{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

US - Monetarno-kreditni i devizni sistem

L 351 19 boli s razvoj i kriza jugoslovenskog drutva

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: er dobi i imovine. Povoljniji tretman, ukoliko je to propisima dozvoljeno (s mulisanje većih iznosa ulaganja, većeg broja zaposlenih, itd.). Takođe, možemo uoči da su pods caji za strane inves tore sledeći: Slobodan uvoz – pod uslovom da zadovoljavaju propise koji regulišu zaš tu životne sredine. Poreske i carinske olakšice,u skladu sa zakonom. Carinska oslobođenja, u zavisnos od vrste uloga u skladu sa zakonom. Sporovi – mogućnost izbora suda i arbitraže. Bitno je naglasi da je strani ulagač dužan uvek u obavljanju delatnos da postupa u skladu sa propisima koji regulišu zaš tu životne sredine. I naravno, neophodno je da strana ulaganja budu registrovana u nadležnom državnom organu. Ukoliko pogledamo različite svetske izveštaje, možemo uoči da je Srbija, do početka ovog veka bila “crna rupa” na svetskoj inves cionoj mapi, od tada beleži stenovi rast (prikazano grafikonom br. 8), prvenstveno vezan za proces priva zacije. Uprkos evidentnom napretku u makroekonomstoj stabilizaciji, kao i na polju liberalizacije i priva zacije, postoji još uvek veliki broj prepreka koji generišu nega van u caj na kvalitet inves cion- D ò®þÄ® Ý®Ýã à 327 og ambijenta i samim m na priliv stranih direktnih ivnes cija (SDI).Veliki broj h prepreka su posledica sporog sprovođenja reformi u drugoj fazi tranzicije, uključujući i usporen razvoj ins tucionalne infrastrukture i priva zacije, kao i restrukturiranja preduzeća i finansijskog sektora. Kao glavne prepreke za privlačenje SDI u Srbiju nameću se komponente rizika zemlje kao što su: visoki inves cioni rizici usled donedavne poli čke nestabilnos ; nedostatak adekvatne i savremene infrastrukture; kašnjenja u restrukturiranje banaka; nedovoljno razvijeno finansijsko tržište; odlaganje priva zacije i reformi velikih preduzeća; administra vne barijere za SDI; nepovoljno pravno okruženje; neadekvatna ins tucionalna strategija i promocija kapaciteta da privuče, zadrži i maksimalizuje ulazne inves cione tokove. Izvor: UNCTAD, World Investment Report 2009 (WIR 2009) – Transna onal Corpora ons, Agricultural Produc on and Development, UN, New York and Geneva, 2009, str. 250 (tabela B.1. u Dodatku); SIEPA Grafikon br. 8. Dinamika SDI tokova u Srbiji u periodu od 2000-2009. godine (u milionima dolara) U tabeli br. 17 prikazane su najvrednije strane direktne inves cije u Srbiji, koja daje, između ostalog, i uvid u poreklo inves tora. Tako su austrijske inves cije u periodu 2000-2007. godina sa 1,7 milijardi dolara činile 19% učešća u ukupnim inves cijama koje su u tom periodu ušle u Srbiju. Potom slede Norveška sa 1,6 milijardi dolara (17% učešća), Grčka 1,5 milijardu dolara (16%), Nemačka 1,4 milijarde dolara (15%), SAD 0,8 milijardi dolara (8%), Holandija 0,5 milijardi dolara (5%), Slovenija 0,4 milijarde dolara (5%), Francuska 0,4 milijarde dolara (5%), Luksemburg 0,4 milijarde dolara (4%), Mađarska 0,3 milijarde dolara (4%) i lista najvažnijih zemalja inves tora u privredu Srbije se završava sa Velikom Britanijom sa 0,3 milijarde dolara inves cija (3%). 328 MÊÄ ã ÙÄÊ-»Ù ®ãÄ® ® ò®þÄ® Ý®Ýã à Redni broj Kompanija Zemlja porekla Sektor Vrsta ulaganja Iznos 1 Telenor Norveška telekomunikacije privatizacija 1.513 2 Mobilkom Austria Group Philip Morris - DIN Austrija telekomunikacije green field 570 SAD duvanska ind. privatizacija 518 Nemačka farmaceutska ind. tržište kapitala 475 Italija bankarstvo tržište kapitala 462 Belgija pivara tržište kapitala 430 7 Stadt Banka Intesa – Delta banka Interbrew – Apatinska pivara NBG Grčka bankarstvo privatizacija 425 8 Mercator Slovenija maloprodaja green field 240 9 Rusija naftna industrija privatizacija 210 Švajcarska cement privatizacija 185 11 Lukoil - Beopetrol Holcim – Novi Popovac OTP Bank Mađarska bankarstvo privatizacija 166 12 Alpha bank – Jubanka Grčka privatizacija 152 13 U.S. Steel - Sartid SAD brown field 150 14 Metro Cash&Carry Nemačka bankarstvo prerada lima i čelika veleprodaja green field 150 15 OMV Austrija benzinske pumpe green field 150 16 SAD bezalkoholna pića tržište kapitala 142 Izrael nekretnine tržište kapitala 120 18 Coca Cola Africa Israel Corp. Tidhar Droga Kolinska Slovenija industrija green field 100 19 Merkur Slovenija maloprodaja green field 60 20 Ball Corporation SAD industrija green field 60 3 4 5 6 10 17 Izvor: Begović B., Mijatović B., Paunović M., Popović D., Grinfild strane direktne inves cije u Srbiji, Centar za liberalno-demokratske studije, Beograd, 2008, str. 24-26 Tabela 17. Najvrednije strane direktne inves cije u Srbiji u periodu od 2000-2007. godine (u milionima dolara) 4.3.3. OBAVLJANJE PRIVREDNE DELATNOSTI U INOSTRANSTVU Direktno ulaganje u insotranstvu je osnivanje preduzeća u inostranstvu, ogranka ili predstavništa u inostranstvu, kupovina udela ili akcija u kpaitalu inostranog preduzeća, dokapitalizacija stranog preduzeća i svaki drugi oblik ulaganja sa ciljem uključivanja u upravljanje. Inves cioni radovi u inostranstvu su projektantski, građevinski i zanatski radovi, inženjering poslovi i drugi rado...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online