US - Monetarno-kreditni i devizni sistem

US Monetarno-kreditni i devizni sistem

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: voda industrijske potrošnje. (2) procesne tehnologije realizuju transferom tehnološko-procesne dokumentacije, inženjerskih priručnika i uputstava, procesne opreme, kao i pratećih prava savremenih naučno-istraživačkih rešenja. (3) kompleksne (projektne) tehnologije se ralizuju na podlo-zi kon nuiranog konsal nga i personalnog kontakta između originalnog vlasnika i pojedinih primalaca (korisnika) tehnologije. Pri tome, plaćanje tehnologije se može vrši u fiksnom iznosu (tj. putem jednokratne naknade), u procentu od vrednos proizvedene proizvodnje tzv. royality ili pak kombinovano (korišćenjem instrumenata međunarodnog platnog prometa). Plaćanje prestaje posle isteka određenog vremena, ukoliko se tehnološki izum ne inovira. Ukoliko govorimo o valu plaćanja strane tehnologije, možemo reći da se najčešće vrši u konver bilnim valutama, izuzev između zemalja sa klirniškim sporazumom o plaćanju, gde se uključuje u stavke ukupnog bilansa roba i usluga. U praksi, najčešće, transfer u obliku dugoročne proizvodne kooperacije plaća se kroz deo kontra isporuka robe i usluga od primaoca davaocu tehnlogije. Kod zajedničkih poslovnih ulaganja kapitala, najčešće se transfer tehnologije knjiži kao osnovni ulog stranca u ukupnom bilansu međusobnih ulaganja. Na kraju ćemo pomenu koji faktori u ču na uspeh transfera tehnologije. Verovatnoća uspeha se povećava ukoliko: partneri imaju pozi vno prethodno iskustvo, partneri 306 MÊÄ ã ÙÄÊ-»Ù ®ãÄ® ® ò®þÄ® Ý®Ýã à raspolažu kompetentnim ljudskim resursima, ujednačeno vrednovanje značajne tehnologije (obe ugovorne strane), mala geografska i kulturna distanca (među partnerima). U skladu s m možemo uoči da faktori koji povećavaju verovatnoću neuspeha transfera tehnologije su: različit koncepcijski i razvojni odnos prema prihvatanju novih tehnoloških rešenja (između partnera) uključujući i otpor ka prihvatanju novih tehnologija, razlike u organizacionoj i korpora vnoj kulturi (između ugovornih strana), karakteris ke same tehnologije (teže je izvrši transfer kompleksne tehnologije), nivo profesionalne i tehničke sofis ciranos ljudskih resursa kod potencijalnog primaoca tehnologije, kao i različit strategijski značaj usvajanja nove tehnologije.308 BOKS 2.4.3. - DEFINISANJE ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA Istraživanje i razvoj (I&R) predstavlja samo jednu komponentu inovativnih aktivnosti, ali to je najrazvijeniji, najraspoloživiji i međunarodno uporediv statistički indikator aktivnosti industrijskih inovacija. I&R se definiše kao “kreativni rad preduzet na sistetmatskoj osnovi sa ciljem povećanja stoka znanja, uključujući ljudsko znanje, kulturu i društvo, kao i upotrebu tog stoka znanja da bi se razvile nove aplikacije” (OECD). I&R uključuje: Bazična istraživanja – cilj bazičnih istraživanja je da dosegnu bolje znanje i razumevanje predmeta koji se proučava bez specifične aplikacije u vidu. U industriji, bazična istraživanja se definišu kao istraživanja koja unapređuju naučno znanje, ali nemaju specifičan neposredan komercijalni cilj. Primenjena istraživanja – cilj primenjenih istraživanja je doseći znanje i razumevanje, kako bi se zadovoljila specifična prepoznata potreba. U industriji, primenjena istraživanja znače otkrivanje naučnih znanja koja imaju specifičan komercijalni cilj u smislu proizvoda, procesa ili usluga. Razvoj – razvoj je sistemska upotreba znanja ili razumevanja ostvarenog procesom istraživanja, a usmerenog na proizvodnju korisnih materijala, uređaja, sistema ili metoda, uključujći dizajn i razvoj protivtipova i procesa. U tehnološki intenzivnim granama razgraničenje izumeđu istraživanja i razvoja prilično je složeno, jer se veliki deo I&R rada ostvaruje kroz blisku interakciju istraživanja privatnog i javnog sektora i kroz blisku saradnju sa kupcima i snabdevačima. Izvor: UNTCAD, World Investment Report 2005, Genera, 2005, pg. 103 309 309 308 Opširnije o faktorima uspeha i neuspeha transfera tehnologije pogleda sledeći izvor: Rakita, B., cit. delo, str. 224-225 309 U sledećem izvoru: Popovčić-Avrić, S., Vidas-Bubanja, M., cit. delo, str. 452 D ò®þÄ® Ý®Ýã à 307 BOKS 2.4.4. – PROIZVODNE INDUSTRIJSKE GRANE KLAIFIKOVANE PREMA NJIHOVOJ GLOBALNOJ TEHNOLOŠKOJ INTENZIVNOSTI, LISTA JE AŽURIRANA 2001. GODINE ISIC Revision 3 Industrije visoke tehnologije 1. Avio i kosmička industrija 2. Farmaceutska industrija 3. Kompjuteri i kancelarijska oprema 4. Elektronika i komunikacije 5. Precizna mehanika Srednje-visoko tehnološke industrije 6. Industrija električnih mašina i aparata 7. Autoindustrija 8. Hemijska industrija (bez farmaceutske industrije) 9. Industrija ostale transportne opreme 10. Mašine i oprema Srednje-nisko tehnološke industrije 11. Industrija obrade nafte 12. Guma i plastika 13. Nemetalni mineralni proizvodi 14. Brodogradnja 15. Osnovni metali 16. Fabrikovani metalni proizvodi (osim mašina i opreme) Nisko tehnološke industrije 17. Ostala mašinska industrija 18. D...
View Full Document

This note was uploaded on 01/08/2013 for the course ECONOMICS 2 taught by Professor Ahmad during the Spring '09 term at Punjab Engineering College.

Ask a homework question - tutors are online