US - Monetarno-kreditni i devizni sistem

US Monetarno-kreditni i devizni sistem

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ezervi. Brzina i efikasnost pri odobravanju su osnovne karatkeris ke ove vrste kredita, s ozbirom na to da se odobravaju na bazi standardno propisane kreditne dokumentacije. Svetski kreditori, pre svega banke, u želji da zaš te potraživanja po osnovu odobrenih kredita, su organizovane u Londonski klub poverilaca. Takođe, trebalo bi ima u vidu da mul lateralne zajmove odobravaju i MMF, Svetska banka i regionalne banke.302 Važno je napomenu da se kredi ranjem izvoza i osiguranjem naplate izvoznih potraživanja bave nacionalne ins tucije za ove poslove. U svetu poznate agencije za ovu vrstu poslova su: EXIM u Americi, COFACE u Francuskoj, ECDG u Velikoj Britaniji, SACE u Italjii, HERMES u Nemačkoj, itd. Pri tome, trebalo bi ima u vidu da se izvozni kredi , u zavisnos od namene, mogu podeli na: Komercijalne kredite – koje odobravaju preduzeća proizvođači opreme i građevinskih radova. Robne kredite – koje odobravaju banke prodavcu (sales credits) ili direktno kupcu (buyers credits). Ostali mogući načini finansiranja spoljnotrgovinskih transakcija su: Faktoring služi za kraktoročno finansiranje spoljne trgovine. Otkup izvoznih dokumenata (menica, faktura, akredi va, ređe garancija) vrše fakto-ring kompanije (najčešće banke -faktor). Najčešće se radi o dospeću finansijskih dokumenta do šest meseci. Komitent prenosi pravo naplate na faktora. Banka, pošto je proverila kredibilitet i solventnost uvoznika/kupca, komitentu (izvozniku/prodavcu) isplaćuje potraživanje umanjeno za kamatu, rizik naplate i troškove obrade predmeta, a sama preuzima i snosi rizik naplate. Time ovaj posao svodi na kratkoročno 301 Kamatna marža se u slučaju Srbije sastoji od: poreza dvostrukog oporezivanja (ukoliko postoji između zemlje banke kreditora i Srbije tzv. withholding tax), obavezne rezerve (definiše Narodna banka Srbije), standardnih troškova rizika (determinisani bonitetom korisnika kredita i klasifikovani u skladu sa odlukom Narodne banke Srbije) i profitne margine banke. Opširnije o kamatnom riziku pogleda sledeći rizik: Barjaktarović, L., Upravljanje rizikom, Univerzitet Singidunum, Beograd, 2009., str. 169-172 302 Svetsku banku čine sledeće finansijske ins tucije: IBRD (Međunarodna banka za obnovu i razvoj), IFC (Međunarodna finansijska korporacija), IDA (Međunarodno udruženje za razvoj) i MIGA (Agencija za izdavanje garancija za nekomercijalne rizike). Navedene finansijske ins tucije odobravaju povoljne dugoročne kredite nerazvijenim zemljama (definisan dohodak po glavi stanovnika) u svrhu inves ranja u infrastrukturne projekte i pokretanje privatnog preduzetništva. Regionalne finansijske ins tucije su: Evropska inves ciona banka (EIB), Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD), Interamerička banka za obnovu i ravzoj, Afrička banka za obnovu i razvoj, Azijska banka za obnovu i razvoj, itd. D ò®þÄ® Ý®Ýã à 299 kredi ranje izvoza pre roka dospeća naplate. Pošto se, najčešće radi o diskontovanju fakture izvoznika, po fakturi je ovaj bankarski posao i dobio naziv faktoring. Učesnici faktoringa su: klijent (prodavac robe ili usluge), kupac i faktor (može da bude banka ili specijalizovana faktoring kompanija). Vrste faktoringa: otvoreni, zatvoreni (skriveni), pravi i kvazi faktoring. Forfe ng je, po suš ni i tehnologiji posla, sličan faktoringu, samo su rokovi dospeća diskontnih dokumenata duži, najčešće od 6 meseci, pa do 5, izuzetno 10 godina. Forfe ng je savremeni nekreditni posao kojim se vrši otkup dugoročnih nedospelih potraživanja bez prava na regres. U pitanju je kupovina dugoročnog i nedospelog potraživanja pri kojem kupac potraživanja snosi rizik u vezi sa njegovom naplatom od trećeg lica. Ovaj oblik finansiranja javlja se kod krupnih pojedinačnih poslova o isporuci opreme, izgradnje objekata po sistemu “ključ u ruke”, ili izvođenja inves cionih radova sa odloženim rokovima plaćanja od jedne do nekoliko godina. Učesnici u faktoringu su: domaći izvoznik (prodavac, proizvođač), inostrani uvoznik i banka (forfeter) koja preuzima potraživanje. Ugovor o forfe ngu predstavlja tvorevinu bankarske i poslovne prakse. Način i postupci prenosa potraživanja: putem cesije, putem dokumentarnog akredi va i forfe ranje na osnovu otkupa menica. Lizing. Na kraju možemo zaključi da faktoring, zbog kratkoročnos , pra potrošna dobra, a forfe ng, zbog dugoročnos , pra izvoz opreme, saobraćajnih sredstava i građevinskih radova. 3.5. MEĐUNARODNI TRANSFER TEHNOLOGIJE Najdinamičniji faktor razvoja, koji menja proizvodne postupke i nacionalnu pripadnost proizvoda u svetskoj privredi je tehnologija. Proizvodni procesi, nezavisno od toga šta je predmet proizvodnje, se ne mogu zamisli bez adekvatne tehnologije. Pri tome, tehnologija predstavlja usklađen koncept i razvijen sistem informacija, procesa i veš na, koji su neophodni da bi se kreirali i razvijali novi proizvodi i usluge, kao i da bi se inovirali i modifikovali postojeći. U slučajevima kada nema odgovarajuće domaće tehnologije, ona se uvozi iz inost-ranstva, a kvalitetni sopstveni tehnološki postupci prodaju s...
View Full Document

This note was uploaded on 01/08/2013 for the course ECONOMICS 2 taught by Professor Ahmad during the Spring '09 term at Punjab Engineering College.

Ask a homework question - tutors are online