US - Monetarno-kreditni i devizni sistem

US Monetarno-kreditni i devizni sistem

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: sno, izvoznikove poslovne banke) još, preuzima (potvrđuje) obavezu koju ima i akredi vna banka. Uvođenjem potvrđujuće/ konfirmirajuće banke, poskupljuju se troškovi akredi vnog posla. Nepotvrđeni akredi v – posrednička banka saopštava uslove bez daljih obaveza. Pokriveni akredi v – pokriće se doznačuje u inostranstvo u momentu otvaranja akredi v. Prenosivi i neprenosivi akredi v – prenosivi akredi v mora bi izričito naglašen kao takav, i znači da se može sa korisnika akredi va (prodavca/izvoznika) prene 234 MÊÄ ã ÙÄÊ-»Ù ®ãÄ® ® ò®þÄ® Ý®Ýã à na drugi privredni subjekt (prema kome korisnik akredi va ima obavezu). U tom slučaju reč je o jednom akredi vu i dva ugovora. Revolving akredi v – po iskorišćenju prvobitnog iznosa se ne gasi, već se iznos vraća na prvobitni (tj. ostaje da važi do isteka roka definisanog kupoprodajnim ugovorom između kupca i prodavca). Akredi v (pla v) po viđenju (at sight) – isplaćuje se odmah nakon prezentovanja potrebnih dokumenata. Terminski akredi v ili akredi v sa odloženim plaćanjem – naplata je odgođena za određeno vreme (isplata je vezana za određeni rok), obično od datuma fakture ili otpremnog dokumenta (definisano u uslovima konkretnog akredi va). Stand-by akredi v – obaveza akredi vne banke da pla korisniku (izvozniku), ali ne uz prezentaciju potrebne dokumentacije, već na bazi pismene izjave korisnika (prodavca/izvoznika) da nalogodavac (kupac/uvoznik) nije izvršio svoju obavezu. Ovi akredi vi su iden čni bankarskim garancijama. Nastali su u američkoj bankarskoj praksi. “Back to back” akredi v – odnosno kontra akredi v, primenjuje se onda kada akredi v nije prenosiv, pa se umesto prenosa otvara drugi akredi v. Bitno je da se vodi računa o rokovima važenja osnovnog akredi va (duži rok) i drugog akredi va (kraći rok) koji se otvara na osnovu osnovnog akredi va.244 Obaveza po akredi vu se može izvrši na sledeći način: Plaćanje po viđenju (tzv. by sight payment), Odloženo plaćanje (tzv. by deferred payment), Akcep ranjem menice (tzv. by acceptance), Negociranjem (tzv. by nego a on). Može se zaključi da su osnovne karakteris ke akredi va sledeće: Izvoznicima/prodavcima ne odgovara da otpreme robu, a onda čekaju da uvoznik/ kupac pregleda robu i odluči se da li da pla i kada da pla . Zato akredi v pruža mogućnost izvoznicima da im se pla po prezentaciji seta dokumenata. Aranžman o dokumentarnom akredi vu je prodaja dokumenata, a ne prodaja robe. Banka neće pla po dokumen ma koja nisu u strogoj saglasnos sa zahtevima iz akredi va. 245 244 Troškovi otvaranja, vođenja i likvidacije akredi va mogu bi na teret: 1. korisnika akredi va - ako je u pitanju nostro akredi v to znači da banka svoje troškove naplaćuje od ino-banke (opcija BEN u SWIFT poruci). 2. nalogodavca – nalogodavac snosi troškove otvaranja, konfirmacije i ostale troškove inobanke (o čemu ga izveštava njegova poslovna banka)/ opcija OUR u SWIFT poruci/. 3. uobičajeno je da svako snosi troškove svoje banke. U praksi je moguća opcija da se bankarski troškovi dele između nalogodavca i korisnika akredi va (opcija SHA u SWIFT poruci). 245 Najčešća dokumenta u akredi vnom poslovanju su: faktura, transportna dokumenta (kamionski tovarni list /CMR/; avionski tovarni list /AMB/; železnički tovarni list /CIM/; brodski tovarni list /B/L/ odnosno konosman, je dokument kojim prevoznik potvrđuje da je roba utovarena na brod. To je prenosiv dokument koji daje pravo svojine na robi na koju se odnosi. Može služi kao kolateral.), dokumenta o osiguranju (polisa ili ser fikat o osiguranju) i ostala dokumenta (menica, izjave, itd.). D ò®þÄ® Ý®Ýã à 235 Realizacija akredi vnog posla se sastoji iz sledećih koraka: 1. Nalogodavac (kupac/uvoznik) predaje banci zahtev za otvaranje dokumentarnog akredi va. Zahtev podrazumeva podnošenje naloga za otvaranje akredi va, navođenje osnova plaćanja – profakturu ili kupoprodajni ugovor, itd. 2. Banka nakon odobravanja plasmana (ukoliko se radi o akredi vu sa odloženim polaganjem pokrića) i zaključivanja Ugovora o otvaranju akredi va, otvara akredi v putem SWIFT-a. 3. Korisnik akredi va (izvoznik) proverava prihvatljivost uslova akredi va i isporučuje robu (izvozi). 4. Korisnik akredi va prezentuje akredi vna dokumenta poslovnoj banci na naplatu. 5. Ukoliko prezen rana dokumenta ne odgovaraju uslovima akredi va, banka odbija isplatu (stavlja rezervu). 6. Ukoliko su dokumenta u redu isplatna banka izvršava plaćanje ili potvrđuje datum dospeća plaćanja.246 7. Potrebno je da uvoznik obezbedi pokriće na prvi poziv banke, a najkasnije na dan dospeća. 8. Ukoliko nalogodavac ne izvrši svoju obavezu na dan dospeća plaćanja, banka isplaćuje akredi v i knjiži obavezu klijenta na dospela potraživanja. Klijenta o istom obaveštava lični bankar ili savetnik u banci koji dalje vodi brigu o napla . 9. Na datum dospeća, isknjižava se vanbilansna evidencija kod banke (po osnovu otvorenog akredi va). 1.4.4. BANKARSKA GARANCIJA Bankarska g...
View Full Document

This note was uploaded on 01/08/2013 for the course ECONOMICS 2 taught by Professor Ahmad during the Spring '09 term at Punjab Engineering College.

Ask a homework question - tutors are online