US - Monetarno-kreditni i devizni sistem

Dalji razvoj ide u pravcu elektronskog sravnjenja

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: o “nacionalnu” valutu. PREDNOSTI JEDINSTVENE VALUTE NEDOSTACI JEDINSTVENE VALUTE Eliminacija transakcionih troškova Država članica se odriče svoje nacionalne valute Smanjenje cenovne diskriminacije Država članica se odriče svoje slobode u određivanju monetarne politike Smanjenje varijabilnosti deviznog kursa Država članica se odriče svoje slobode u mogućnosti makroekonomskog usklađivanja putem kretanja eksterne vrednosti svoje valute Slika br. 15. Prednos i nedostaci zajedničke valute 212 Opširnije o ECB pogleda sledeći izvor: www.ecb.int. 198 MÊÄ ã ÙÄÊ-»Ù ®ãÄ® ® ò®þÄ® Ý®Ýã à Prednos i nedostaci uvođenja evra prema prof. dr S. Popovčić-Avrić i prof. dr M.Vidas-Bubanja se mogu sistema zova na sledeći način:213 Prednos - direktne: snižavanje transakcionih troškova; poređenje cena u evrozoni od strane njenih državljana – jasnije razlike u cenama roba i usluga; trošak održavanja 12 valuta je mnogo veći nego jedne; olakšana je alokacija faktora proizvodnje; ostvaruje se emisiona dobit; evro je značajnija valuta nego što su pojedinačno bile svih prethodnih 12; povećana je transparentnost prilikom transakcija i eliminsan je rizik deviznih kurseva; širenje finansijskih tržišta koja postaju dostupnija i likvidnija. Prednos – manje direktne: makroekonomska stabilnost, niže kamatne stope, strukturalna reforma, stvaranje nove globalne valute rezervi, intenzivniji ekonomski rast, uvećan kredibilitet fiskalne poli ke i veće socijalne beneficije za korisnike. Nedostaci i troškovi: ogromni troškovi prelaska na evro, gubitak poslova, gubitak kursa valute, kontrolisana fiskalna poli ka, gubitak monetarne ekonomije. Zemlje će bi manje pogođene uvođenjem evra ako su: otvorenije za trgovinu, imaju diversifikovanju privredu i imaju veću mobilnost proizvodnih faktora (posebno rada). BOKS 19.2. – BUDUĆNOST EMU Teško je špekulisati o evoluciji Evropske monetarne unije u narednih 5 do 10 godina, pogotovo imajući u vidu broj novih članica i heterogenost Unije. Dok će postojeće članice gotovo zasigurno nataviti da konvergiraju u obliku dohodaka per kapita, moguće je, čak i verovatno, da će im se u EMU pridružiti ne samo tri zemlje članice EU koje se još uvek nisu složile da se uključe, već i zemlje Istočne Evrope, koje još uvek nisu ušle ni u EU. Ove nove članice bitno će se razlikovati od postojećih u pogledu dohodaka per kapita i ekonomske strukture. Njihova implikacija za razvitak strukture, organizacije i modus operandi monetarne unije je višestruka. Postoji veliki pritisak u sklopu EMU nad državama članicama koje su još uvek izvan MU, da se što pre pridruže i da njihove ekonomije što pre prihvate evro. Zasigurno je da će prijem novih članica u EU, odnosno, EMU, promeniti monetarnu politiku glasanja i reprezentacije u Evropskoj centralnoj banci. Eksperti smatraju da će se ulazak novih članica u EMU najviše odraziti na tržište rada i heterogenost. Međutim, oni predviđaju da će ovo biti duguročan problem za EMU i da će zemlje Istočne Evrope uspeti da savladaju “gep” između njihovih ekonomija i ekonomija postojećih članica, samo ukoliko nastave da jačaju i poboljšavalju kvalitet institucija. Svakako, EMU će zasigurno nastaviti da funkcioniše stabilno i efektivno, ne samo kao monetarni autoritet, već i kao nadnacionalna institucija, koja je po rečima Romana Prodija promenila prirodu nacionalnih država. Izvor: www.wikipedia.co.yu 213 U sledećem izvoru: Popovčić-Avrić, S., Vidas-Bubanja, M., cit. delo, str. 403-406 MÊÄ ã ÙÄÊ-»Ù ®ãÄ® Ý®Ýã à 199 19.2. MONETARNA POLITIKA EVROPSKE UNIJE 214 Primarni cilj monetarne poli ke ESCB/ECB formulisan je održavanje stabilnos nivoa cena u evro zoni. Stabilnost nivoa cena definisana je u smislu povećanja indeksa cena na malo do 2% godišnje (srednjoročna stopa). Takođe, je naglašeno da ni deflacija cena tj. snižavanje nivoa cena nije bilo u skladu sa proklamovanom poli kom održavanja stabilnog nivoa cena. U skladu s m, implicitno je regulisano i pitanje deviznog kursa. Monetarna poli ka evro zone prihvata da je devizni kurs evra, naročito prema američkom dolaru, jedan od indikatora monetarne poli ke i faktor potencijalnog kretanja cena u evro zoni. Pri tome, kao što je već ranije istaknuto monetarne vlas ne mogu istovremeno da proklamuju kao dva osnovna cilja monetarne poli ke stabilnost cena i stabilnost deviznog kursa. U skladu s m velike zemlje evro zone su prihva le režim plivajućeg deviznog kursa. Stav ECB je da se devizni kurs evra formira kao rezultat, a ne cilj, monetarne i ekonomske poli ke koja se vodi u evro zoni u odnosu na druge zemlje kao i cikličnih kretanja privrednih ak vnos u evro zoni i inostranstvu. Shodno tome, ECB ima zadatak da brani stabilnost deviznog kursa evra indirektno preko stabilizaciono-orijetnisane monetarne poli ke koja bi delovala u kombinaciji sa odgovarajućim fiskalnim poli kama u zemljama koje su ušle u sastav evro zone. ECB ima dve opcije u pogledu strategije monetarne poli ke:215 Targe ranje monetarnih agregata, Targe ranje određene inflacione stope. ZAJEDNIČKE KARAKTERISTIKE TARGETIRANJE MONETARNIH AGREGATA I TARGETIRANJE ODREĐENE INFLACIONE STOPE Postizanje stabilnosti cena kao krajnjeg cilja; Usmerenost na buduća kretanja kako inflacije tako i monetarne politike; Korišćenje kompleksnog seta indikatora radi projektovanja monetarne politike. GLAVNE RAZLIKE različit...
View Full Document

This note was uploaded on 01/08/2013 for the course ECONOMICS 2 taught by Professor Ahmad during the Spring '09 term at Punjab Engineering College.

Ask a homework question - tutors are online