US - Monetarno-kreditni i devizni sistem

B je primarna emisija denisana kao ukupni plasmani

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ucija monetarnog sistema u inostranstvu, ne znači povlačenje novca (i obrnuto, u smislu kreiranja novca). 57 U okviru ove analize istovremeno se upotrebljavaju sledeći termini sa is m značenjem: devizne transakcije, transakcije platnog i deviznog bilansa, plan bilans i devizni bilans. Misli se na devizne transakcije sa inostranim reziden ma. Takođe, se zanemaruje razlika između platnog i depozitnog bilansa kao nevažna, i po pravilu se upotrebaljava izraz platni bilans, kao opš ji, i metodloški i prak čno bolje poznat širem krugu zainteresovanih. MÊÄ ã ÙÄÊ-»Ù ®ãÄ® Ý®Ýã à 53 Ovo objašnjenje je neophodno dopuni informacijom šta u če na navedene promene u bilansu monetarnih ins tucija, u kojoj meri su ove promene zavisne od h ins tucija, a u kojoj meri samo odražavaju kretanja koja zavise od odluka drugih subjekata. Prak čno to znači povezivanje prethodno navedenih promena u bilansima monetarnih ins tucija sa transakcijama platnog bilansa, i adekvatnu klasifikaciju svih transakcija. Platni bilans se može definisa kao zbir salda platnog bilansa ( PB ), neto inostrane obaveze nemonetarnih subjekata ( Z ) i u caj deviznih transakcija monetarnog sistema sa inostranstvom ( IA − IP ) , koji se izjednačava sa nulom, odnosno, monetarni efekat platnog bilansa ( M I ) zavisi od iznosa salda platnog bilansa i od strukture inostranog zaduženja po sektorima. Matema čki se može izrazi na sledeći način: PB + Z + ( IA − IP) = 0 M I = IA − IP = PB + Z Na osnovu dobijene jednakos možemo zaključi sledeće: Monetarni efek deviznih transakcija na platni bilans zavise od salda platnog bilansa i od promene neto obaveza domaćih nemonetarnih subjekata prema inostranim subjek ma. Kreiranje novca je rezultat pozi vnog salda tekućih transakcija platnog bilansa (i obrnuto za povlačenje novca). Ovakvom efektu treba doda iznos promene neto obaveza nemonetarnih subjekata prema inostranstvu, i obrnuto. Shodno tome, jedan is saldo tekućih transakcija platnog bilansa može ima različite monetarne efekte, uključujući i suprotne efekte od normalnih. U našim uslovima, devizni kurs dinara u če značajno na intenzitet monetarnih efekata deviznih transakcija. PITANJA ZA DISKUSIJU I VEŽBE: 1. Objasnite prirodu i strukturu kreiranja novca. 2. Navedite i objasnite polazišta teorija procesa formiranja novčane mase. 3. Navedite osnovne metode analize promene količine novca. 4. Navedite i objasnite pristupe u interpretaciji monetarnih agregata. 5. Objasnite pristup Miltona Friedmana i A. Schwartz. 6. Objasnite pristup Phillipa Cagana. 7. Koje su osnovne pretpostavke funkcionalnog prisutpa analizi promene novčane mase? 8. Objasnite pristup Ronalda Teigena. 9. Kako bankarski kredi u ču na emisiju i povlačenje novčane mase? 10. Kako nemonetarni depozi u ču na stvaranje i povlačenje novčane mase? 11. Kako devizne transakcije banaka u ču na kreiranje i povlačenje novčane mase? 54 MÊÄ ã ÙÄÊ-»Ù ®ãÄ® ® ò®þÄ® Ý®Ýã à 6. MONETARNO-KREDITNA MULTIPLIKACIJA Monetarni mul plikator formalno predstavlja složen odnos između količine novca i primarnog novca, koji pokazuje broj jedinica količine novca na jedinicu primarnog novca i istovremeno uključuje monetarne, finansijske i nefinansijske transakcije učesnika savremenog finansijskog tržišta. Matema čki monetarni mul plikator se može iskaza kao zbir tri posebna mul plikatora: kreditnog, prelivanja novca u nemonetarne obaveze monetarnih ins tucija i deviznih transakcija monetarnih ins tucija.58 Važno je naglasi da učesnici finansijskog tržišta (centralna banka, ostale monetarne ins tucije, nemonetarni domaći subjek i inostranstvo) svojim ponašanjem (koje je movisano različi m razlozima) u ču na proces monetarne mul plikacije. KADA PROČITATE OVAJ DEO TREBALO BI DA: Znate koje su pretpostavke procesa monetarno-kreditne mul plikacije. Znate kako se matema čki prosto i složeno može izrazi monetarni mul plikator. Odgovorite na pitanje koji faktori uslovljavaju promene monetarnog mul plikatora i na koji način. Znate da definišete kreditni potencijal banke. Objasnite šta je kreditni mul plikator i od čega zavisi. Objasnite vezu između kreditnog potencijala banke i monetarnog mul plikatora. Znate da opišete odnos mul plikacije novca i monetarne poli ke. 58 Pomenu cilj se ostvaruje izražavanjem svih varijabli monetarnog mul plikatora putem njihovog odnosa sa domaćim plasmanima monetarnih ins tucija (K). Osnova ovakvog razmišljanja je da su domaći plasmani monetarnih ins tucija osnovni instrument kreiranja monetarne poli ke. Kompletan proces uvođenja novih rela vnih činioca u jednakost monetarnog mul plikatora pogleda u sledećem izvoru: Živković, A., Kože nac, G., Monetarna ekonomija, Ekonomski fakultet, Beograd, str. 180 MÊÄ ã ÙÄÊ-»Ù ®ãÄ® Ý®Ýã à 55 6.1. OKVIR MONETARNO-KREDITNE MULTIPLIKACIJE Monetarni mul plikator formalno predstavlja vrlo uprošćen odnos između količine novca i primarnog novca, koji pokazuje broj jedinica količine novca na jedinicu primarnog novca. U isto vreme, detaljnije posmatranje pokazuje veoma složen proces, koji uključuj...
View Full Document

This note was uploaded on 01/08/2013 for the course ECONOMICS 2 taught by Professor Ahmad during the Spring '09 term at Punjab Engineering College.

Ask a homework question - tutors are online