{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

US - Monetarno-kreditni i devizni sistem

Izuzetno osniva koji prvi put osniva preduzee u

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: rvo i nameštaj 19. Papir i štamparska industrija 20. Tekstil, odeća i koža Izvor: OECD, OECD Handbook on Economic Globalisation Indicators, Geneva, 2005, pg.172.311 310 3.6. MEĐUNARODNA MIGRACIJA RADNE SNAGE Međunarodna migracija radne snage podrazumeva zapošljavanje građana jedne zemlje u nekoj inostranoj zemlji, bilo da se radi o nemogućnos njene zaposlenos u zemlji, ili pak o povoljnim uslovima zapošljavanja u inostranstvu (zarade i drugi uslovi). Prema izveštaju Svestske banke iz 2001. godine navedeno je da “Migracija preko državne granice kombinovana sa odlivom mozgova (brain drain) iz zemalja u razvoju, 310 U sledećem izvoru: Popovčić-Avrić, S., Vidas-Bubanja, M., cit. delo, str. 465 308 MÊÄ ã ÙÄÊ-»Ù ®ãÄ® ® ò®þÄ® Ý®Ýã à biće jedna od glavnih snaga obnavljanja privrednog razvoja tokom XXI veka. U svetu ima 191 milion migranata. Oko 75% koncentrisano je u 28 zemalja (samo u SAD 20%, a 12% ukupnog stanovništa SAD su migran koji daju 23% nataliteta). Značajna imigraciona odredišta su zemlje EU i Rusija.”311 Bitno je naglasi da za bilo koju nacionalnu privredu nije dobro da joj se odlivaju školovani i kvalifikovani kadrovi u inostranstvo. Važno je sprovodi poli ku zaposlenos u zemlji, ili u domaćim preduzećima koja posluju u inostranstvu. Među m, u određenim fazama razvoja, u kojima nastaju disproprocije između nužnog prelaska na kvalitetne faktore razvoja što oslobađa radnu snagu, posebno nekvalifikovanu, i ograničenos domaće akumulacije da tu radnu snagu angažuje u drugim sektorima, dolazi do suficita radne snage i do odliva radnika u inostranstvo. Ovo je posebno značajno sa zemljama kod kojih je veliki priliv stranovništva iz sela u gradove i gde obrazovni sistem nije prilagođen zahtevima i strukturi proizvodnje, kao što je bio slučaj u SFRJ posle privredne reforme iz 1965. godine. Ozbiljniji je problem odliv mozgova u želji za boljim uslovima života. Sve dok ova nužnost traje, radnici šalju deo zarade u zemlju (tzv. radničke doznake) koje se mogu korisno upotrebi u razvojnoj poli ci. Ova sredsta je primereno udruživa sa domaćom akumulacijom u cilju proširenja radnih mesata za rešavanje problema nezaposlenos i povratka radnika iz inostranstva, jer je na dugi rok poželjno osigura zaposlenost svojih građana u zemlji iz niza ekonomskih, poli čkih, socijalnih i strategijskih razloga. Podsećanja radi znanje je rezultat umovanja zdravog razuma, koje predstavlja informaciju koja je sistema zovana i kojoj je dodata upotrebna vrednost obavljanja raznih intelektualnih ak vnos . Samo primenjena informacija postaje znanje. Može se reći da je znanje svojevrsni osmišljeni i sistema zovani pokretač na akciju i svrsishodno delovanje. Zemlje, kompanije i pojedinci koji budu prednjačili u osvajanju novih znanja, s caće značajne potencijale za unapređenje međunarodne konkurentnos , podizanje kvaliteta života, životnog standarda i bogatstva.312 Transfer znanja jeste proces eksternalizacije kumuliranog znanja i iskustva. Cilj je da se individulano znanje prevede u standardizovane principe, procese i modele. Kroz ovaj proces se pos že efikasnija upotreba i komercijalizacija znanja, kao i prenos na druge korisnike. Ovo se najčešće pos že kroz seminare, obuku i treninge funkcionalno opredeljenih i profilisanih zaposlenih u kompaniji. Upravljanje znanjem predstavlja transformisanje individualnog u msko i kolek vno znanje kroz proces sistema zovanja, funkcionalnog usmeravanja i povezivanja individualnih krea vnih potencijala i svih raspoloživih formi krea vnog kapitala, kako bi došlo do najracionalnije i najefek vnije upotrebe znanja u cilju stvaranja nove vrednos . Adekvatno upravljanje tehnologijom i znanjem je postalo jedan od najvažnijih izvora konkurentske prednos mul nacionalnih i globalnih korporacija. Savremeni menadžeri 311 Prezentovan izveštaj Svetske banke u sledećem izvoru: Unković, M., cit. delo, str. 152 312 Opširnije o međunarodnom konkurentskom značaju upotrebe i transferisanja znanja, pogleda sledeći izvor: Rakita, B., cit. delo, str. 226-229 D ò®þÄ® Ý®Ýã à 309 imaju sve naglašeniju odgovornost da kreiraju organizaciju koja je sposobna da uči, podučava, kreira i transferiše znanje. U međunarodnom biznisu i menadžmentu, sve značajniji segment poslovanja se upravo vezuje za upravljanje i transferisanje tehnologije i znanja. Možemo zaključi da su migracije štetne za zemlje u razvoju, jer u suš ni, znači besplatan odliv ranije inves ranih sredstava u obrazovanje i to preko radne snage od koje bi se jedino moglo očekiva da ubrza tehnološki progres u ovim zemljama. U isto vreme, to znači slabljenje naučno istraživačke delatnos u zemlji emigracije i njeno jačanje u zemlji imigracije. BOKS 2.4.5- BRITANSKI I RUSKI “BRAIN DRAIN” JE AMERIČKI “BRAIN GAIN” Od 1983. do 1988. više od 200 poznatih profesora istorije, filozofije, političkih nauka i fizike napustilo je britanske univerzitete i zauzelo visoke pozicije na nekim univerzitetima u SAD-u. Ovaj prelazak javio se kao rezult...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online