{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

US - Monetarno-kreditni i devizni sistem

75 economic policy and na onal accoun ng in ina onary

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Srbije može obavlja spot trgovinu deviza na dva načina: Na aukcijama – na kojima banke dostavljaju ponude za kupovinu, odnosno, prodaju deviza po utvrđenim pravilima i u utvrđenom roku, i to: Po fiksnom metodu kupovine/prodaje dinara prema evru, odnosno, po kursu koji je Narodna banka Srbije unapred utvrdila i saopš la bankama i banka može Narodnoj banci Srbije dostavi samo tu jednu ponudu. Po varijabilnom metodu kupovine/prodaje dinara prema evru, odnosno, po kursu koji Narodna banka Srbije nije unapred utvrdila i saopš la bankama. Aukcija može bi po: - višestrukom kursu dinara prema evru – kad Narodna banka Srbije kupuje/ prodaje devize po kursu koji je ponudila banka čija je ponuda prihvaćena na aukciji; - jedinstvenom kursu dinara prema evru, kada Narodna banka Srbije kupuje/ prodaje devize po istom kursu od svake banke čija je ponuda prihvaćena na aukciji. Redosled pojedinačnih ponuda banaka na aukciji po varijabilnom metodu utvrđuje se prema visini kurseva navedenim u m ponudama, i to počev od najviših do najnižih – ako Narodna banka Srbije prodaje devize, a od najnižih do najviših – ako Narodna banka Srbije kupuje devize. Ukoliko postoji više ponuda sa is m kursevima koji su prihvaćeni (granični kurs), a pri tom je iznos deviza naveden u ponudama po graničnom kursu veći od iznosa preostalih deviza koje Narodna banka Srbije kupuje ili prodaje – 326 Odluka o uslovima i načinu obavljanja spot trgovine je stupila na snagu 01.06.2009. /Objavljena u Sl.listu RS 34/09. D ò®þÄ® Ý®Ýã à 333 raspoređivanje se vrši srazmerno učešću h ponuda u iznosu deviza navedenom u ponudama po graničnom kursu. Bilateralno – na osnovu pojedinačne ponude banke za kupovinu/prodaju deviza, kao i na osnovu ponude Narodne Banke Srbije. Guverner ili ovlašćeno lice donosi odluku o organizovanju aukcije na kojoj će se obavi spot kupovina /prodaja deviza, koja sadrži sledeće podatke: Datum održavanja aukcije. Vrsta spot transakcije. Vrsta aukcije. Visina aukcije, ako se organizuje aukcija po fisknom metodu. Datum spot valute, odnosno, datum izvršenja transakcije. Najmanji iznos na koji ponuda banke može da glasi. Rok za dostavljanje ponuda banaka. Ukoliko odluka o organizovanju aukcije ne sadrži podatak o ukupnom iznosu sredstava – deviza koje Narodna banka Srbije kupuje/prodaje, guverner ili ovlašćeno lice, na osnovu primljenih ponuda banaka na dan održavanja aukcije, odlučuje o ukupnom iznosu sredstava koji se kupuje ili prodaje na aukciji. U odluci je takođe navedneo da Narodna banka Srbije može, na osnovu pojedinačne ponude banke – da spot kupi, odnosno, spot proda devize, na taj način što poziva banke da joj dostave svoje ponude za spot kupovinu ili prodaju deviza. Na osnovu pojedinačnog zatheva banke za kupovinu/prodaju deviza, NBS može da svoju ponudu za isto. O bilateralnoj kupoprodaji deviza odlučuje guverner. Bilateralna kupoprodaja deviza vrši se preko Rojters sistema, elektronske pošte ili telefaksa. Narodna banka Srbije i banka o svakoj pojedinačnoj spot transakciji obavljenoj na aukciji ili bilaterno zaključuju poseban ugovor, koji se smatra zaključenim u trenutku kada strana koja je dala ponudu za kupovinu/prodaju deviza (ponudilac) prima prihvat te ponude od druge strane (ponuđeni). Narodna banka Srbije i banka su obavezne da međusobno potvrde elektronski elemente posebnog ugovora razmene SWIFT poruka MT 300. Narodna banka Srbije ima obavezu da izvrši svoje obaveze prema banci po osnovu spot kupoprodaja deviza posle izvršenja obaveza banke prema Narodnoj banci Srbije. Ako banka na datum izvršenja transakcije ne izvrši svoju obavezu prema Narodnoj banci Srbije (ne upla ukupan iznos ugovorene obaveze) poseban ugovor o kupoprodaji deviza ne raskida. Ukoliko upla manji iznos od dogovorenog, Narodna banka Srbije će vra banci iznos koji je uplaćen, a ugovor se raskida i u ovom slučaju. 4.4.2. SVOP KUPOVINA I SVOP PRODAJA DEVIZA U važećoj Odluci je navedeno da Narodna banka Srbije može, kao posebnu meru podrške finansijskoj stabilnos zemlje, neposredno sa bankama obavlja sledeće svop 334 MÊÄ ã ÙÄÊ-»Ù ®ãÄ® ® ò®þÄ® Ý®Ýã à transakcije na Međubankarskom tržištu deviza:327 Svop prodaju deviza (evra) za dinare, radi obezbeđenja devizne likvidnos banaka. Svop kupovinu deviza (evra) za dinare, radi obezbeđenja dinarske likvidnos banaka. Pod svop transakcijom se podrazumeva istovremeno ugovaranje spot kupovine ili prodaje deviza za dinare i terminske kupovine ili prodaje deviza za dinare između Narodne banke Srbije i banke. Neophodno je da banka ispunjava određenje uslove (propisane odlukom) da bi bila u mogućnos da obavlja svop transakcije sa Narodnom bankom Srbije. Narodna banka Srbije može da omogući banci da na dan dospeća svop transakcije zanovi svop transakciju, odnosno, zaključi novi, poseban ugovor o svop kupovini ili prodaji deviza. Radi obavljanja svop transakcija, banka zaključuje sa Narodnom bankom Srbije okvirni ugovor o svop kupovini ili prodaji deviza, kojim se utvrđuju odnosi Narodne banke Srbije i banke u vezi sa zaključivanjem pojedinačnih svop transakcija i izvršavanjem obaveza ugovornih strana. Narodna banka Srbije može obavlja svop kupovinu ili prodaju deviza: Na aukcijama – na kojima banke dostavljaju ponude po utvrđenim pravilima i u utvrđenom roku. Bilateraln...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online