komore u Parizu (UCP 500), Revizija 1993., Publikacija MTK 500 – Uniform Customs and Prac ce for Documentary Credits, 1993, revision, ICC, Publica ons 500. 243 Rambursni poslovi su: (1) naknada isplaćenog iznosa, isplata duga; (2) isplata robe poslate pouzećem preko pošte ili železnice; (3) isplata nominalne vrednos har je od vrednos po osnovu amor zacije i sl. D ò®þÄ® Ý®Ýã à 233 Trebalo bi ima u vidu da je za kupca/uvoznika mnogo prihvatljivije plaćanje posle otpreme robe nego u momentu otpreme robe ili unapred (avansno), dok je za prodavca najpogodnije i najpoželjnije plaćanje unapred (avansno plaćanje). Ukoliko se kupac i prodavac usaglase da se plaćanje spoljnotrgovinskog posla izvrši putem akredi va, prodavac je siguran da će podnošenjem urednih otpremnih i robnih dokumenata (pod pretpostavkom ispunjenja svih definisanih uslova kupoprodajnim ugovorom), moći da se napla , jer mu za plaćanje garantuje banka koja je otvorila ili konfirmirala akredi v. Takođe, kupac je siguran da će plaćanje bi izvršeno samo u slučaju da prodavac podnese poslovnoj banci sva dokumenta predviđena dokumentarnim akredi vom. Akredi vna banka je u obavezi prema obe ugovorne strane. U slučaju kupca obaveza akredi vne banke se ogleda u sledećem: da dokumentarni akredi v otvori tačno, da dokumentarni akredi v otvori blagovremeno, da pažljivo proveri dokumenta, da dokumenta dostavi kupcu. U slučaju prodavca obaveza akredi vne banke se ogleda u sledećem: da se pridržava samo predviđenih uslova, da izvrši plaćanje. Vrste akredi va su različite, ali najčešće se koriste sledeći: Nostro akredi v – domaći uvoznik (kupac) daje nalog akredi vnoj banci da se dokumentarni akredi v otvori u korist inostranog prodavca/izvoznika. Loro akredi v – inostrani uvoznik (kupac) daje nalog banci da se dokumentarni akredi v otvori u korist domaćeg izvoznika (prodavca). Opozivi akredi v – se može u svakom trenutku opozva bez obaveze da se prethodno obaves korisnik, a mogućnost opoziva prestaje trenutkom plaćanja. Najmanje prihvatljiv za prodavca/izvoznika. Neopoziv akredi v – akredi v je po pravilu neopoziv što znači da banka otvaranjem akredi va preuzima čvrstu obavezu da će pla obavezu iz akredi va pod određenim uslovima. Potvrđeni akredi v – pored banke koja otvara akredi v i neka druga banka (boljeg rej nga po mišljenju izvoznika, odno...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online