US - Monetarno-kreditni i devizni sistem

Obradovia iz dela problemi platnog bilansa

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: arancija je instrument obezbeđenja, kojim banka izdavalac preuzima na sebe, a po nalogu klijenta (kupca/uvoznika/izvođača radova/naručilac radova) neopozivu obavezu da će pla na poziv korisniku garancije (prodavac/izvoznik/izvođač radova), garantovani iznos, kao nadokandu za neizvršeno plaćanje ili činidbu od strane klijenta (kupca/uvoznika/naručilac radova), za čiji račun banka nastupa. Garancija (le er of guarantee – LG) je „instrument obezbeđenja, kojim banka izdavalac preuzima na sebe, a po nalogu klijenta neopozivu obavezu da će pla na poziv korisniku garancije, garantovani novčani iznos, kao nadokandu za neizvršeno plaćanje ili činidbu od strane klijenta, za čiji račun banka nastupa“. (ICC)247 246 Rokovi u akredi vnom poslu su: datum otvaranja akredi va, rok utovara robe (poslednji datum za otpremu robe), rok važnos akredi va (krajnji datum za podnošenje dokumenata za naplatu. Obično se ugovara 21 dan od datuma otpreme.) i rok za prezentaciju dokumenata poslovnoj banci. 247 Cit. definicija iz Jednoobraznih pravila za ugovorne garancije, Međunarodna trgovačka komora u Parizu, 1978. 236 MÊÄ ã ÙÄÊ-»Ù ®ãÄ® ® ò®þÄ® Ý®Ýã à U skladu sa definicijom bankarske garancije proizilazi: da u garancijskom poslu učestvuju najmanje tri lica (poverilac, dužnik i banka garant) između kojih se zasnivaju tri pravna odnosa (dužnik – poverilac, banka – dužnik/nalogodavac, banka – poverilac/korisnik garancije), da je banka dužna da ispla garantovani iznos ako dužnik (kupac/uvoznik) iz osnovnog (kupoprodajnog) ugovora ne ispuni o dospelos svoju ugovornu obavezu (prema prodavcu/izvozniku). Bitno je naglasi da interesi učesnika u garancijskom poslu nisu iden čni. Zakonski propisi koji regulišu garancije u domaćem bankarskom poslovanju jesu: Zakon o obligacionim odnosima (Srbija je jedina zemlja u svetu koja je garanciju kao pravni instrument regulisala kroz Zakon o obligacionim odnosima), Zakon o deviznom poslovanju i Zakon o bankama. U međunarodnom prometu, bankarska garancija je regulisana Jednoobraznim pravilima za garancije Međunarodne privredne komore u Parizu. Bankarska garancija predstavlja pravni odnos između banke i nalogodavca garancije (kupca/uvoznika/dužnika). Pravna forma bankarske garancije obezbeđuje efikasnija i brža namirenja nego sudskim putem, a ujedno je i sigurnija od jemstva, jer iza nje stoji banka. Sadržaj bankarske garancije je strogo formalno definisan i sadrži sledeće elemente, koji su određeni prirodom posla: pun naziv i adresu nalogodavca (kupca/uvoznika/dužnika) garancije, pun naziv i adresu korisnika garancije (prodavca/izvoznika/poverioca), garantna obaveza - predmet garancije, odnosno, navođenje podataka o osnovnom poslu (može bi isporuka robe kao osnov plaćanja, izvođenje radova, odnosno, usluga, itd.), novčani iznos garancije sa eventualnom klauzulom o kamatnoj stopi i sl., rok važnos garancije - kod običnih pla vih garancija, se računa predviđeni datum isporuke robe plus odloženo plaćanje plus 15 dana. U slučaju kontragarancije se dodaje još 15 dana (u odnosu na obične pla ve garancije). Bitno je napomenu da je bolje da je rok važenja garancije malo duži, nego malo kraći od roka osnovnog kupoprodajnog posla. klauzula o sudskoj nadležnos , pečat i potpis ovlašćenog lica (kod direktnih garancija), mesto i datum izdavanja garancije, broj garancije. Izuzetno je bitno da garancija bude izdata u odgovarajućoj pisanoj formi, odnosno, putem odgovarajuće poruke u SWIFT-u (u međunarodnom platnom prometu). Generalno, kod izdavanja garancija u papirnom formatu je jedan originalan primerak (pečatom ORIGINAL je označen takav primerak) i više kopija - najčešće 3 (pečatom COPY su označeni takvi primerci). D ò®þÄ® Ý®Ýã à 237 Uvažavajući prethodno rečeno možemo zaključi da su osnovne karakteris ke garancije: garancije iz poslova sa inostranstvom se po pravilu izdaju putem SWIFT-a; ukoliko klijent (nalogodavac/kupac/uvoznik/izvođač radova) ne dostavi banci traženi tekst garancije, podrazumeva se da prihavata uobičajeni tekst garancije poslovne banke; garancija stupa na snagu danom izdavanja, osim kod avansnih garancija koje stupaju na snagu danom uplate avansa; po pravilu kod grancija se primenjuje pravo iz zemlje garanta; ako klijent želi nešto drugo od banke izdavanjem konkretne bankarske garancije, onda isto treba regulisa međusobnim ugovorom o izdavanju garancije (bankaklijent/kupac); produžnje garancije može da se uradi, najkasnije poslednjeg dana važenja garancije; obavezna je pisana forma; banka svoju obavezu može da izmiri isključivo u novcu u slučaju da dođe do ak viranja garancije, odnosno, da kupac ne izmiri obavezu ka prodavcu u dogovorenom roku; banka nije ovlašćena da svoju obavezu izmiri pre roka; korisnik garancije (prodavac/izvoznik) može svoja prava iz garancije da ustupi trećem licu samo sa ustupanjem potraživnja koje je obezbeđeno garancijom. Postoje različite vrste garancija u međunarodnom platnom prometu, a najčešće su: garancije po poslovima sa inostranstvom i na domaćem tržištu,...
View Full Document

Ask a homework question - tutors are online