US - Monetarno-kreditni i devizni sistem

90 opirnije o treem razlogu prihvatanja stabilnos

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ansa, inflacija će taj deficit proširi . U slučaju da je postojao suficit platnog bilansa, inflacija će doves do smanjenja ili nestanka suficita, a eventualno i do prelaska u deficit.82 Delovanje inflacije na platni bilans uglavnom se oseća preko delovanja inflacione novčane tražnje na izvoz i uvoz. Poskupljenje izvoznih roba za inostranog kupca, opadanje izvozne sposobnos i povećanje troškova proizvodnje u odnosu na inostranstvo, su rezultat povećane novčane tražnje praćene većim rastom cena u odnosu na cene u privredama poslovnih partnera inflacijom pogođene ekonomije. Sve to kao krajnju instancu ima nega van efekat na izvoz, s obzirom na to da is opada. Pri tome, se javlja nega van spoljnotrgovinski mul plikator kao rezultat opadanja izvoza u većoj meri od promene nacionalnog dohotka. Shodno tome, ne mora da dođe do apsolutnog pada izvoza, ali je njegov rela van pad česta pojava. Ukoliko gledamo delovanje inflacije na uvoz, možemo konstatova da pods če uvoz. Pri tome, se ostvaruju sledeći nega vni efek : Dolazi do porasta cena na domaćem tržištu, kao rezultat rasta domaće novčane tražnje (usled inflacije) koja se kreće iznad rasta robnih fondova. Dolazi do porasta uvoza usled dela nerealizovane novčane tražnje u zemlji, koja vrši pri sak na stranim tržiš ma. Dolazi do porasta uvoza sada jefinije inostrane robe, usled rela vno viših domaćih cena i troškova u odnosu na cene i troškove na inostranom tržištu. Dok se izvoz, ne ispla bez obzira na sprovedene s mula vne mere od strane države. Inflacija se može donekle drža pod kontrolom uvođenjem administra vne kontrole uvoza i devizne kontrole uopšte.83 82 83 Platni bilans je sistematski pregled svih transakcija koje reziden jedne zemlje obave u datom periodu vremena sa reziden ma drugih zemalja. U skladu s m, platni bilans posmatra zemlju u celini, odnosno, agregatno se posmatraju njena dugovanja (odliv) i potraživanja (priliv) u datom periodu vremena (mesec, tromesečje, polugodište, najčešće godina). Trgovinski bilans, stavlja u odnos vrednost uvoza robe (proizvoda) u određenom periodu (obično u toku godine) sa vrednošću izvoza robe (proizvoda) u istom vremenskom periodu. Deflacija je mera za uravnoteženje platnog bilansa. Predstavlja skupu meru za uravnoteženje platnog bilansa jer podrazumeva staganciju i nezaposlenost. Ponekad se koris kao sredstvo za pods canje izvoza i ograničavanje uvoza. Nekada zemlje pribegavaju uravnoteženju bilansa uvođenjem kontrole na deviznom tržištu, ali me ne otklanjaju neravnotežu u privredi. MÊÄ ã ÙÄÊ-»Ù ®ãÄ® Ý®Ýã à 83 Delovanje inflacije na devizni kurs je determinisano sledećim faktorima:84 Dispariteta i dinamike domaćih cena na inostranim tržiš ma, Kretanja troškova poslovanja u privredi, Monetarne ekspanzije ili restrikcije u zemlji, Inflatornih očekivanja, Psiholoških faktora u pogledu očekivanih promena deviznog kursa, Kretanja deviznih kurseva na inostranom tržištu, Odluka vlada i mera makroekonomske poli ke drugih država, Mogućnost plasmana domaćeg novca u druge oblike profitonosne i sigurne akve u uslovima inflacije, Poverenja u mere vlade i ekonomske poli ke u zemlji u odnosu na inflaciju i devizni kurs i dr. Ukoliko monetarne vlas žele da zadrže zvanični fiksni kurs, u uslovima bržeg rasta domaćih cena u odnosu na kretanje cena na inostranim tržiš ma, tada će kurs domaće valute posta vrlo brzo precenjen. Što dalje u če na pogoršanje platnog bilansa jer dolazi do ograničenja domaćeg izvoza i s mulisanje uvoza. U praksi se devizni kurs određuje metodom pariteta kupovnih snaga. U skladu s m devizni kurs postaje neutralan ukoliko je kupovna snaga domaćeg novca, konvertovanog u devize, opala na inostranom tržštu usled veće inflacije u zemlji. Stalna prilagođavanja (puzeća devalvacija) ili devalvacija se koris za prilagođavanje kursa domaće valute (u slučaju kada pada vrednost novca). 85 86 Devalvacija je opravdana samo onda ako se izvrši u visini koja je potrebna da se uspostave kursevi ravnoteže. Rezulta njene primene su zadovoljavajući u kratkom roku. Na dugi rok, kao i inflacija, može bi opasna. Konačan uspeh devalvacije zavisi od kretanja cena na domaćem i inostranom tržištu, kao i od brojnih faktora: (1) struktura izvoza zemlje koja devalvira i njena izvozna orijentacija, (2) kretanje cena u privredi nakon devalvacije, (3) značaj zemlje i učešće njenog izvoza u ukupnoj svetskoj trgovini, (4) broj zemalja koje istovremeno devalviraju, (5) elas čnost strane tražnje u odnosu na ponudu robe i usluga od strane zemlje koja je devalvirala valutu itd. 87 84 85 86 87 84 Devizni kurs je cena deviza (stranog novca) izražena u jedinicama domaće valute. Devalvacija je smanjenje vrednos nacionalne valute u odnosu na njen standard – zlato ili drugu valutu do kojeg dolazi odlukom monetarnih vlas (a u uslovima fiksnog kursa). U praksi se sreću sledeća značenja devalvacije: 1. Intervalutarna vrednost novca i kupovna snaga, u smi...
View Full Document

This note was uploaded on 01/08/2013 for the course ECONOMICS 2 taught by Professor Ahmad during the Spring '09 term at Punjab Engineering College.

Ask a homework question - tutors are online