{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

US - Monetarno-kreditni i devizni sistem

Kada je trite regulisano i kada postoji opasnost od

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ak zemalja sa nekonver bilnim valutama. Podrazumeva se posredovanje države i centralne banke. Na ovaj način se obično razmenjuju kapitalna oprema ili bazični proizvodi. Kontrakupovina tj. paralelni poslovi, koja može potraja više godina dok se cela konstrukcija posla komplento ne završi. Za vreme ovog perioda zaintereosvani izvoznik, po pravilu iz industrijski razvijene zemlje, preuzima kao obavezu kontrakupovine određene robe od kupca njegove robe, po pravilu iz zemlje u razvoju. Pregovara se o dva ugovora o prodaji istovremeno. Pro vvrednosna (offset) razmena je varijanta kontrakupovine koja se često javlja u praksi kod značajnih nabavki visoke vrednos , inves cione opreme i vojne opreme. Osnovni posao se obično zaključuje na državnom nivou, zbog visoke vrednos i strateškog značaja opreme i objekata koji su predmet inicijalnog ugovora. Potom se kroz duži vremenski period zaključuje veći broj povratnih ugovora kojim se realizuje izvoz iz zemlje u koju je konkretna oprema uvezena. Povratna kupovina (buy back) je najčešće davanje opreme na kredit (sa rokom otplate i do 20 godina), s m da se otplata vrši u proizvodima koji se, na osnovu te opreme proizvode (npr. struja, ugalj, metali i sl.). Postoje i čis buy back poslovi kada se is proizvodi ponovo otkupljuju (zamena starih mašina, kompjutera i automobila novim proizvodima uz doplatu razlike u ceni). Poslovi dorade, obrade i prerade znači da postoji mogućnost da se neka roba privremeno izveze ili uveze bez plaćanja carine, ali da se ona u odre-đenom vremenu mora ili vra u zemlju porekla ili ocarini kao redovan izvoz, odnosno, uvoz. Ovo se dešava sa sajamskim eskpona ma, uzorcima, studijama izvodljivos , građevinskim projek ma i sl. Najznačajniji oblik privremenog izvoza i uvoza robe jesu poslovi oplemenjivanja robe, tj. njene prerade. Oplemenjivanje je proces proizvodnje u kome se menjaju osnovna svojstva robe kao predmeta oplemenjivanja (npr. tkanine u odela, kože u cipele, na e u derivate, i sl.). Proces dorade se sastoji u najraznovrsnijim radnjama kojima se roba oplemenjuje, ali bez menjanja osnovnih svojstava (npr. prečišćavanje, sor ranje, mešanje, bojenje, premazivanje, ušivanje dodatnih detalja na tkanine…). 272 MÊÄ ã ÙÄÊ-»Ù ®ãÄ® ® ò®þÄ® Ý®Ýã à Proces obrade je mehanički, hemijski ili drugi postupak koji se preduzima radi poboljšanja kvaliteta proizvoda (npr. legiranje čelika, industrijske obrade odlivaka i otkivaka i sl.). Reeksportni i tranzitni poslovi – Reeksport se definše kao uvoz robe da bi ista bila ponovo izvezena. Vrste reeksportnih poslova su: 1. Uvoz robe radi ponovnog izvoza u nepromenjenom ili bitno nepromenjenom stanju tzv. poslovi uvoza radi izvoza. Prilikom privremenog uvoza radi izvoza, dozoljeno je i obavljanje određenih radnji na robi kojima se ne menjaju osnovna svojstva robe (prepakivanje, sor ranje, stavljanje novih e keta, i sl.). 2. Kupovina robe u inostranstvu, uvoz te robe i paralelni izvoz iste količine i vrste domaće robe (ista šifra carinske tarife uvozne i izvozne robe), u različito vreme, tzv. spoljnotrgovinski ramplasman. Ovaj posao karakteriše sledeće: reeksporter povezuje kupovinu robe u inostranstvu i prodaju iste vrste i jednakih količina domaće robe u inostranstvu, uvoz i izvoz su slobodni (režim LB), pored reeskportera, u poslu se pojavljuje još jedno ili više domaćih preduzeća kao krajnjih korisnika robe iz uvoza, odnosno, krajnjih izvoznika sopstvene robe, pa se zaključuje kupoprodajni ugovor između reeksportera i h preduzeća. 3. Kupovina robe u inostranstvu, njen privremeni uvoz radi prerade, dorade ili obrade i izvoz takve robe tzv. poslovi reeksportne dorade. Ovaj posao karakterište sledeće: u svim fazama reeksportne dorade vlasnik robe je reeksporter, pa on zaključuje ugovore i plaća sve te poslove; posao se u svim fazama obavlja kao privremeni uvoz sve do konačnog izvoza robe; reeksporter finansira posao u svim fazama do konačne prodaje robe, ali i uživa plodove uspešnos posla (dobitak ili rizik – gubitak). 4. Kupovina robe u inostranstvu i neposredna prodaja iste robe u inostranstvu (klasičan posao posredovanja). Ovaj posao karakteriše sledeće: reeksporter slobodno bira vrstu robe, zemlju prodavca i zemlju kupca; reeksporter postaje vlasnik kupljene robe u inostranstvu i finansira posao sve do ponovne prodaje i naplate te robe, takođe u inostranstvu; ovaj posao se nalazi na režimu izvozne, odnosno, uvozne zemlje, spoljne trgovine; takođe ne postoji ni privremeni uvoz te robe, u zemlju reeksportera, osim ako se ona prevozi kroz domaću teritoriju ili privremeno smešta u domaće carinske i slobodne zone. Među m, neophodna je prijava ovog posla odgovarajućem republičkom organu, kako bi se mogli pra njegovi finansijski troškovi i prihodi. U ovu kategoriju poslova spadaju i svič poslovi, čiji je cilj berzanska igra na razlikama u cenama, kursevima ili kamatnim stopama na tržiš ma raznih zemalja i u različi m vremenskim periodima. Ako bi se radilo o is m vremenskim periodima, onda bi to bili poslovi međunarodne arbitraže.281 281 Karakteris ke svič (switch) poslova su: 1. Svič transakcije su operacije prevashodno finansijskog karaktera, i kao takve prate ili služe lakšem zaključavanju i realizovanju trgovinskih ugovora. Zbog svoje prevashodne usmerenos na rešavnje problema plaćanja, nužno ih je razlikova od klasične kontratrgovine. D ò®þÄ® Ý®Ýã à 273 Važno j...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online