US - Monetarno-kreditni i devizni sistem

Konsignacija znai da se roba kupuje na odloeno

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: . Novi integrisani platni sistem trebalo bi u potpunos da bude primenjen u čitavoj evro-zoni. Projekat SEPA, najkraće rečeno, predstavlja skup mehanizama, ins tucija i pravila za brzo i nesmetano odvijanje platnog prometa širom evro-zone. SEPA sistem je prvenstveno namenjen plaćanjima u maloprodaji, tzv. mikro i malim plaćanjima, kao i plaćanjima koja vrše srednja i mala preduzeća. Režimom SEPA biće obuhvaćene sve bezgotovinske transakcije do iznosa od 50.000 evra. Uvođenje SEPA sistema plaćanja zahtevaće uklanjanje svih tehničkih, pravnih i trgovinskih barijera između postojećih nacionalnih sistema plaćanja. U vezi sa ranije pomenu m ovlašćenjem, Narodna banka Srbije je uvela kliring međunarodnih plaćanja koji će obavlja banke sa sedištem u Repbulici Srbiji za banke sa sedištem na teritoriji države sa čijom je centralnom bankom Narodna banka Srbije zaključila sporazum o neto obračunu međunarodnih plaćanja (npr. Bosna i Hercegovina). Kliring međunarodnih plaćanja obavlja se za račun fizičkih i pravnih lica klijenata banaka čije su centralne banke potpisnice Sporazuma o kliringu međunarodnih plaćanja kao mul lateralni neto obračun. Učesnici u kliringu međunarodnih plaćanja su: centralne banke potpisnici sporazuma i banke koje su sa svojom centralnom bankom potpisnicom sporazuma potpisale ugovor o učestvovanju u obračunu međunarodnih plaćanja. I na kraju ćemo spomenu razloge za uvođenje Kliringa međunarodnog plaćanja, koji su: niži troškovi platnog prometa sa inostranstvom, is način za devizna plaćanja (pod uslovom da su u skladu sa propisima), veća efikasnost u platnom prometu sa odnosnim zemljama, troškovi platnog prometa sa inostranstvom se plaćaju u zemlji, priprema za ulazak u Single Payment Area (SEPA), podrška slobodnoj trgovini u regionu (CEFTA), mogućnost uspešnije saradnje sa drugim zemljama u regionu. D ò®þÄ® Ý®Ýã à 323 4.2.2. MENJAČKI POSLOVI Menjačke poslove, prema odredbama navedene Odluke, mogu obavlja Narodna banka Srbije, banke i ovlašćeni menjači. 322 Privredni subjekt preko banke podnosi NBS zathev za dobijanje ovlašćenja za obavljanje menjačkih poslova, radi zaključenja ugovora o obavljanju menjačkih poslova sa bankom, odnosno, neposredno sa Narodnom bankom Srbije radi zaključenja ugovora sa Narodnom bankom Srbije, sa odgovarajućom dokumentacijom. Menjač otkup, odnosno, prodaju efek vnog stranog novca i otkup čekova obavlja u skladu sa propisom kojim se utvuđuju vrste deviza i efek ve koje se kupuju i otkupljuju. Odlukom je definisana provizija koja se naplaćuje od fizičkih lica po osnovu otkupa efek ve - maksimalno do 3%. Takođe, je i predviđeno vreme i rela vni iznos otkupljene efek ve koji se prodaje Narodnoj banci Srbije ili banci - minimalno 80% ukupnog neto otkupa efek ve ostvarenog u toj nedelji i to bez obzira na strukturu efek ve po vrstama. Narodna banka Srbije, odnosno, banka isplaćuje dinare menjaču za otkupljenu efek vu (Odlukom je definisano po kom kursu). Bitno je naglasi da su odlukom precizirane dužnos menjača, uključujući i korišćenje so vera Narodne banke Srbije. Takođe, Odluku pra uputstvo za sprovođenje koje obuhvata: zaključivanje ugovora, poslovanje na menjačkom mestu, postupanje sa neispravnim stranim novčanicama, proceduru za otkup putničkih čekova, prodaju efek ve i čekova banci, odnosno, Narodnoj banci Srbije, i odredbe na tema ku putujućeg menjača. Bitno je naglasi da kontrolu rada menjača vrši devizni inspektor Narodne banke Srbije. 4.3. KAPITALNI POSLOVI SA INOSTRANSTVOM Kapitalni poslovi su poslovi između rezidenata i nerezidenata čija je namena prenos kapitala. Plaćanje, naplaćivanje i prenos po kapitalnim poslovima između rezidenata i nerezidenata vrši se slobodno, osim ukoliko zakonom nije propisano ograničenje bilo koje vrste. Devizni zakon precizira koji se poslovi smatraju kapitalnim poslovima, i to: Direktne inves cije – ulaganja rezidenata u inostranstvu i nerezidenata u Republici u pravno lice sa ciljem da se uključi u upravljanje poslovima tog pravnog lica. Ulaganje u nekretnine. Poslovi sa har jama od vrednos . 322 Odluka o uslovima i načinu obavljanja menjačkih poslova, Sl. list RS 67/06 i 50/07. 324 MÊÄ ã ÙÄÊ-»Ù ®ãÄ® ® ò®þÄ® Ý®Ýã à Poslovi sa inves cionim i dobrovoljnim penzijskim fondovima. Kreditni poslovi. Depozitni poslovi. Poslovi po osnovu ugovora o osiguranju u skladu sa zakonom koji uređuje osiguranje. Jednostrani prenosi sredstava plaćanja (ličnii fizički). 4.3.1. KREDITNI POSLOVI SA INOSTRANSTVOM Kreditni poslovi sa inostranstvom su kredi i zajmovi između rezidenata i nerezidenata zaključeni u devizama. Znači, u pitanju su poslovi između rezidenata i nerezidenata, kojima rezident uzima od nerezidenta ili daje nerezidentu zajam. Kreditni poslovi podrazumevaju: Kreditne poslove u Repbulici Srbiji. Odobravanje bankarskih kredita reziden ma u devizama. Odobravanje bankarskih kredita nerezidentu u dinarima. Kreditne poslove sa inostranstvom, kao kredite između nerezidenta...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online