US - Monetarno-kreditni i devizni sistem

US Monetarno-kreditni i devizni sistem

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: način i u rokovima koje ona propiše. Vlada propisuje reziden ma bliže uslove, način obavljanja i izveštavanja deviznog inspektorata o navedenim poslovima. Nereziden mogu kupova potraživanja i dugovanja po osnovu spoljno-trgovinskih poslova samo pod uslovima i na način koji propiše Vlada. Na ovaj način se omogućuje izvoznicima i vlasnicima robe koja se izvozi da, usled nedostatka obrtnih sredstava i otežanog dobijanja kredita, lakše i brže obezbede neophodna sredstva za finansiranje privrednih ak vnos . Kapitalni poslovi između rezidenata i nerezidenta – kapitalni poslovi su poslovi između rezidenata i nerezidenata čija je namena prenos kapitala. Plaćanje, naplaćivanje i prenos po kapitalnim poslovima između rezidenata i nerezidenata vrši se slobodno, osim ukoliko zakonom nije propisano ograničenje bilo koje vrste. Zakon o deviznom poslovanju precizira koji se poslovi smatraju kapitalnim poslovima, i to: Direktne inves cije – ulaganja rezidenata u inostranstvu i nerezidenata u Republici u pravno lice sa ciljem da se uključi u upravljanje poslovima tog pravnog lica. Ulaganje u nekretnine. Poslovi sa har jama od vrednos . Poslovi sa inves cionim i dobrovoljnim penzijskim fondovima. Kreditni poslovi. Depozitni poslovi – obuhvataju depozitne poslove rezidenata u inostranstvu, depozitne poslove nerezidenata u Republici i prenos sredstava sa računa u inostranstvu. Poslovi po osnovu ugovora o osiguranju u skladu sa zakonom koji uređuje osiguranje. Jednostrani prenosi sredstava plaćanja (lični i fizički). Valutna klauzula i devizno-valutna plaćanja – Zakonom o deviznom poslovanju je dozvoljeno ugovaranje u devizama u Republici s m šo se pla-ćanje i naplaćivanje po m ugovorima vrši u dinarima. Reziden i nereziden koriste devize, po pravilu, za plaćanje prema inostranstvu, ako zakonom nije drugačije određeno. Plaćanje, naplaćivanje i prenos između rezidenata i između rezidenata i nerezidenata u Rebpulici vrši se u dinarima. Izuzetno, plaćanje, naplaćivanje i prenos sredstava u Republici mogu se vrši i u devizama po osnovu: - Deviznog kredi ranja u zemlji. D ò®þÄ® Ý®Ýã à 317 - Uplate depozita kao sredstva obezbeđenja. - Kupovine potraživanja i dugovanja po spoljnotrgovinskim poslovima. - Premija osiguranja i prenosa po osnovu životnih osiguranja. - Po osnovu prodaje i davanja u zakup nepokretnos . Narodna banka Srbije propisuje u kojim slučajevima plaćanje, naplaćivanje, uplate i isplate reziden mogu vrši i u efek vnom stranom novcu: - Kada pružaju usluge reziden ma i nereziden ma u međunarodnom robnom i putničkom prometu. - Kada prodaju robu nereziden ma – fizičkim licima i nereziden ma – fizičkim licima u slobodnoj carinskoj prodavnici. - Kada snabdevaju strane vazduhoplove i brodove gorivom i mazivom i drugom potrošnom robom u lukama u Republici Srbiji. - Kad naplaćuju putarinu za vozilo strane registracije. Diplomatsko i konzularno predstavništvo Republike Srbije u inostranstvu može konzularne takse naplaćiva u efek vnom stranom novcu koji polaže na devizni račun u inostranstvu u skladu sa važećom odlukom. Devizno tržište i kurs dinara – Devize i efek vni strani novac mogu se kupova i prodava samo na deviznom tržištu, za namene koje su dozvoljene Zakonom o deviznom poslovanju. U skladu sa deviznim zakonom postoje dva nivoa deviznog tržišta: neposredna kupoprodaja i kupoprodaja na Međubankarskom sastanku deviznog tržišta. Kurs dinara prema stranim valutama na deviznom tržištu formira se slobodno, u skladu sa ponudom i tražnjom deviza. Zvanični srednji kurs dinara formira se na način utvrđen propisom Narodne banke Srbije (uglavnom se koris za potrebe sta s ke i knjigovodstva). Kreditni poslovi sa inostranstvom – su kredi i zajmovi između rezidenata i nerezidenata zaključeni u devizama. Kredi su poslovi između: Banke i nerezidenta, kojima banka uzima od nerezidenta kredit, odnosno, daje nerezidentu kredit. Rezidenta i strane banke, kojima rezident uzima kredit od strane banke. Kreditni poslovi obuhvataju: Komercijalne kredite. Robne kredite. Finansijske kredite. Kratkoročne oročne bankarske depozite. Kratkoročne bankarske kreditne linije. 318 MÊÄ ã ÙÄÊ-»Ù ®ãÄ® ® ò®þÄ® Ý®Ýã à Bankarske garancije. Jemstva i druga sredstva obezbeđenja koja su u skladu sa deviznim zakonom. Direktne inves cije – su ulaganja rezidenta u inostranstvu i nerezidenta u Repbulici u pravno lice sa ciljem da se uključi u upravljanje poslovanjem tog pravnog lica. Pod ulaganjem smatra se: Osnivanje pravnog lica, ogranka ili predstavništva. Kupovina udela ili akcija u kapitalu pravnog lica. Dokapitalizacija pravnog lica kao i svaki drugi oblik ulaganja kojim ulagač s če najmanje 10% učešća u osnovnom kapitalu, odnosno, najmanje 10% glasačkih prava, u roku ne dužem od godinu dana od dana prvog ulaganja u to pravno lice u slučaju sukcesivnih ulaganja (radi dos zanja praga od 10%). Kredi sa rokom dospeća od pet godina ili dužim u...
View Full Document

This note was uploaded on 01/08/2013 for the course ECONOMICS 2 taught by Professor Ahmad during the Spring '09 term at Punjab Engineering College.

Ask a homework question - tutors are online