US - Monetarno-kreditni i devizni sistem

Matema ki se monetarni mul plikator mt moe izrazi na

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: voj oblas . U skladu s m, moguće je razlikova tri osnovna metoda analize promene količine novca: 47 48 44 Predstavnici bihevioris čkog pristupa pripadaju i monetaris ma i neokejnzijancima. To su: M.Friedman, A.Schwarty, Cagan, Brunner, Tobin, Teigen, Goldfeld, Modigliani, Rasche i Cooper. Opširnije o bihevioris čkom pristupu o teoriji procesa formiranja novčane mase pogleda sledeće izvore: Friedman, M., Schwartz, Monetary History of the United States, 1867-1960, Princeton University Press, 1963; Cagan, P., Determinants and Effects of Changes in the Stock Money, 1875-1960, New York, 1965; Brunner, K., A Schema for the Supply Theory of Money, Interna onal Economic, Review, January 1961, pg. 79-109; Tobin, J., Commercial Bank as “Creators” of Money, in the book: Carson, D. (ed.), Banking and Monetary Studies, Homewood, Illinois, Richard Irwin, 1966; Teigen, R., Demand and Supply Func ons for Money in the United States: Some Structural Es mates, Econometrica, October 1964, pg. 476-509; Goldfield, S., Commercial Bank Behavior and Economic Ac vity, NorthHolland Publishing Company, Amsterdam, 1966 i Modigliani, F., Rasche, R., Cooper, J., Central Bank Policy, the Money Supply and the Short-Term rate of Interest, Journal of Money, Credit and Banking, May 1970, pg. 166-218 (sumarno prikazano u sledećem izvoru: Živković, A., Kože nac, G., Monetarna ekonomija, Ekonomski fakultet, Beograd, 2005.) Podsećanje iz dela 2.3. udžbenika: neokejnzijanci zastupaju stav o egzogenim faktorima koji u ču na količinu novca u op caju, dok monetaris zastupaju stav da i endogeni faktori u ču na istu. Prema Brunner, K., A Schema for the Supply Theory of Money, Interna onal Economic, Review, January 1961, pg. 79-109 u sledećem izvoru: Živković, A., Kože nac, G., cit. delo, str. 133 MÊÄ ã ÙÄÊ-»Ù ®ãÄ® ® ò®þÄ® Ý®Ýã à Zasnovan na jednačinama koje definišu odnose u okviru procesa kreiranja novca. Zasnovan na ekonometrijskom modelu – tzv. funkcija ponude novca. Na bazi sredstava poslovnih banaka sposobnih za plasman (slobodna novčana sredstva). Ukoliko razmatramo kriterijum obima dekomponovanja i kvan acije faktora koji induciraju promene količine novca, različite metode analize za kreiranje novca možemo poređa u tri nivoa: Metodi koji koriste kao polaznu osnovu bilanse banaka (uključujući i konsolidovane bilanse), odnosno, bilanse monetarnih ins tucija (uključujući i konsolidovane bilanse), za formiranje šema tokova novčane mase u obliku jednačina, predstavljaju najniži nivo. Metodi koji uključuju varijable ponašanja pojedinih privrednih subjekata i kvan fikuju efekte tog ponašanja na promenu količine novca u op caju preko određenih odnosa i koeficijenata, predstavljaju drugi nivo u pogledu eksplika vnos osnovnih faktora monetarnog rasta. Metodi koji uključuju proces tumačenja monetarnog rasta i inicijalne faktore koji opredeljuju ekonomsko ponašanje privrednih subjekata, predstavljaju najviši nivo u pogledu eksplika vnos osnovnih faktora monetarnog rasta. U praksi se najčešće koriste metode prvog i drugog nivoa za analize procesa kreiranja novčane mase. Uvažavajući prethodno iznete, možemo konstatova da svi teorijski i empirijski metodi tumačenja faktora monetarnog rasta formulisanih u obliku određenih jednačina, se mogu podeli na sledeće osnovne podgrupe: Metod zasnovan na konsolidovanom bilansu monetarnih ins tucija (centralne banke i poslovnih banaka) – promena novčane mase u određenom vremenskom periodu se dobija kao neto rezultat poromene svih ostalih pozicija konsolidovanog bilansa monetarnih ins tucija. Osnovna pravila koja važe u ovom metodu su: (1) količina novca može se promeni samo u odnosima između monetarnih ins tucija i nebankarskih privrednih subjekata, (2) kreiranje primarnog novca od strane centralne banke predodređuje maksimalni iznos kreiranja novca u op caju od strane ostalih monetarnih ins tucija (poslovnih banaka), (3) novac u op caju, kreiran na osnovu primarnog novca, nalazi se u pasivi monetarnih finansijskih ins tucija, a u ak vi kod nemonetarnih finansijskih ins tucija i nefinansijskih privrednih subjekata. Ova metoda daje odgovor na pitanje koji su skupovi osnovnih faktora (ali ne i zašto) izazvali promenu novčane mase u određenom vremenskom periodu, na taj način što vrši klasifikaciju stavki konsolidovanog bilansa monetarnih ins tucija u određene homogene podgrupe. 49 Takođe, obezbeđuje konzistentne definicije 49 Ovaj konsolidovani bilans monetarnih ins tucija podrazumeva prebijanje međusobnih obaveza i potraživanja monetarnih ins tucija. MÊÄ ã ÙÄÊ-»Ù ®ãÄ® Ý®Ýã à 45 pojedinih elemenata mehanizama promene novčane mase (kao što su: kredit, devizne rezerve, nemonetarni depozi , itd.), i povezivanje pojedinih elemenata mehanizama promene novčane mase u određene odnose i povezivanje ovih odnosa u jednu usaglašenu celinu, koja obezbeđuje celovito objašnjenje promena novčane mase (i izračunavanje efekata raznih kombinacija elemenata od kojih zavisi promena obima novčane mase i planiranje njenog kretanja u budućnos ). Shodno tome, ovde postoje iden čnos koje se moraju poštova , odn...
View Full Document

Ask a homework question - tutors are online