US - Monetarno-kreditni i devizni sistem

Meunarodne bankarske usluge jesu bilansna stavka

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: cijent elas čnos u odnosu na porast cene ove robe od onog koji je zabeležen na strani inostrane tražnje za domaćom robom. U slučaju da je zemlja visoko uvozno zavisna, više nego što je izvozno sposobna, pa mora uvozi određene proizvode bez obzira na njihovu cenu (npr. zemlje koje nemaju na u, ni hranu, a moraju da ih uvoze), visok kurs strane valute pri uvozu ugrađuje se preko porasta cena u domaće proizvode, pa to predstavlja uvoz inflacije i smanjivanje konkurentnos u izvozu. Is je slučaj i ako rast domaćih cena brzo poniš pos gnute efekte devalvacije (depresijacije). Pozi van u caj devalvacije na platni bilans po pomenu m autorima, podrazumeva da suma elas čnos i kod izvoza i kod uvoza bude veća od 1. D ò®þÄ® Ý®Ýã à 259 PITANJA ZA DISKUSIJU I VEŽBE: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 260 Od čega zavisi i na šta sve u če spoljna trgovina? Kako i koliko spoljna trgovina u če na stopu rasta i privredni razvoj? Šta je platni bilans? Šta je robni bilans? Šta je bilans usluga? Šta je bilans transfera? Šta je tekući bilans? Šta je kapitalni bilans? Šta je platni bilans? Šta je devizni bilans? Šta je obračunski bilans? Objasnite ravnotežu platnog bilansa i kako se ona uspostavlja. Kako se vrši finansiranje platnog bilansa? Definišite deviznu kontrolu i njene osnovne oblike (vrste). Objasnite MarshallLernerovu teoremu. MÊÄ ã ÙÄÊ-»Ù ®ãÄ® ® ò®þÄ® Ý®Ýã à 3. MEĐUNARODNE EKONOMSKE TRANSAKCIJE Međunarodne ekonomske transakcije predstavljaju sadržaj i suš nu ekonomskih odnosa u međunarodnoj ekonomiji, jer iz međunarodnih transakcija nastaje beskonačno mnogo konkretnih međunarodnih poslova i ugovora u najraznovrsnijim oblicima. Struktura međunarodnih ekonomskih transakcija postala je veoma kompleksna i obuhvata: međunarodno kretanje robe, međunarodni promet usluga, međunarodno kretanje novca i kapitala, međunarodni transfer tehnologije i međunarodne migracije radne snage. KADA PROČITATE OVAJ DEO TREBALO BI DA: Definišete međunarodne ekonomske transakcije i iste nabrojite. Definišite izvoz i uvoz. Objasnite značaj direktnih stranih ulaganja u međunarodnoj ekonomiji. Znate koji su osnovni spoljnotrgovinski poslovi. Definišete lizing poslove. Definišete faktoring poslove. Definišete franšizing poslove. Definišete forfe ng poslove. Znate koje su najznačajnije usluge u međunarodnoj trgovini. Definišete međunarodno kretanje kapitala. Odgovorite u kojim oblicima se kreće kapital. Znate koje su osnovne karakteris ke međunarodnih kredita. Znate koji su oblici međunarodnog transfera tehnologije. Znate kako se plaća međunarodni transfer tehnologije. Znate u čemu je suš na i koji su efek međunarodne migracije radne snage. D ò®þÄ® Ý®Ýã à 261 3.1. POJAM I VRSTE MEĐUNARODNIH EKONOMSKIH TRANSAKCIJA Međunarodne ekonomske transakcije predstavljaju sadržaj i suš nu ekonomskih odnosa u međunarodnoj ekonomiji, jer iz međunarodnih transakcija nastaje beskonačno mnogo konkretnih međunarodnih poslova i ugovora u najraznovrsnijim oblicima. Razlozi za međunarodnu ugovornu saradnju su sledeći: smanjenje troškova, povećanje zarade, poslovna specijalizacija, konkurentsko manevrisanje, komplementarnost i ekonomija obima, preplitanje znanja i iskustva, lokalizacija biznisa i tržišna diversifikacija. Pri tome, uspešnost saradnje zavisi od: vrednovanja značaja saradnje (samih ugovornih strana/ poslovnih partnera), konfliktnos ciljeva i interesa uključujući i problem kontrole, (ne) angažovanos partnera i kulturnih razlika. U skladu s m možemo reći da je struktura međunarodnih ekonomskih transakcija postala veoma kompleksna i obuhvata: 270 međunarodno kretanje robe, međunarodni promet usluga, međunarodno kretanje novca i kapitala, međunarodni transfer tehnologije i međunarodne migracije radne snage. U ekonomskoj literaturi se može naći i drugačija obuhvatnost međunarodnih ekonomskih transakcija, kao što je na primer: 271 izvoz, uvoz i kontratrgovina, međunarodni transferi tehnologije, znanja i iskustva, međunarodna zajednička ulaganja i strateške alijanse, samostalne direktne inves cije u inostranstvu. U našim daljim razmatranjima, baziraćemo se na prvopomenutoj podeli ekonomskih transakcija. Aktuelni privredni trendovi kombinuju sve vrste međunarodnih ekonomskih transakcija na nivou is h privrednih subjekata, a samo se u pojedinčanim slučajevima radi o izolovanim tokovima pojedinih transakcija. Kroz istoriju je menjan značaj pojedinih vrsta transakcija. Izvoz robe i usluga, koji je paralelno pra o i međunarodni promet usluga (posebno onih koje omogućavaju međunarodni transfer robe, kao što su: transport, bankarske usluge, osiguranje i sredstva veze) je bio dominantan do sredine 19-og veka. Potom kreće masovnije međunarodno 270 Prezentovana podela međunarodnih ekonomskih transakcija iz sledećeg izvora: Unković, M., Međunarodna ekonomija, Univerzitet Singidunum, Beograd, 2008., str. 99 Reč transakcija po če od engleske rači transac ons i znači ekonomski tokovi, događaji vezani za ak vnost ekonomskih jedinica, transaktora. Postoje tri grupe transakcija: transakcije dobara i usluga, transakcije raspodele i finansijske transakcije. 271 Prezentovana podela međunarodnih ekonomskih transakcija iz sledećeg izvora: Rakita, B., Međunarodni biznis i menadžment, Ekonomski fakultet, Beograd, 2006, str. 157, 221, 273 i 311 262 MÊÄ ã ÙÄÊ-»Ù ®ãÄ...
View Full Document

This note was uploaded on 01/08/2013 for the course ECONOMICS 2 taught by Professor Ahmad during the Spring '09 term at Punjab Engineering College.

Ask a homework question - tutors are online