US - Monetarno-kreditni i devizni sistem

3 stepen nezavisnosti centralne banke 164 monetarni

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ZERVA BANAKA KAO INSTRUMENT MONETARNE POLITIKE 15.4.2. REGULISANJE KREDITA KOD CENTRALNE BANKE POSLOVNIM BANKAMA 15.4.3. SELEKTIVNA KREDITNA POLITIKA 15.4.4. LIMITI RASTA KREDITNIH PLASMANA 15.4.5. POLITIKA MINIMALNE STOPE LIKVIDNOSTI POSLOVNIH BANAKA 15.4.6. OBAVEZNI KOEFICIJENT LIKVIDNOSTI BANAKA 15.4.7. OBAVEZNI KREDITNI PLASMAN 16. CENTRALNA BANKA I MONETARNO REGULISANJE 16.1. MESTO I ULOGA CENTRALNE BANKE 16.2. VLASNIČKA STRUKTURA, ORGANIZACIJA I RUKOVODEĆA TELA CENTRALNE BANKE 16.3. STEPEN NEZAVISNOSTI CENTRALNE BANKE 16.4. MONETARNI SUVERENITET I CENTRALNA BANKA 16.5. NARODNA BANKA SRBIJE 103 106 107 107 108 110 111 113 114 116 120 124 125 126 128 130 131 135 139 144 145 146 148 152 152 154 156 157 157 158 160 163 164 165 167 169 170 S Ù¹ IX 17. STRATEGIJA EFIKASNE MONETARNE POLITIKE 17.1. POJAM EFIKASNOSTI MONETARNE POLITIKE 17.2. OPTIMALNI KONCEPT MONETARNE POLITIKE 18. KOORDINACIJA MONETARNE I FISKALNE POLITIKE 18.1. SINHRONIZACIJA MONETARNE I FISKALNE POLITIKE 18.2. BUDŽETSKI DEFICIT KAO INSTRUMENT MONETARNE POLITIKE 18.3. EFEKAT ISTISKIVANJA NA FINANSIJSKOM TRŽIŠTU 18.4. FINANSIJSKI MEHANIZAM JAVNOG DUGA 19. MONETARNA POLITIKA EVROPSKE UNIJE 19.1. ISTORIJAT EVROPSKOG MONETARNOG SISTEMA 19.2. MONETARNA POLITIKA EVROPSKE UNIJE 19.2.1. EVROPSKA CENTRALNA BANKA 19.2.2. ZNAČAJNE FINANSIJSKE INSTITUCIJE EVROPSKE UNIJE 19.3. PLATNI SISTEM EVROPSKE UNIJE 19.4. FISKALNA POLITIKA EVROPSKE MONETARNE UNIJE 176 177 178 180 181 184 185 186 189 190 200 201 203 204 205 II - DEO DEVIZNI SISTEM 1. OKVIR DEVIZNOG SISTEMA ZEMLJE 1.1. OKVIR DEVIZNOG SISTEMA ZEMLJE 1.2. DEVIZNO TRŽIŠTE 1.3. DEVIZNI KURS 1.4. INSTRUMENTI MEĐUNARODNOG PLATNOG PROMETA 1.4.1. BEZGOTOVINSKI INSTRUMENTI PLATNOG PROMETA 1.4.2. DOKUMENTARNI INKASO 1.4.3. DOKUMENTARNI AKREDITIV 1.4.4. BANKARSKA GARANCIJA 1.4.4.1. OSNOVNE RAZLIKE IZMEĐU AKREDITIVA I GARANCIJE 1.4.4.2. ŠTA SAVETOVATI SPOLJNOTRGOVINSKIM PREDUZEĆIMA DA LI JE BOLJI AKREDITIV ILI GARANCIJA? 2. UTICAJ SPOLJNE POLITIKE NA PLATNI BILANS 2.1. PLATNI BILANS, DEVIZNI BILANS I OBRAČUNSKI BILANS 2.2. DEFINISANJE RAVNOTEŽE U PLATNOM BILANSU 2.3. FAKTORI KOJI UTIČU NA STANJE U PLATNOM BILANSU 2.4. NAČIN USPOSTAVLJANJA RAVNOTEŽE I FINANSIRANJE DEFICITA U PLATNOM BILANSU 2.5. DEVIZNA KONTROLA I PLATNI BILANS 2.6. POLITIKA DEVIZNOG KURSA X MÊÄ ã ÙÄÊ-»Ù ®ãÄ® ® ò®þÄ® Ý®Ýã à 200 201 217 219 226 230 232 232 236 239 239 241 242 248 252 254 257 258 3. MEĐUNARODNE EKONOMSKE TRANSAKCIJE 3.1. POJAM I VRSTE MEĐUNARODNIH EKONOMSKIH TRANSAKCIJA 3.2. MEĐUNARODNO KRETANJE ROBE 3.2.1. REDOVNI IZVOZ I UVOZ 3.2.2. VEZANI POSLOVI 3.2.3. SPECIFIČNI POSLOVI 3.2.4. DUGOROČNA PROIZVODNA KOOPERACIJA I POSLOVNO -TEHNIČKA SARADNJA 3.3. MEĐUNARODNI PROMET USLUGA 3.4. MEĐUNARODNO KRETANJE KAPITALA 3.4.1. STRANE DIREKETNE INVESTICIJE 3.4.2. STRANE PORTFOLIO INVESTICIJE 3.4.3. ZAJMOVI I KREDITI 3.5. MEĐUNARODNI TRANSFER TEHNOLOGIJE 3.6. MEĐUNARODNA MIGRACIJA RADNE SNAGE 4. DEVIZNI SISTEM SRBIJE 4.1. OKVIR DEVIZNOG SISTEMA 4.2. TEKUĆE TRANSAKCIJE SA INOSTRANSTVOM 4.2.1. PLATNI PROMET SA INOSTRANSTVOM 4.2.2. MENJAČKI POSLOVI 4.3. KAPITALNI POSLOVI SA INOSTRANSTVOM 4.3.1. KREDITNI POSLOVI SA INOSTRANSTVOM 4.3.2. DIREKTNE INVESTICIJE 4.3.3. OBAVLJANJE PRIVREDNE DELATNOSTI U INOSTRANSTVU 4.4. DEVIZNO TRŽIŠTE 4.4.1. SPOT KUPOVINA I SPOT PRODAJA DEVIZA 4.4.2. SVOP KUPOVINA I SVOP PRODAJA DEVIZA 4.4.3. VRSTE DEVIZA I EFEKTIVE KOJOM SE TRGUJE NA DEVIZNOM TRŽIŠTU 4.5. DEVIZNI KURS 4.6. DEVIZNE REZERVE SRBIJE 261 262 263 267 270 275 276 277 281 284 294 298 300 308 313 314 320 321 324 324 325 326 329 330 333 335 337 338 342 REČNIK POJMOVA LITERATURA 345 351 POPIS TABELA POPIS SLIKA POPIS GRAFIKONA POPIS BOKSOVA 359 359 360 360 S Ù¹ XI I - DEO MONETARNO-KREDITNI SISTEM Podsećanje: Makroekonomsko okruženje 1. UVODNI DEO O MONETARNO-KREDITNOJ EKONOMIJI I NOVCU Predmet izučavanja nauke o monetarno-kreditnim finansijama je monetarno-kreditni sistem i monetarno-kreditna poli ka. Monetarno-kreditna poli ka je skup načela, metoda, mera instrumenata i ins tucija kojima se kreira i povlači novac, odnosno, kredit i regulišu monetarno-kreditni tokovi u društvenoj reprodukciji. Monetarno-kreditna poli ka je skup pravila, propisa, mera i instrumenata, kojima se, u monetarno-kreditnoj sferi društvene reprodukcije reguliše nivo, struktura i dinamika novčane mase, novčana cirkulacija u prometnim kanalima reprodukcije, nivo, struktura i dinamika kreditnih plasmana, likvidnost ekonomskih subjekata i privrede, dužničko-poverilački odnosi ekonomskih transaktora i dr. Pojam monetarne ekonomije se upotrebljava da označi ulogu i u caj novca u determinisanju privrednih kretanja. Predmet monetarne poli ke je regulisanje količine novca i obima i strukture kredita, sa svrhom da se obezbedi potrebna količina novca da bi delovala u određenom pravcu na realna privredna kretanja. Kreditni sistem i kreditna poli ka u užem smislu su skup propisa i pravila kojima se regulišu kreditni odnosi ekonomskih transaktora, osnove kredi ranja, izvori kredita, nosioci kreditne ak vnos , korisnici kredita, uslovi kredi ranja i dr. KADA PR...
View Full Document

This note was uploaded on 01/08/2013 for the course ECONOMICS 2 taught by Professor Ahmad during the Spring '09 term at Punjab Engineering College.

Ask a homework question - tutors are online