US - Monetarno-kreditni i devizni sistem

9a congress approves a big icrease in visas for

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: i dolazi kao braunfild može dovesti do racionalizacije i gubitka radnih mesta negativni efekti Nova radna mesta kroz povezivanje sa dobavljačima i kupcima Uvoze iz sopstvene zemlje ili sele celu firmu u drugu zemlju Kvalitet Plaćaju više i utiču na rast produktivnosti Uvodi praksu otpuštanja i promocija, što unosi nemir Proširuje iskustva, ”best practice” na ceo lanac domaćih firmi Spušta plate ako domaće firme reše da konkurišu niskim platama Lokacija Nova i verovatno bolja radna mesta u oblastima sa visokom nezaposlenošću Doprinosi daljoj zagušenosti u gradskim sredinama i pojačava regionalnu nejednakost Pojačava rešenost firmi da obave migraciju iz regionalnih centara Seli se ako nema uslova za poslovanje; stvaranje lokalnih monopola Izvor: Begović, M., Mijatović, B., Paunović, M., Popović, D., Grinfild inves cije u Srbiji, Centar za liberalno demokratske studije, Beograd, 2007, str. 12 Slika br. 29. Raspon potencijalnih efekata stranih direktnih inves cija na zemlje učesnike u međunarodnom kretanju kapitala D ò®þÄ® Ý®Ýã à 293 3.4.2. STRANE PORTFOLIO INVESTICIJE Strane por olio inves cije (tržište kapitala) predstavljaju bitnu mogućnost za finansiranje proste i proširene reprodukcije. Prednost ovog načina finansiranja u odnosu na kreditni odnos je u tome što u suš ni tangira vlasnički odnos prema imovini. Svrha akcionarskog poslovanja je uvećanje privrednih i finansijskih tokova putem emisije i prometa akcija, koje su predmet trgovine (kupoprodaje) na berzi.300 Na sekundarnom tržištu kapitala se realizuje koncentracija ponude i tražnje dugoročnih har ja od vrednos i u isto vreme aukciono određivanje cene, po objek vnim tržišnim kriterijumima. Na tržištu kapitala se trguje tzv. por olio plasmanima (akcije i obveznice). Pri tome, na akcijama je moguća veća zarada nego na obveznicama, ali je sigurnost plasmana kod obveznica veća. Trebalo bi ima u vidu da je razvoj tržišta kapitala direktno povezan sa odnosom štednje i inves cija, stopom inflacije, kamatom i deviznim kursom. Bez konver bilne i stabilne nacionalne valute nije moguć razvoj pravog tržišta kapitala. Tržište kapitala: Obezbeđuje po tržišnim uslovima nedostajući kapital za privredni razvoj. Ostvaruje op malnu alokaciju sredstava i suficitom pokriva deficite u kapitalu preduzeća, građana i države. Utvrđuje realnu cenu kapitala, odnosno, realne kamatne stope. Inves ranje u akcije je rizično, a tržište se bazira na nadi da će sutra bi veća cena, mada može bi i gubitak (realizacija nepoželjnog rizičnog događaja). Neophodni uslovi za razvoj tržišta kapitala su: Približno uravnotežena ponuda i tražnja novca i konver bilna valuta. Transparentna i stabilna ekonomska poli ka. Stabilan poli čki sistem, dinamičan i stabilan privredni razvoj. Efikasna, konzistentna i transparentna pravna regula va i sudska zaš ta vlasnika. Odgovarajući obim i struktura kvalitetnih finansijskih instrumenata. Osnovni nosioci tržišta kapitala su banke, berze i inves cioni fondovi, koji su odavno postali mul nacionalni konglomera , sa ogromnom finansijskom snagom i opremljeni su elektronsko-automa zovanim i digitalno-sofis ciranim procesima, što jeste u skladu sa zahtevima savremenog globalnog finansijskog tržišta. Ostali učesnici na tržištu kapitala su: berzanski posrednici, ins tucionalni inves tori, komisija za har je od vrednos i ins tucije državnog nadzora. 300 Por olio inves cije predstavljaju skup instrumenata (u koje je inves rano) ili har ja od vrednos koje pripadaju jednom inves toru. Por olio pristup omogućava inves torima da smanjuju rizik i stabilizuju prinos tako što će u svom por elju da drže veći broj različi h har ja od vrednos . Osnovni cilj por olio inves cija je s canje odgovarajućeg prinosa u vidu kamate ili na bazi promene kursa har ja od vrednos . Ostali razlozi za formiranje por olija su: smanjenje rizika inves ranja i op mizacija strukture imovine privrednih subjekata (odnosno vlasnika por elja). Mo v por olio inves cija je s canje kontrole. 294 MÊÄ ã ÙÄÊ-»Ù ®ãÄ® ® ò®þÄ® Ý®Ýã à Pri tome, na tržištu se pojavljuju: Otvoreni inves cioni fondovi - prikupljaju sredstva emitovanjem dokumenata o udelu u Fondu, te tako prikupljena sredstva ulažu u finansijske instrumente. Vlasnici dokumenata o udelu mogu, u svakom trenutku, od Fonda zahteva da te udele otkupi po ceni koja je jednaka neto vrednos imovine Fonda, podeljenoj sa brojem udela. Zatvoreni inves cioni fondovi – podrazumevaju da ulagač kupuje akcije Fonda, kojima može slobodno trgova na organizovanom finansijskom tržištu. Takođe, banke imaj sledeće uloge na tržištu kapitala: Plasman i kupovina vrednosnih papira za svoj račun. Komisionara kada preuzima emisiju efekata sa namerom njene dalje prodaje inves torima (u svoje ime, a za tuđ račun). Posredničku, kada samo postupaju po nalogu kupca i prodavca (rad u tuđe ime i za tuđ račun tzv. kastodi b...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online