US - Monetarno-kreditni i devizni sistem

Moe se desi da pojedini privredni subjek nadokande

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: m, faktore promene primarnog novca možemo kompromisno klasifikova na varijabilne poli ke i endogene varijable. Takođe, uvažavajući izlaganja u ovom udžbeniku, ni jedan faktor kreiranja primarnog novca nije moguće usvoji kao čist bilo u jednom ili drugom smislu. Stoga se ovi faktori mogu svrsta u jednu ili drugu kategoriju korišćenjem kriterijuma pretežnos . Kredi centralne banke odobreni drugim poslovnim banakama se pojavljuju kao varijabla poli ke. Svi ostali faktori kreiranja (povlačenja) primarnog novca mogli bi se tre ra kao pretežno autonomnog karaktera. Potrebni uslovi za efikasan u caj mehanizma kreiranja primarnog novca na količinu novca u op caju se stvaraju samo u situaciji kada centralna banka raspolaže sa dovoljno širokim i elas čnim repertoarom instrumenata za regulisanje obima primarnog novca. Istovremeno, ako promene količine novca u op caju u ču u određenom stepenu na kretanje proizvodnje, cena, zaposlenos , izvoza i uvoza, onda ove promene (smer i veličina) zaslužuju da budu pažljivo praćene i kontrolisane. Ukoliko govorimo o određnoj privredi koja je u procesu razvoja, moguće je razlikova tri pa porasta količine novca u op caju: (1) neturalan, (2) prekomeren (ili ekspanzivan) i (3) nedovoljan (ili restrik van). Neutralan koncept je najvažniji i treba ga razume kao dugoročni koncept u okviru godišnjih intervala. U skladu s m, poraste novčane mase ćemo smatra dugoročno neutralnim ako poras ostavljaju prosečan nivo cena nepromenjen (ili približno nepromenjen) u toku nekoliko godina, dok privreda funkcioniše na nivou maksimalno moguće proizvodnje. Prema tome, restrik van porast je onaj koji se spušta ispod nivoa neutralnog porasta, dok je ekspanzivan porast onaj koji premašuje neutralan monetarni rast. Ukoliko žele da sprovedu i kontrolišu neutralan koncept količine novčane mase u opcaju, privrede u procesu razvoja, moraju da vode monetarnu poli ku koja će generisa neutralni trend – oscilacije novčane mase. Na dugi rok oscilacije novčane mase su MÊÄ ã ÙÄÊ-»Ù ®ãÄ® Ý®Ýã à 67 funkcija promene primarnog novca, što znači da će monetarne vlas mora kontrolisa primarnu masu na efikasan način koji će omogući formiranje neutralnih trend oscilacija u kretanju novčane mase u vrlo kratkim vremenskim periodima. Takođe, proces kreiranja i regulisanja obima primarnog novca podrazumeva određeni stepen elas čnos , zbog: (1) u caja sezonskih faktora na kretanja novčane mase u intervalima kraćim od godinu dana i (2) sezonskih i drugih (neočekivanih) promena monetarnog mul plikatora. Kao što smo već istakli, centralna banka koris promene u obimu primarnog novca kao jedinu instrumentalnu varijablu, sa ciljem da generiše targe rane promene novčane mase. Pretpostavka je da je poznato ili očekivano ponašanje monetarnog mul plikatora. Ali, se može desi da se ponašanje monetarnog mul plikatora realizuje na drugačiji način. Ukoliko su promene monetarnog mul plikatora vrlo male, neregularne i kratke po svom trajanju, onda se mogu zanemari . Ukoliko se desi suprotno, centralna banka mora da reaguje kompenzatornim prilagođavanjem primarnog novca. Možemo zaključi da se svi u caji na monetarni mul plikator manifestuju preko promena u njegovim neposrednim determinantama. Iz tog razloga je bitno iden fikova faktore koji prouzrokuju promene u parametrima monetarnog mul plikatora, protumači prirodu ovih faktora i na osnovu toga izvrši neophodne promene u kretanju primarnog novca. PITANJA ZA DISKUSIJU I VEŽBE: 1. Koje su pretpostavke procesa monetarno-kreditne mul plikacije? 2. Kako se najjednostavnije matema čki izražava monetarni mul plikator? 3. Izračunajte vrednost monetarnog mul plikatora (primenom najpros je formule), ukoliko je količine novca u op caju 1 milijarda dinara i ukoliko je vrednost primarne emisije 0,5 milijardi dinara. 4. Kako se matema čki izražava monetarni mul plikator metodom koja polazi od konsolidovanog bilansa monetarnih ins tucija (centralne banke i poslovnih banaka)? 5. Kako se izražava monetarni mul plikator metodom koja iden fikuje neposredne determinante ukupnog monetarnog mul plikatora? 6. Koji faktori uslovljavaju promene monetarnog mul plikatora i na koji način? 7. Kako biste definisali kreditni potencijal banke? 8. Šta je kreditni mul plikator i od čega zavisi? 9. Kako kreditni potencijal banke u če na monetarni mul plikator? 10. Objasnite na primeru ulogu banke kao subjekta kreiranja novca. 11. Objasnite odnos mul plikacije novca i monetarne poli ke. 68 MÊÄ ã ÙÄÊ-»Ù ®ãÄ® ® ò®þÄ® Ý®Ýã à 7. PONUDA I TRAŽNJA NOVCA I MONETARNA RAVNOTEŽA Finansijski proces je proces finansijskog posredovanja između ekonomskih subjekata sa viškom štednje od inves cija i ekonomskih subjekata sa viškom inves cione tražnje iznad sopstvene štednje (akumulacije), koji obavljaju finansijske ins tucije, primenom finansijskih instrumenata, u okvirima domaće i inostrane privrede. Istovremeno, proces finansijskog posredovanja predstavlja proces usklađivanja ponude i tražnje robe i usluga. Pri tome, fu...
View Full Document

This note was uploaded on 01/08/2013 for the course ECONOMICS 2 taught by Professor Ahmad during the Spring '09 term at Punjab Engineering College.

Ask a homework question - tutors are online