US - Monetarno-kreditni i devizni sistem

Na ovaj nain se pos e odjednom unutranja monetarna

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: rasta cena. M. Friedman kaže da inflacija, bilo nacionalna bilo svetska, “uvek i svuda nastaje kao posledica suvišne količine novca u odnosu na proizvodnju”.74 Kejnzijanska (dohodna) teorija inflacije polazi od preterane količine novca. Formiranje i trošenje novčane mase se uvek može regulisa porezima, pre nego što se novac pojavi na tržištu. Rast novčane mase i novčanog dohotka iznad raspoloživih robnih fondova određuje i stopu rasta cena. To je, u stvari, teorija raspodele dohodaka i efek vne tražnje koja prelazi raspoložive robne fondove.75 72 73 74 75 76 Cit.definicija iz sledećeg izvora: Ekonomskog rečnika, Ekonomski fakultet u Beogradu, Beograd, 2006., str. 251 Opširnije o inflaciji, novcu i Philipsovoj krivi pogleda sledeći izvor: Ri er, L., Silber, W., Udell, G., Principi novca, bankarstva i finansijskih tržišta, Udruženje banaka Srbije, Beograd, 2009., str. 567-573. Suprotna monetarna pojava od inflacije je deflacija. Deflacija je monetarna pojava kojom se označava pad opšteg nivoa cena. Najčešće je izazvana manjom količinom novca od potrebne za normalnu realizaciju ukupne ponude. Istovremeno, deflacija predstavlja skupu meru za uravnoteženje platnog bilansa jer podrazumeva staganaciju i nezaposlenost. Ponekad se koris kao sredstvo za pods canje izvoza i ograničavanje uvoza. Nekada zemlje pribegavaju uravnoteženju bilansa uvođenjem kontrole na deviznom tržištu, ali me ne otklanjaju neravnotežu u privredi. Opširnije o teorijama inflacije pogleda sledeće izvore: Johnson, H.G., A Servey of Theories of Inflaon, in Selected Essays in Monetary Economics, London, 1978, pg. 122-126; Ćirović, M., Koncept inflacije i stabilizacione poli ke, Ekonomist, br. 1-2, 1967; Jović, S., Analiza inflacije u Jugoslaviji, Beograd, Tanjug, 1976; Komazec, S., Ris ć, Ž., An inflaciona strategija, Naučna knjiga, Beograd, 1992; Dimi rjević, B., Hiperinflacija, Svetlost komerc, Beograd, 1996; Ćirović, M., Monetarna ekonomija, Ekonomski fakultet, Beograd, 1998; Živković, A., Komazec, S., Monetarna ekonomija, Ekonomski fakultet, Beograd, 1998. i Row, J.R.C, Analysis of the Genera on of Price Infla on, Oxford, Economic Papers, 195 (sumarno prikazane u sledećem izvoru: Živković, A., Kože nac, G., Monetarna ekonomija, Ekonomski fakultet, Beograd, 2005., str. 249-260). Prema Friedman, M., The role of Monetary Policy, AER, March, 1968. u sledećem izvoru: Živković, A., Kože nac, G., cit. delo, 250-252 Opširnije o kejnzijanskoj teriji inflacije pogleda sledeće izvore: Ćirović, M., Koncep inflacije i stabilizacione poli ke, Ekonomist, br. 1-2, 1967, str. 161 i Vučković, M., Dosadašnja inflaciona kretanja u Jugoslaviji, Ekonomist, br. 1-2, 1967, str. 121 MÊÄ ã ÙÄÊ-»Ù ®ãÄ® ® ò®þÄ® Ý®Ýã à Prema Keynesu, “pod inflacijom treba podrazumeva porast platežno sposobne tražnje koja ne može da se realizuje kroz porast obima proizvodnje”. Porast količine novca u privredi koja nije dos gla punu zaposlenost, može da predstavlja faktor pods caja rasta proizvodnje. Keynes polazi od mogućnos asimetrije u reagovanju proizvodnje i cena prema agregatnoj tražnji. Takođe, sekundarni značaj pridaje monetarnom faktoru u odnosu na agregatnu tražnju.76 Postkejnzijanska koncepcija uzrok inflacije vidi u raskoraku kretanja dohotka i rashoda, a ne više u promenama količine novca. Teorija inflacija troškova nastaje 1950. godine, i primarno značenje daje promeni u jedinici troškova proizvodnje u celom procesu obrazovanja cena. Osnovni element postaje odnos troškovi - cene. Takođe, usko je povezana sa spiralom: nadnice - cene. U skladu s m inflacija troškova reprodukcije, polazi od toga da zbog autonomnog rasta pojedinih oblika troškova reprodukcije nastaje njihovo delovanje i na rast cena.77 Teorija strukturne inflacije, mešovi je oblik inflacije tražnje i inflacije troškova. Pristalice teorije strukturne inflacije zastupaju stav da je inflacija rezultat uzroka koji se nalaze u strukturi privrede, pa tek onda monetarnim razlozima.78 BOKS 8.1. - GDIN. INDEKS IDE U HOLIVUD Koji je najpopularniji film svih vremena? Odgovor će vas možda iznenaditi. Popularnost filmova se meri na osnovu prihoda sa bioskopskih blagajni. Prema tom merilu, Titanik je film broj jedan svih vremena, odmah ispred Ratova zvezda, E.T.: Vanzemaljca i Spajdermena. Međutim, ovakav redosled zanemaruje očiglednu, ali važnu činjenicu: cene su se vremenom povećavale, uključujući i cene bioskopskih karata. Kada prihode sa blagajni korigujemo za efekte inflacije, dobijamo sasvim drugačije rezultate. Film na prvom mestu je Prohujalo sa vihorom, koji je u distribuciju pušten 1939. godine i nalazi se daleko ipsred Titanika. Tridesetih godina prošlog veka, pre nego što su u kućama postojali televizori, oko 90 miliona Amerikanaca, išlo je svake nedelje u bioskop, u poređenju sa oko 25 miliona koliko ih ide danas. Međutim, filmovi iz tog doba retko se pojavljuju na listama popularnosti jer su cene karata u to vreme iznosile samo četvrt dolara...
View Full Document

This note was uploaded on 01/08/2013 for the course ECONOMICS 2 taught by Professor Ahmad during the Spring '09 term at Punjab Engineering College.

Ask a homework question - tutors are online