US - Monetarno-kreditni i devizni sistem

Aukcija po jedinstvenim svop poenima kada narodna

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: acija, korisnici budžetskih sredstava Republike Srbije, korisnici sredstva organizacija obaveznog socijalnog osiguranja i korisnici budžetskih sredstava lokalne vlas . Diplomatsko, konzularna i druga predstavništva u inostranstvu koja se finansiraju iz budžeta Republike Srbije i domaći državljani zaposleni u m predstavništvima, kao i članovi njihovih porodica. Nereziden su sva lica koja nisu navedena pod pojmom rezidenta. Banka je akcionarsko društvo sa sedištem u Republici Srbiji, koje ima dozvolu za rad Narodne banke Srbije i obavlja depozitne poslove i kreditne poslove, a može obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom. Pod bankom se smatra i banka koja ima ovlašćenje Narodne banke Srbije za obavljanje poslova platnog prometa i kreditnih poslova sa inostranstvom. Sredstva plaćanja su dinar i strana sredstva plaćanja. Strana sredstva plaćanja su: Devize – potraživanja u inostranstvu koja glase na stranu valutu. Efek vni strani novac – potraživanja u gotovini, odnosno, papirni ili kovani novac koji glasi na stranu valutu. Instrumen plaćanja su: čekovi, menice, akredi vi, doznake, platne kar ce, drugi instrumen plaćanja (potraživanja od izdavaoca – nerezidenta, koja glase na stranu valutu i mogu se unovči u stranu valutu). Tekuće devizno poslovanje – tekući poslovi između rezidenata i nerezidenata čija namena nije prenos kapitala. Plaćanje, naplaćivanje i prenos po tekućim poslovima između rezidenata se vrši slobodno. Plaćanja i prenosi po osnovu tekućih poslova obuhvataju, bez ograničenja: Plaćanja po osnovu spoljnotrgovinskih poslova i po drugim tekućim poslovima sa inostranstvom u smislu zakona koji uređuje spoljnotrgovinsko poslovanje. Plaćanja po osnovu otplate dela glavnice i kamata na kredite. Povraćaj sredstava uloženih u inves cije, kao i prenos u inostranstvo i unos dobi po osnovu direktnih inves cija. D ò®þÄ® Ý®Ýã à 315 Prenose u korist fizičkih lica po osnovu: penzija, invalidnina i ostalih socijlanih primanja, prenose po osnovu poreza i taksi, međudržavne saradnje, likvidiranih šteta po osnovu ugovora o osiguranju, prenose po osnovu pravosnažnih sudskih odluka, prenose po osnovu dobitaka u igrama na sreću, naknada za koncesije, članarine i kazni (penala) i druge prenose, kao i prenose po osnovu iznosa troškova potrebnih za izdržavanje porodice. Redovan izvoz/uvoz i izvoz/uvoz na kredit – Devizni zakon obavezuje rezidente da sredstva plaćanja po osnovu izvoza robe ili usluge, unesu u Republiku Srbiju u roku od 180 dana od dana izvoznog carinjenja robe, odnosno, od dana izvršenja usluge. Posao izvoza robe ili usluge sa ugovorenim rokom naplate dužim od 180 dana od dana izvoznog carinjenja robe, odnosno, od dana izvršenja usluge, kao i posao izvoza robe ili usluge koji nije naplaćen u roku od 180 dana, smatra se kreditnim poslom sa inostranstvom. Rezident sredstva plaćanja ostvarena po osnovu prodaje plaćene robe koja se nalazi u inostranstvu i neposredno isporučuje u inostranstvo (reeksportni poslovi), unosi u Republiku Srbiju u roku od 180 dana od dana izvršenog plaćanja. Rezident unapred plaćenu robu ili uslugu uvozi u Republiku Srbiju u roku od 180 dana od dana izvršenog plaćanja robe ili usluge. Rezident koji ne uveze robu ili uslugu u roku od 180 dana vrši povraćaj unapred plaćenog iznosa odmah, a najkasnije u roku od pet dana od dana isteka navedenog roka. Posao uvoza unapred plaćene robe ili usluge sa ugovorenim rokom uvoza dužim od 180 dana od dana izvršenog plaćanja smatra se kreditnim poslom sa inostranstvom. Narodna banka Srbije, na predlog Ministarstva finansija, propisuje uslove i način eviden ranja kreditnih poslova. Rezident – pravno lice može realizovani posao izvoza robe i usluga izuzetno naplarealizovanim uvozom robe i usluga pod uslovom i na način koji propiše Vlada. Time se omogućava prebijanje dugovanja i potraživanja nastalih spoljnotrgovinskim poslovima. Ovde se radi o poslovima koje privredni subjek obavljaju sa is m inopartnerima u odnosu 1:1, te u tom slučaju, iako nema priliva deviza, nema ni odliva deviza iz Republike, ni pri saka na devizno tržište. Istovremeno se stvara mogućnost da pravna lica, koja su u Republici osnovale mul nacionalne kompanije vrše obračun i plaćanje usalgašenih potraživanja i dugovanja po spoljnotrgovinskim poslovima sa kompanijama iz sistema svoje korporacije.317 Kupoprodaja potraživanja i dugovanja po spoljnotrgovinskim poslovima rezidenata – Banke, odnosno, reziden , osim rezidenata fizičkih lica, mogu kupova ili prodava , odnosno, pla ili napla potraživanja i dugovanja koja su nastala po spoljnotrgovinskim poslovima rezidenata. 317 Napomena: NBS je predložila izmenu deviznog zakona u smislu da se rok redovnog izvoza robe i usluga od 180 dana poveća na godinu dana, a preko godinu dana bio bi kreditni posao. 316 MÊÄ ã ÙÄÊ-»Ù ®ãÄ® ® ò®þÄ® Ý®Ýã à Navedeni poslovi mogu se vrši samo na osnovu ugovora, zaključenog u pismenoj formi između svih učesnika u poslu. Banke su dužne da o navedenim poslovima izveste Narodnu banku Srbije na...
View Full Document

This note was uploaded on 01/08/2013 for the course ECONOMICS 2 taught by Professor Ahmad during the Spring '09 term at Punjab Engineering College.

Ask a homework question - tutors are online