US - Monetarno-kreditni i devizni sistem

Kompletna primena sepa projekta iji su inicijalni

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: , M., cit. delo, str. 145146 302 MÊÄ ã ÙÄÊ-»Ù ®ãÄ® ® ò®þÄ® Ý®Ýã à otrebe. Takođe, svaka država ima suverenitet da š svoju intelektualnu svojinu. Zaš ta se vrši da bi se opravdala ogromna ulaganja koja istraživanja zahtevaju, ali i da se suzbije piraterija i nelojalna konkurencija koja po osnovu krivotvorenja (krađe) intelektualnih dobara u svetu nastaju. Trebalo bi ima u vidu da zaš ta industrijske svojine na globalnom nivou, kreće od 1883. godine Pariskom konvencijom. Iste godine je osnovana i Međunarodna unija za zaš tu industrijske svojine. 1891. godine u okviru Svetske organizacije za intelektualnu svojinu zaključen je Madridski aranžman o međunarodnom registrovanju žigova, 1966. godine i Protokol uz Madridski aranžman. Potom je Lisabonskim sporazumom zaš ćena geografska oznaka proizvoda, a Haškom konvencijom (iz 1979. godine) su zaš ćeni modeli i uzorci (dizajn). Svetska organizacija za intelektualnu svojinu (WIPO), koja je osnovana u Štokholmu 1967. godine je postala najznačajnija u oblas zaš te intelektualne svojine. Pri tome, najznačajnijim ojačanjem zaš te intelektualne svojine se smatra njeno uključivanje u poseban Sporazum o zaš intelektualne svojine TRIPS u okviru Svetske trgovinske organizacije (WTO). Ciljevi ovog Sporazuma su: ostvarivanje nacionalnog tretmana u ovoj oblas , primena klauzule najvećeg povlašćenja i efikasne pravne procedure u svim zemljama radi zaš te intelektualne svojine. Sve zemlje su obavezne da primenjuju standarde koji se odnose na zaš tu intelektualne svojine, a oni uključuju opšte obaveze, administra vne procedure, mere krivične zaš te i bezbedne mere kontrole na granici, uključujući i oduzimanje krivotvorenih predmeta. Tehnologija se može transferisa na načine prikazane na slici br. 32. NAČINI TRANSFERA TEHNOLOGIJE Prodaja Licenca Lizing Franšizing Inženjering Kooperacija i poslovno-tehnička saradnja Direktne strane investicije Konsalting Poklon Slika br. 32. Načini transfera tehnologije D ò®þÄ® Ý®Ýã à 303 Prodaja se najčešće prak kuje kod opreme, sirovina, komponen , rezervnih delova, knjiga, muzičkih dela, dramskih ostvarenja, filmova i sl. Tada važi cena i način plaćanja koji su ugovorom o prodaji predviđeni. Licenca – je način prodaje patenta. Međunarodno licenciranje predstavlja ugovorni prenos ili transfer registrovanih i zaš ćenih prava industrijske i intelektualne svojine (nova tehnologija, patent, zaš tni znak, ime, uzorak, know-how) na inostranog partnera uz dogovorenu licencu nadoknadu (royality, koji se obračunava u rela vnom iznosu od ostvarenog prihoda ili od prodajne cene predmetne licence). Na ovaj način davalac licence vrši posrednu internacionalizaciju svoje proizvodnje. Pri tome, prava korišćenja predmeta industrijske ili intelektualne svojine su limi rana definisanim geografskim područjem i vremenskim periodom upotrebe. Licence se uglavnom koriste kod proizvodnih firmi. 304 Lizing. Franžizing. Inženjering podrazumeva izgradnju, a posebno izgradnju objekata ili dela objekta “ključ u ruke”. Pošto su objek veoma složeni uvek u sebi imaju jedan ili više značajnih oblika transfera tehnologije (crteži, skice i projek za razne objekte, isporuke opreme, posebnih materijala, organizacija poslova i sl.). Projek “ključ u ruke” predstavljaju projekte kompleksnog inženjeringa koji se zasnivaju na integralnom i istovremenom rešavanju tehničko-tehnoloških, konstrukcionih, istraživačkih, organizaciono-poslovnih, pa i finansijskih problema inves tora (naručioca), putem predaje na upotrebu kompletnog i proverenog postrojenja u stanju potpune funkcionalne pripravnos . Inves tor kao naručilac, želi integralno i sistemsko rešavanje problema, te otuda i njegov zahtev da dođe do kompletnog postrojenja. Projek “ključ u ruke” obavezuju kompaniju da izvede finalni projekat i predaju ga završenog i spremnog za funkcionisanje naručiocu ili budućem vlasniku. 305 Kooperacija i poslovno-tehnička saradnja – kooperacija predstavlja zajedničku saradnju na proizvodnji komponen koji se ugrađuju u is proizvod, a montaža se vrši u jednoj ili drugoj zemlji partneru u kooperaciji. Sastavni deo kooperacije često je i transfer adekvatne tehnologije. Možemo reći da su osnovne karakteris ke kooperacije: (1) poslovne partnere karakterišu slični ili komplementarni tehnološki postupci koje koriste u proizvodnji, kao i slični ili komplementarni instalirani kapacite ; (2) neposredno povezivanje poslovnih partnera zasniva se na uzajamnoj podeli nadležnos , radi unapređenja komplementarne proizvodnje i plasmana; (3) smisao sarad-nje za oba partnera se ogleda u težnji za povećanjem 304 Vrste licencnih aranžmana su: licenca na tehnologiju i licenca na trgovinsku marku. Po načinu uspostavljanja licencnih odnosa, razlikuju se jednosmerno i unakrsno licenciranje. U skladu sa ovim podelama se razlikuju: tehnološko licenciranje, inventorski p licence, industrijski...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online